Регистрация на Консорциум, ДЗЗД

Регистрация на дружество по ЗЗД (ДЗЗД)

Адвокатите в нашата кантора се занимават с първична регистрация на Дружества по Закона за задълженията и договорите. Ние ще ви окажем правна помощ при учредяване на ДЗЗД – дружество консорциум. Повечето клиенти ни най-често ни търсят при участие в обществени поръчки, при подготовка на тържна документация и писмени становища.

Договор за създаване на ДЗЗД

Регистрация на дружество по ЗЗД, ДЗЗД, консорциум

В Договора за създаване на дружеството по Закона за задълженията и договорите се определят:

 1. Всички съдружници, между които се учредява ДЗЗД дружеството (т. нар. Консорциум);
 2. Наименованието на ДЗЗД дружеството. Принципно всеки адвокат по фирмени дела ще Ви изясни, че тук няма ограничения при избор на наименованието на дружеството. Интересното е, че няма дори ограничения при дублиране на името с друго съществуващо вече дружество;
 3. В условията на договора, определяме седалище и адрес на управление на ДЗЗД. Като опитни адвокати, внимателно подбираме адрес, който ще бъде лесно достъпен и откриваем за писмена кореспонденция и контакт с бъдещия консорциум.
 4. Като адвокати по фирмени дела и регистрация на търговски дружества и дружества по ЗЗД, оформяме внимателно предмета на дейност  на  ДЗЗД дружеството – участие в Обществени поръчки, изграждане на обекти по Европейски програми, Съдружие в проекти, финансирани от Европейския съюз и др.;
 5. Срокът на съществуването му. Ако не е определен срок, се счита, че ДЗЗД е учредено за неопределен срок;
 6. Начинът на вземане на решения. Ако не е определено как се вземат решенията, то те се вземат само със съгласието на всички съдружници;
 7. Видът и размерът на дяловете на съдружниците. Ако не е определено друго, се приема, че всички дялове на съдружниците в ДЗЗД са равни;
 8. Начин на управление на дружеството. Ако не е определен управител, се приема, че всеки един от съдружниците има право да управлява;
 9. Разпределение на печалбите и загубите. Ако не е определено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съобразно техния дял.  В този случай не може да се прави уговорка, че някои от съдружниците няма да участват при разпределение на печалбите и загубите;

Съществено значение в този смисъл има договорът за учредяване на ДЗЗД. Всички подписи на отделните съдружници трябва да бъдат положени задължително пред Нотариус. Дружеството по ДЗЗД следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в 7(седем)-дневен срок от датата на сключване на Договора за неговото учредяване.

Прекратяване на ДЗЗД

Учреденото вече дружество по ЗЗД (ДЗЗД) като неперсонифицирано дружество се прекратява при следните условия:

 • изтичане на уговорения в Договора срок, за който е създадено и който е посочен при неговото учредяване;
 • постигане целта или някой от целите на дружеството или ако постигането на същата тази цел е станало невъзможно;
 • смърт или запрещение на един от Съдружниците, в случай че в договора не е уговорено друго;
 • писмено предизвестие на един от Съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време. Само при условие, че дружеството не е образувано за определен срок и ако не е уговорено изрично, че дружеството ще продължи да осъществява дейността си с останалите съдружници;
 • по решение на съда, ако има основателни причини за това.

Такса вписване в регистър БУЛСТАТ

Таксите за вписване на нови субекти в регистъра са посочени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписвания. За повече информация или регистрация на някой от горепосочените субекти в Регистър Булстат, моля обадете се на тел. 02/ 858 10 25 или оставете съобщение на info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения