fbpx
Подновяване ипотека от кредитора

Подновяване ипотека от кредитора

С последното приетото Тълкувателно решение на ВКС се стигна до изменение в условията при подновяване ипотека от кредитора.

Съгласно това Тълкувателно Решение на ВКС,ипотеката може да се впише наново след заличаването ѝ заради изтичане на 10-годишния срок

Същественото, което обаче следва да се отбележи е факта, че новото вписване обаче е непротивпоставимо на трето лице, което е придобило имота и е вписало акта си преди това вписване на ипотеката.

Съгласно чл. 172, ал. 1 ЗЗД действието на вписването на ипотеката трае 10 години от деня, в който е извършено.

Решението на ВКС дава възможност на кредитор, чиято ипотека е погасена поради изтичането на 10 (десет) годишен срок по смисъла на чл. 22 от Правилника за вписванията /ПВп/ в хипотезата на чл. 172, ал. 1 ЗЗД да поиска да продължи срока, ако той е изтекъл.

В случай, че срокът е изтекъл без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише отново.Подновяване ипотека от кредитора

Промените в ипотечното законодателство 

С приетото Тълкувателно решение законодателят е казал следното

Може да се впише наново ипотека съгласно чл.172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията

В Решението е посочено, че това вписване е непротивопоставимо на третото лице, придобило собствеността върху имота и е вписало своя акт преди новото вписване на ипотеката

Това вписване се отнася и за частни правоприемници на третото лице, дори те да са придобили собствеността върху имота след новото вписване 

Практическо приложение на промените след Решението на ВКС

Самата ипотека е акцесорно право, което обезпечава възникнало или бъдещо парично вземане.

Ипотеката дава възможност на ипотекарния кредитор да изнесе на публична продан имота и да се удовлетвори от неговата цена

Това кредиторът може да направи в случай, че длъжникът не плати доброволно задължението си.

Веднъж възникнало, ипотечното право може да бъде осъществено независимо от последващи разпоредителни сделки с имота.

Ипотеката дава противопоставимост и публичност на учредената тежест на имота към  отношение на трети лица. 

Същевременно ипотеката урежда и конкуренцията на права, която би могла да се породи между няколко ипотекарни кредитори.

Тази конкуренция на права възниква както по отношение на един и същ имот, така и между ипотекарен кредитор и последващ собственик на имота.

Особености на Вписването при Решението на ВКСПодновяване ипотека от кредитора

Законът изрично посочва, че ипотекарните кредитори се удовлетворяват по реда, в който са вписали ипотеките.

При ново вписване на заличена ипотека съгласно чл. 22 ПВп съдията по вписванията не проверява дали имотът още е собственост на длъжника.

При прехвърляне собственост върху имота от учредителя на ипотеката след нейното вписване е непротивопоставимо на ипотекарния кредитор. 

Новият купувач, придобил собствеността на имота и е вписал нотариалния акт преди новото вписване на заличената ипотека по чл. 22 ПВп
е изцяло защитен от факта, че първата сделка е за имот, необременен с ипотека, и това е извън приложното поле на чл. 173, ал. 1 ЗЗД.

Ипотекарния кредиторможе да насочи изпълнение върху ипотекирания имот независимо от това в чия собственост се намира този имот.

За допълнителна информация, моля да ни потърсите на тел. 0897 90 43 91 и mail: office@lawyer-bulgaria.bg 

Rate this post