fbpx

Адвокат семейни дела

При условията на съвременното ежедневие въпросите за семейното право имат изключително значение и отражение върху хората. Голяма част от случаите, с които се занимава кантората налагат нуждата от добър адвокат семейни дела.

Проблематиката, с която се сблъскване ежедневно изисква сериозна подготовка и добро познаване не само на материята на сеймото право, но и богатата съдебна практика по всички въпроси, свързани със семейните дела.Адвокат семейни дела

В голяма част от случаите се разглеждат въпроси свързани с развода, упражняване на родителските права и определяне на режим на лични контакти между страните.

Има казуси, в които е наложително да се стигне до определяне на т.нар. заместващо съгласие за излизане в чужбина или привременни мерки, докато трае производството по развода.

Бракоразводни дела пред Районен съд

Разводът по взаимно съгласие пред Районен съд е безспорно, охранително производство.  Регламентацията е в Семеен кодекс и разпоредби на ГПК.

При разводът по взаимно съгласие е необходимо писмено съгласие между съпрузите за прекратяване на брака.

Последиците на развода се оформят в изрично самостоятелно Споразумение по чл. 51 СК като задължително по изискванията на Закона (СК).

Предимството на прекратяване на брака по взаимно съглсие е, че съдът допуска развод, без да издирва мотиви. В това дело не се събират доказателства и вина за разстройството на брачната връзка.

Основанието за развод в този случай е „сериозното и непоколебимо  взаимно съгласие“, то е предпоставката за допускане на развод.

Втората разновидност на развода – РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД– отнася се до случаите, в които не е налице съгласие между страните.

Причината за това е разстройството на брачната връзка следва да се докаже пред съда.

В рамките на съдебна процедура, следва да се докаже и да се установи „дълбоко и непоправимо“ разстройство (чл. 49 СК).Адвокат семейни дела

Искът за развод поради разстройство на брака е конститутивен, който се предявява пред Районен съд.

Пред Районен съд следва да бъдат доказани в рамките на състезателен процес факти, относно настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, основания за развод.

Тези факти се ценят от съда спрямо конкретния случай като съдът следва да установи причините, довели до дълбокото и непоправимо негово разстройство на брака.

Упражняването на родителски права 

Грижата за децата и подготвянето им за общественополезна дейност, както и възпитанието им е възложено на двамата родители.

В случай на развод съдът служебно постановява на кого от съпрузите предоставя упражняването на родителските права

В тази ситуация Районен съд определя т.нар. привременни мерки относно упражнението на права и личните отношения между родител и деца.

Родителските права се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. Прекратяването на брака прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права.

Поради това чл. 29 СК разпорежда съдът но закон служебно да предостави упражнението на родителските права на единия от съпрузите.

По смисъла на закона предоставят се само упражнение на правата, защото задълженията на родителя, който няма родителските права, има задължения, които се запазват и след развода.

Под упражнение на родителските права се разбира тяхното ежедневно осъществяване, както и действията по закрилата, защитата и представителството на децата. Затова се обърнете към адвокат семейни дела.

 Съществените елементи, при развод между двама родите, който имат деца които разглежда Районен съд са :

Възпитателски качества на родителите 

Родителските качества имат най-голямо значение за правилното отглеждане и възпитание на децата, за обезпечаване на грижите, необходими за изграждане навици, отношение към труда и др.

Морален лик на родителя

Моралните качества на родителите са важна предпоставка за създаване у децата нравствени добродетели, за възпитанието им в сигурна обществена среда.

Моралното падение, алкохолизмът, престъпните антиобществени прояви, развратът и други такива прояви създават отрицателен нравствен облик на родителя и лош пример за децата

Грижи и отношение на родители към деца

Под грижи за децата в семейното право се разбират личните усилия на родителя във връзка с отглеждането им, надзор и възпитателските подходи за изграждане личността на децата.

Поради това от значение е отношението към децата, еднаквата грижа към всяко от тях, поощренията към добрите и порицаването на отрицателните прояви на всички деца в семейството.

Желанието на родителя

Желание на родителя представлява готовност да се отглеждат и възпитават децата след развода е указание за сериозна загриженост за тях и желание да се изпълни родителският дълг

Не е израз на грижа към децата искането на родители, който чрез търсене на изгода  – предоставяне ползуване на по-голям дял от общото имущество, семейното жилище, недаване издръжка в необходимия размер.Адвокат семейни дела

Привързаност на децата към родителите

Взаимната привързаност на родителите и децата е важна предпоставка за упражняването на родителските права.

Привързаност е налице, когато са се развили чувствата на детето поради сериозността и авторитет на родителя

Не следва да се възприема като привъзразност угаждане и разглезване, поради удовлетворяване на капризи на децата или изоставяне надзор над тях.

Всички въпрос около развода между две лица имат пряко отношение върху правата над децата и възможност за тяхото образование, обучение и личностни качества.

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при възникнал спор за развод, родителски права или промяна размера на издръжка. 

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представляват семейните дела ?

Услугите на адвокат по семейни дела обхващат въпроси свързани с прекратяването на семейните отношения – най-често това са делата за развод по взаимно съгласие или за развод по исков ред.

Колко време отнема развод по взаимно съгласие ?

Разводът по взаимно съгласие е най-правилната процедура за решаване на въпроси,когато е невъзможно да бъде продължен бракът между съпрузите. Основна тема в този случай са въпросите за децата, издръжката, родителските права и режим на лични контакти на другия родител.

Какво мога да направя, ако съм жертва на домашно насилие ?

Законът за домашно насилие предлага богат инструментариум за защита на права и интереси на пострадалите лица. Нужно е да разполагате със свидетели, медицински документи, по възможност и снимки на деянието, в срок до един месец от неговото извършване.

Може ли баща да вземе родителските права ?

Да, разбира се - Всеки родител, дори и баща може да получи родителските права и се грижи за своето малолетно или непълнолетно дете, при определни предпоставки. Това зависи не само от съгласието на майката, но и от условията във всеки конкретен казус.

Може ли да бъде увеличена издръжката на детето след решението за развод ?

Да, може. Въпросите за издръжка на децата и упражняване на родителските права могат да бъдат пререшавани неколкократно след като влезе в сила решението за развод между две лица. В случай, че нямат брак - нужно е да се заведе дело за родителски права, издръжка и режим на лични контакти между тях.