fbpx
Размер на запазена и разполагаема част

Отстояния по ЗУТ в населени и вилни зони

Уредбата на отстоянията при изграждането на сгради се съдържа в Закона за устройство на територията (ЗУТ).  Съгласно разпоредбата на чл. 31 е предвидено, че при ниско жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:

1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот – най-малко 3 м;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот – най-малко 5 м.

При средно и високо жилищно застрояване нормативите за разстоянията на сградите на основното застрояване са:
1. до страничната граница на урегулирания поземлен имот – най-малко една трета от височината на сградата;
2. до границата към дъното на урегулирания поземлен имот – най-малко 6 м.

Разстоянията между две жилищни сгради през страничната граница на съседни урегулирани поземлени имоти е сборът от изискващите разстояния на всяка от сградите до границата между имотите.
отстояния по ЗУТ вилните зони
Нормативите за разстояния до страничните граници на урегулираните поземлени имоти  се прилагат за сгради с дълбочина до 16 м. За частта от сградата с по-голяма дълбочина към разстоянията до страничните граници на урегулираните поземлени имоти се добавя 30 на сто от увеличената дълбочина над 16 м.

В урегулиран имот с лице към две улици разстоянията за дълбочината над 16 м се увеличават, докато достигнат стойност с 2 м по-голяма от норматива за разстояние до странична граница.

В последните няколко години, чести въпроси възникват по отношение на отстоянието по ЗУТ и спазването на законовите изисквания във вилни населени места и зони.

Съгласно чл. 34 на ЗУТ във вилните зони сградите са на разстояние най-малко 4.00 (четири) метра  до страничните граници и най-малко 6.00 (шест) метра до дъното на урегулирания поземлен имот. отстояния по ЗУТ вилните зони

За намалени отстояния – т.е. отстоянията на сградата до сградите в съседните имоти да не отговарят на нормативно изискващите се разстояния, се изисква градоустройствена процедура: промяна на плана за застрояване (ПЗ) и работен устройствен план (РУП). В този случай се изследва и законността и на съседните сгради.

Законът допуска това разстояние да бъде намалено най-много с една трета от нормативно изискуемото отстояние. Но тази законова процедура изисква нотариално заверено съгласие на съседите в т.нар. „Декларация за търпимост“.отстояния по ЗУТ вилните зони

Самата процедура обаче се разрешава след представяне на мотивирано предложение от страна на Възложителя на проекта и след валидно издадена Заповед на главния архитект на общината, в която се намира имота.отстояния по ЗУТ вилните зони