fbpx
Съставяне и връчване на АУАН

Отнемане книжка и контролни точки

След последните промени в Закона за движение по пътищата, все повече клиенти ни търсят за отнемане книжка и контролни точки.

Съществени промени в ЗДВ наложиха сериозни и тежки наказания за шофьорите включително и санкции като отнемане книжка и контролни точки

Съгласно чл.171, пар.4  ЗДВ налагането на принудителна административна мярка е с цел осигуряване на безопасността на движението по пътищата

Целта е прекратяване на административни нарушения от страна на водачите.

Мерки за административна принуда 

Тази ПАМ мярка включва отнемане на свидетелството за управление на лице.Отнемане книжка и контролни точки

Разпоредбата налага задължението на водач, на когото са отнети всички контролни точки, да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР, тъй като губи придобитата правоспособност.

Доказателната тежест, че са налице всички законови предпоставки за налагането на процесната административна мярка, е върху органа, който я е наложил.

Целта на мярката по чл.171, пар.4 ЗДВ е да се осигури безопасността на движението по пътищата

В този случай се изземва свидетелството за правоуправление на МПС

Целта е да се предотврати възможността неправоспособните водачи да се легитимират като правоспособни.

В случай, че административният орган не успее да докаже, че към датата на издаване на процесната административна мярка жалбоподателят е бил неправоспособен водач, целта на мярката не може да бъде постигната.

Заповедта ще се яви издадена в противоречие на принципа за съразмерност, регламентиран в чл.6, пар. 1 АПК

Съгласно АПК административният орган упражнява правомощията си по разумен начин, добросъвестно и справедливо.

Съобразно разпоредбата на чл. 22 ЗАНН принудителните административни мерки се налагат с цел предотвратяване и прекратяване на административни нарушения

Целта на промените в ЗАНН е предотвратяване и отстраняване на вредните последици от нарушенията на водачите.

Контролни точки по ЗДВ

Отнемането на точки се използват като средство за отчитане на установени нарушения.

Контролните точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление.Отнемане книжка и контролни точки

При налагане на наказания за нарушенията в наказателното постановление се отбелязва броят на отнетите и броят на оставащите контролни точки.

Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС

Този брой се води на отчет от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по местоотчет на водача, като се отразява в автоматизираната информационна система.

Отнемането им не е самостоятелно административно наказание или принудителна административна мярка

Именно затова отнемането на контролни точки не подлежи на самостоятелно обжалване

При отнемане на контролни точки съответният административен орган действа в условията на обвързана компетентност.

Затова тук се прилага чл. 2 от Наредба № Із-2539/ 17. 12. 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им

Наредбата определя и списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение

В нея се посочва условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение,като максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата е 39т.

За допълнителна информация, свържете се с адвокат за обжалване на ел.фиш на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Каква е целта на принудителната административна мярка на отнемане на свидетелството за управление?

Целта на тази мярка, съгласно член 171, т. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), е осигуряване на безопасността на движението по пътищата и прекратяване на административни нарушения.

Какво се случва, когато лице не изпълни задължението си по чл. 157, ал. 4 ЗДвП?

В този случай може да се наложи принудителна административна мярка на изземване на свидетелството за управление.

Какъв е процесът, ако лице е лишено от всички контролни точки?

Ако на водача са отнети всички контролни точки, той трябва да върне свидетелството за управление в съответната служба на МВР

Какви са последиците от отнемането на всички контролни точки на водача?

Отнемането на всички контролни точки води до неправоспособност на водача, което има за цел да предотврати възможността неправоспособните водачи да се легитимират като правоспособни такива.

Каква е ролята на административния орган в процеса на налагане на принудителната административна мярка?

Административният орган трябва да докаже, че са налице всички законови предпоставки за налагането на мярката.

Какво се случва, ако административният орган не може да докаже, че лицето е било неправоспособен водач?

Ако не се докаже, че лицето е било неправоспособен водач, целта на мярката не може да бъде постигната, което води до противоречие на принципа за съразмерност.

Какво представлява съразмерността в този контекст?

Съразмерността означава, че административният орган трябва да упражнява своите правомощия по разумен начин, добросъвестно и справедливо, съобразно член 6, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Какви са целите на налагането на принудителната административна мярка според Закона за административни нарушения и наказания?

Целите включват предотвратяване и прекратяване на административни нарушения, както и предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях.

Какво се разбира под контролните точки и как се отнемат?

Контролните точки са средство за отчитане на установени нарушения. Те се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление.

Какво е максималният брой контролни точки, които може да има водачът?

Максималният брой контролни точки за водача на моторно превозно средство е 39, съобразно Наредбата за определяне на максималния размер на контролните точки.

Какъв е периодът, в който лице, загубило правоспособността си да управлява МПС, може да бъде допуснато до изпит?

Според чл. 157, ал. 5 от ЗДвП, лице, загубило правоспособността си да управлява МПС, може да бъде допуснато до изпит не по-рано от 6 месеца след връщането на свидетелството си за управление.

5/5 - (2 votes)