fbpx

Сделки с Недвижими Имоти/ Представителство пред Нотариус

Адвокат недвижими имоти

Международна Адвокатска Кантора “Д. Владимиров и партньори“ предлага множество правни услуги при сделки с недвижими имоти, представителство пред Нотариус, прехвърляне на недвижими имоти, съдебни дела в защита на право на собственост, вещни права и владение на имоти, делбени дела между роднини и др.

При нас ще откриете всякакви видове адвокатски услуги и по-специално – адвокат недвижими имоти. Кантората предлага правни и консултантски услуги, свързани с водене на имотни дела пред съд, уреждане на вещно-правни въпроси. Предоставяме адвокатска помощ при регулирането на отношенията между страните по една сделка с недвижими имоти. Осигуряваме правно представителство пред Нотариус и произвдство по оспорване на Нотариални актове и нотариални дела.

В екипа ни има адвокати в областта на инвестициите на чуждестранни фирми, вещно-правни дела и делби на недвижими имоти. Съдействаме при имуществени спорове между наследници и роднини. Осигуряваме адвокатска помощ при вещно-правни дела, пряко свързани с разделянето на земеделски земи. Нашите подготвени адвокати по имотни дела правят задължително предварително проучване на имота и правото на собственост. Те ще Ви информират за наличието на допълнителни вещни тежести. Освен това ще Ви съветват по време на преговорите за покупка на имота. Ще оформят цялата документация по сделката, включително регистрирането на имота в данъчна общинска служба.

Предоставяме правни услуги и консултации на физически и на юридически лица. За правното обслужване на чуждестранни клиенти от Англия, Германия, Русия се грижат опитни адвокати по имотни дела и сделки с недвижими имоти с международен елемент. Те са завършили в чужбина, владеят отлично съответните езици и правна материя.

Ще Ви помогнем при:

Изследване и проверка на имоти, Правен статут на недвижими имоти – анализ. Съветът на всеки опитен и добър адвокат недвижими имоти е следният:

Преди да инвестирате и вложите парите си в конкретен недвижим имот, задължително трябва да сте информирани за текущия му статут и за евентуални спорове и неуредици, свързани с него.

Какво предлагаме?

Адвокат, недвижими имоти, Сделки с недвижими имотиПредлагаме правен,икономически анализ на историята на всеки недвижим имот. Изготвяме правно становище относно статута на всеи отделен недвижим имот, както и правна оценка на недвижим имот, която включва:

 • Правни консултации и правно проследяване на историята на имота;
 • Проверка и правни  справка относно валидността и наличието на всички необходими документи, легитимиращи собствениците като такива;
 • Правна проверка в съответните служби и проверки в Агенция по вписванията (Имотен регистър) за наличието на вещно-правни тежести върху имота;
 • Проверки надземен и подземен кадастър за наличните комуникации в имота;
 • Проверка и правна подготовка на документи и изготвяне на работен проект за предварителни договори и проект за нотариални актове, при сделки с придобиване или прехвърляне на право на собственост между физически или юридически лица;
 • Подготовка на документи за Договор за учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти;
 • Подготовка на документи и справки относно правен статут на недвижими имоти;
 • Проверка и справки относно вещни права на трети лица;
 • Проверки за наличие на вещно-правни тежести върху недвижими имоти;  /Включително наложени обезпечителни мерки – възбрани, ипотеки или вписани искови молби по смисъла на чл.114 Закон за собствеността/.

Правната кантора и отделните адвокати по имотни дела и сделки с недвижими имоти, систематизират цялата налична информация. Те я анализират и поднасят на клиента така, че той да може бързо да прецени доколко изгодна е една евентуална сделка за него. При работа с чуждестранни клиенти, правните анализи се изготвят на съответния език.

