fbpx
Поправка очевидна фактическа грешка

Поправка очевидна фактическа грешка

В Съдебната практика, често се стига до ситуации, когато е необходимо да бъде подадена молба за поправка очевидна фактическа грешка.

Институтът на очевидната фактическа грешка е уреден в разпоредбата на чл. 247 ГПК..

По същността си представлява несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в решението.

Кога е налице фактическа грешка ?Поправка очевидна фактическа грешка

За да бъде налице фактическа грешка следва да е установима без затруднения и да не е необходимо тълкуване на волята на съда.

Не се касае за ОФГ, когато съдът е допуснал при самото формиране на волята си грешка.

Например, когато се касае до пропуск на съда да вземе предвид при постановяване на решението си определен факт или доказателство или погрешно ги е интерпретирал.

В този случай е недопустимо грешките да се отстраняват по реда на чл. 247 ГПК

Единствената възможност на страните за отстраняване на допуснатите правни грешки е по реда на инстанционния контрол.

Инициирането на поправката на ОФГ може да бъде както по почин на някоя от страните.

Промяната на очевидна фактическа грешка може да дойде и по почин на съда, като срокът за поправка не е ограничено от времето.

Съдът се произнася с решение, с което допуска, респ. отхвърля поправката на ОФГ.

Срокове за поправка на фактическа грешка 

В случай, че е налице ОФГ по смисъла на чл. 247 от ГПК, нейното отстраняване не е обвързано със спазването на преклузивен срок

Всички налични грешки в Съдебното решение могат да бъдат предприети безсрочно.

Това решение той е длъжен да връчи решението на страните, което от своя страна подлежи на обжалване по общия ред.Поправка очевидна фактическа грешка

Съдът се произнася с решение, с което допуска, респ. отхвърля поправката на ОФГ, като е длъжен да връчи Определение за правните последици на решението.

Неяснотата, респ. двусмислието на решението, следва да е обективирана в диспозитива на съдебното решение.

В тази връзка в случай, че някоя от страните по делото депозира молба за тълкуване на мотивите, а не на диспозитива на съдебното решение, същата ще бъде отхвърлена като неоснователна.

Недопустимо е, когато е налице ЯФГ нейното отстраняване да се реализира от страната с молба за тълкуване на решението, както е и процесуално недопустимо съдът да отстраява ЯФГ по реда на тълкуване на решението.

По искането за тълкуване съдът се произнася с решение, с което допуска, респ. отхвърля тълкуването на постановеното решение. Същото подлежи на обжалване по реда, по който се обжалва решението, което се тълкува.

След влизане в сила на тълкувателното решение, то става неразделна част от тълкуваното решение.

Ако тълкуваното решение не подлежи на обжалване, не може да се обжалва и тълкувателното решение.

Тълкуване на решение не може да се търси чрез обжалване на неясното решение, но в случаите, когато с постановяване на тълкуванелното си решение, съдът е излязъл извън същността на тълкуването и е нарушил разпоредбата на чл. 246 ГПК, същото може да бъде атакувано.

 В случай, че намерите в Съдебно решение  фактическа грешка, можете да се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или mail: office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява очевидна фактическа грешка?

Очевидната фактическата грешка е техническа грешка, допусната от съда в крайния съдебен акт, като например неправилно изписване на наименования, цифри и други. Не представлява очевидна фактическа грешка, допусната от съда техническа грешка в мотивите на съдебния акт!

Какво е необходимо, за да поискате поправка на очевидна фактическа грешка?

Необходима Ви е единствено да се обърнете към адвокат, с помощта на който да можете да се подаде молба за исканата промяна на очевидна фактическа грешка в постановеното вече Съдебно решение по делото.

Има ли срокове за поправка на фактическа грешка ?

Няма срок за подаване на молбата. Такава може да подадете и след влизането в сила на съдебния акт по делото пред Районен или Окръжен съд.

Как се извършва поправката на очевидна фактическа грешка ?

Съдът съобщава на страните за исканата поправка с указание за представяне на отговор. В едноседмичен срок. Обикновено съдът се произнася в закрито заседание, но може да призове страните в открито заседание, когато прецени това за необходимо. Връчва се препис от акта, с който се поправя грешката. Той може да бъде обжалван в същия срок, в който се обжалва коригирания акт. Срокът тече от връчването на коригирания акт

 

5/5 - (29 votes)