fbpx

Адвокат семейни дела

При условията на съвременното ежедневие въпросите за семейното право имат изключително значение и отражение върху хората. Голяма част от случаите, с които се занимава кантората налагат нуждата от добър адвокат семейни дела.

Проблематиката, с която се сблъскване ежедневно изисква сериозна подготовка и добро познаване не само на материята на сеймото право, но и богатата съдебна практика по всички въпроси, свързани със семейните дела.Адвокат семейни дела

В голяма част от случаите се разглеждат въпроси свързани с развода, упражняване на родителските права и определяне на режим на лични контакти между страните.

Има казуси, в които е наложително да се стигне до определяне на т.нар. заместващо съгласие за излизане в чужбина или привременни мерки, докато трае производството по развода.

Бракоразводни дела пред съд

Разводът по взаимно съгласие пред Районен съд е безспорно, охранително производство.  Регламентацията е в Семеен кодекс и разпоредби на ГПК.

При разводът по взаимно съгласие е необходимо писмено съгласие между съпрузите за прекратяване на брака.

Последиците на развода се оформят в изрично самостоятелно Споразумение по чл. 51 СК като задължително по изискванията на Закона (СК).

Предимството на прекратяване на брака по взаимно съглсие е, че съдът допуска развод, без да издирва мотиви. В това дело не се събират доказателства и вина за разстройството на брачната връзка.

Основанието за развод в този случай е „сериозното и непоколебимо  взаимно съгласие“, то е предпоставката за допускане на развод.

Втората разновидност на развода – РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД– отнася се до случаите, в които не е налице съгласие между страните.

Причината за това е разстройството на брачната връзка следва да се докаже пред съда.

В рамките на съдебна процедура, следва да се докаже и да се установи „дълбоко и непоправимо“ разстройство (чл. 49 СК).Адвокат семейни дела

Искът за развод поради разстройство на брака е конститутивен, който се предявява пред Районен съд.

Пред Районен съд следва да бъдат доказани в рамките на състезателен процес факти, относно настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Тези факти се ценят от съда спрямо конкретния случай като съдът следва да установи причините, довели до дълбокото и непоправимо негово разстройство на брака.

Упражняването на родителски права 

Грижата за децата и подготвянето им за общественополезна дейност, както и възпитанието им е възложено на двамата родители.

В случай на развод съдът служебно постановява на кого от съпрузите предоставя упражняването на родителските права

В тази ситуация Районен съд определя т.нар. привременни мерки относно упражнението на права и личните отношения между родител и деца.

Родителските права се упражняват от двамата родители заедно и поотделно. Прекратяването на брака прави практически невъзможно съвместното упражняване на родителските права.

Поради това чл. 29 СК разпорежда съдът но закон служебно да предостави упражнението на родителските права на единия от съпрузите.

По смисъла на закона предоставят се само упражнение на правата, защото задълженията на родителя, който няма родителските права, има задължения, които се запазват и след развода.

Под упражнение на родителските права се разбира тяхното ежедневно осъществяване, както и дейАдвокат семейни деластвията по закрилата, защитата и представителството на децата. Затова се обърнете към адвокат семейни дела.

Правни услуги семейно право

  • Активно представителство по дела по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980г.
  • Представителство по брачни дела и дела за родителска отговорност с международен елемент.
  • Правни услуги при определяне приложимото право към имуществени отношения между съпрузите по КМЧП- установяване чуждо право.
  • Правни консултации относно лични и имуществени отношения между съпрузите с различно гражданство.
  • Консултации относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.
  • Признаване на брак, сключен в чужбина.
  • Правни консултации относно международноправната уредба на наследяването по закон и по завещание.
  • Правни съвети при международна компетентност по запазване, управление и предаване на наследство.
  • Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни съдебни решения по наследствени дела.
  • Издаване европейско удостоверение за наследство.

 

Ние сме насреща при нужда от намиране на решение при възникнал спор за развод, родителски права или промяна размера на издръжка. 

Телефон за връзка с нас +359 897 90 43 91 , E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg

Какво представляват семейните дела ?

Услугите на адвокат по семейни дела обхващат въпроси свързани с прекратяването на семейните отношения – най-често това са делата за развод по взаимно съгласие или за развод по исков ред.

Колко време отнема развод по взаимно съгласие ?

Разводът по взаимно съгласие е най-правилната процедура за решаване на въпроси,когато е невъзможно да бъде продължен бракът между съпрузите. Основна тема в този случай са въпросите за децата, издръжката, родителските права и режим на лични контакти на другия родител.

Какво мога да направя, ако съм жертва на домашно насилие ?

Законът за домашно насилие предлага богат инструментариум за защита на права и интереси на пострадалите лица. Нужно е да разполагате със свидетели, медицински документи, по възможност и снимки на деянието, в срок до един месец от неговото извършване.

Може ли баща да вземе родителските права ?

Да, разбира се - Всеки родител, дори и баща може да получи родителските права и се грижи за своето малолетно или непълнолетно дете, при определни предпоставки. Това зависи не само от съгласието на майката, но и от условията във всеки конкретен казус.

Може ли да бъде увеличена издръжката на детето след решението за развод ?

Да, може. Въпросите за издръжка на децата и упражняване на родителските права могат да бъдат пререшавани неколкократно след като влезе в сила решението за развод между две лица. В случай, че нямат брак - нужно е да се заведе дело за родителски права, издръжка и режим на лични контакти между тях.

5/5 - (50 votes)