Правно представителство пред Нотариус. Оспорване на нотариални документи

Сделките с недвижими имоти са свързани с подготовката на множество писмени документи. За да сте спокойни, че всичко е изрядно, поверете я на някой опитен адвокат недвижими имоти в нашата кантора. Всеки един юрист от правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ ще се ангажира изцяло с изготвянето и подготовката на следните документи:

 • Подготовка и съставяне на писмени договори (предварителни) и нотариални актове;
 • Правна проверка и събиране на съпътстваща документация за сделка с недвижими имоти;
 • Подготовка, съставяне и изготвяне на декларации и данъчни оценки за имотите;
 • Пълно правно представителство в нотариалното и последващото регистърно производство пред Регистър Булстат (чужденци);
 • Преглед на документи и изготвяне на проект за различни писмени договори за наем, управление или кредит на недвижими имоти;
 • Подготовка на писмени покани и съдебно разваляне на сключени Договори за недвижими имоти, прехвърляне на права и оспорване на нотариални актове;
 • Проверка на документи и правни консултации относно режима на съсобственост в недвижими имоти;
 • Подготовка на документи и правни консултации, свързани с придобиване на държавни и общински имоти, участие в тръжни процедури;
 • Изготвяне на правни становища за апортни вноски и банкови гаранции за различни обществени процедури и поръчки.

адвокат недвижими имоти и сделки с недвижими имотиПредставителство пред търговски банки с оглед недвижими имоти

Вашият адвокат недвижими имоти и сделки с недвижими имоти ще се погрижи за изготвянето на всички видове документи, които са ви необходими, за да използвате банкови услуги (включително Escrow сметки, акаунти и Escrow Споразумения). Ще Ви представлява при преговори с банките и ще Ви консултира при подписване на договори с тях.

Представителство пред общински и административни органи

В случаите, когато се нуждаете от правна защита и съдействие от добър адвокат по имотни дела и правни сделки с недвижими имоти, Вие може да разчитате на нашето съдействие. Помагаме при:

 • определяне границите на сервитутни имоти и вещни права;
 • оспорване на възникнали вещни спорове с технически служби и администрации;
 • уреждане правото на собственост и възникнали административно-правни въпроси;
 • правни консултации и участие в преговори между собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство;
 • подготовка на документи за покупка на земя, проектна документация относно проектиране на сгради;
 • подготовка на документи и одобряване на архитектурните планове, издаване на разрешение за строеж;
 • подготовка на документи и сключване на присъединителни договори с дружества доставчици на услуги – електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, газификация и др.;
 • подготовка на документи до получаване на Разрешение за ползване на изградени обекти и сгради в собствен, съсобствен недвижим имот и др.;
 • легално обслужване в сферата на строителството, съдебни дела и правни спорове пред граждански съд;
 • подготовка на документи и съдействие по окомплектоване документи за издаване на Разрешение за ползване (Акт 16) и въвеждане в експлоатация на нови обекти.

Процесуално представителство пред граждански съд

Осигуряваме надлежно процесуално представителство пред различни съдебни инстанции в България.

Това е особено важно във връзка със защитата на интересите на клиенти, инвестирали в недвижими имоти в България.

Те са спокойни, че техните адвокати по имотни дела и сделки с недвижими имоти от международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ защитават правните им интереси при имотни спорове и дела за недвижими имоти в съда.

Знаем колко е важно да имате доверен, компетентен правен консултант по сделки с недвижими имоти и имотни дела.

Той може да Ви помага в преговорите свързани с придобиване на недвижим имот.

Ние Ви предлагаме именно човек, който да урежда разрешенията за строителство, пристройки и надстройки, да съдейства при процедури за промяна на кадастрални и устройствени планове, да събира всички необходими документи за одобрение на инвестиционни проекти, да урежда реституционни претенции и др.

Като добър адвокат недвижими имоти, аз и моите колеги, имащи голям опит по имотни дела и сделки с недвижими имоти, познаваме отлично нуждите на нашите клиенти.

Осигуряваме им помощ и съдействие по всеки един правен въпрос, свързан с техните инвестиционни проекти и недвижимо имущество.

В случай, че имате конкретно запитване, можете спокойно да ни потърсите на 0897 90 43 91  или е-mail : info@laywer-bulgaria.bg

790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500 лв.

Клиентски Обещетения