ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ „НА ЗЕЛЕНО”

Този тип сделки при покупка на недвижим имот бе изключитено популярен в последните 20 тина години. С уговорката , че покупката е рискова, съветваме клиентите, че този вид покупка на недвижим имот не е препоръчителен за купувачите, поради факта, че  в голяма част от случаите покупката „на зелено“ крие големи рискове относно неговото изграждане, качественото изпълнение на строителството и въвеждането му в експлоатация в съответните срокове, при условията уговорени между страните.

Тъй като при покупката на зелено в момента на подписване на договора имотът все още не съществува като самостоятелно изграден обект. Е много важно купувачът да се убеди, че той ще бъде построен в договорения вид и срок.

За тази цел купувачът е необходимо предварително да проучи и анализира цялата документация и история на парцела върху който се планира да бъде изграден обекта. Както и правното съществуване на изпълнителя.

Историята на собствеността трябва да се проследи поне 10 години назад, тъй като всяка предходна сделка, сключена от несобственик или в противоречие със законовите изисквания. Крие риск за последващите сделки, включително при покупка на зелено. Ако инвеститорът-продавач не е собственик на земята, следва да се направи проверка дали основанието. Което му дава право да строи, е валидно и дали разрешението за строеж обхваща параметрите на имота на зелено.

Съществуват множество административни процедури (приет подробен устройствен план, промяна на  предназначението на земята, разрешение за строителство и т.н.), които трябва да бъдат изпълнени преди и по време на строителството.

Едно от основните и важни неща преди сключване на сделка е купувачът да провери дружеството, което сключва договора от страната на продавача.  Пълна правна проверка би могла да бъде извършена от адвокат по имотни дела, а проверката на физическите лица-продавачи следва да стане след получаването на всички документи.

При подготвяне на сделка с имот “ на зелено“  е необходимо да се представят удостоверения за платени данъчни и осигурителни задължения преди извършване на всяка сделкат.  Важно е също така да се знае, че при този вид сделки банките не отпускат кредит срещу ипотека за съответния имот. Тъй като в момента на сключване на сделката той правно не съществува като такъв.

Заплащането за такъв тип сделка става чрез самофинансиране, а ипотечен кредит за съответния имот може да се отпусне едва след като бъде обособен като такъв (груб строеж).

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

ПОКУПКА НА ЗЕЛЕНО

Referevces

References

ПОКУПКА НА ЗЕЛЕНО