Отмяна съдебно решение развод

Отмяна съдебно решение развод

Отмяната на влязло в сила съдебно решение е възможна само при наличие на основанията, изрично изброени в чл. 303 от Гражданския процесуален кодекс.

Едното от тях е лишаването на една от страните/ ищец или ответник/ от участие в процеса/чл. 303, ал.1 т.5 от ГПК/. Три са признатите от закона причини за неучастие на страна в гражданско дело, поради които се допуска отмяна на влязло в сила решение. отмяна съдебно решение развод

Първата причината за неучастието на страна в процеса.

Втората причина за отммяна на съдебни решения е страната да не е била надлежно представлявана по делото, т.е да са нарушени правилата за процесуалното представителство, установени в чл.29-36 от ГПК.

Става дума за действия по администриране на делото, които се извършват от съдебни служители, но се контролират от решаващия съд. Съдът следи служебно за редовността на връчването на съдебни книжа и съобщения, както и за призоваване за съдебни заседания.отмяна съдебно решение развод

Неизпълнението на задължението на съда да следи за спазване на правата и надлежното водене на делото, респ. оформяне на документите в съдебният процес води до нарушаване правото на защита на страните.

Гаранция срещу такива нарушения е предвидената в закона възможност заинтересованата страна да поиска отмяна на влязлото в сила решение по чл. 303 ГПК.Отмяна съдебно решение развод

Третата причина, заради която заинтересованата страна може да иска отмяна на влязлото в сила решение,  е ако не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее.

В правната теория и практиката, законът не дефинира понятието „особени непредвидени обстоятелства“, но в своята задължителна  практика на ВКС квалифицира като такива обстоятелствата,  които са възникнали внезапно и неочаквано и които обективно са препятствали извършването на обвързаното със срок процесуално действие въпреки проявената добросъвестност и положената грижа за добро водене на процеса.отмяна съдебно решение развод

Страната, която се позовава на особени непредвидени обстоятелства, които са и попречили да участва в разглеждането на делото, трябва да ги опише в молбата си за отмяна на влязлото в сила решение и да докаже осъществяването им.отмяна съдебно решение развод

Съгласно чл. 34, ал. 2 ГПК се изисква изрично пълномощно за предявяване на брачни искове. Същото важи и за подадената молба за отмяна. В съдебното производство по брачни дела съдебното решение, с което е допуснат развод по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване и е влязло в сила

Прието е, че по смисъла на чл. 303 и сл. ГПК, единствено и само Върховният касационен съд може да отменя влезли в сила решения по граждански и търговски дела. Основно изискване е молбата за отмяна да бъде подадена в тримесечният срок по чл. 305, ал. 1, т. 5 ГПК.

 По допустимостта на молбата за отмяна Върховният касационен съд се произнася в закрито заседание. Ако допусне молбата за разглеждане в открито заседание ВКС изслушва страните и събират необходимите доказателства.

В случай, че молбата е основателна, Върховният касационен съд отменя решението изцяло или отчасти и връща делото за ново разглеждане в надлежния съд от друг състав, като посочва и откъде да започне новото разглеждане на делото.отмяна съдебно решение развод

Не се допуска отмяна на  Cъдебно решение, с което е постановен развод между съпрузи, унищожаване на брака или бракът е признат за несъществуващ.

Съдебни решения, постановени в производства по спорна съдебна администрация, имат за предмет промяна на граждански правоотношения на страните /напр. промяна на ползването на съсобствен недвижим имот, промяна на упражняването на родителските права по отношение на малолетните и непълнолетни деца, на тяхното местоживеене, както и на режима на личните отношения между родители и деца и др.

Тези въпроси не се ползват със сила на пресъдебно нещо и могат да бъдат отменяни по реда на чл. 303 ГПК в бъдещ съдебен процес, ако са налице предпоставите за отмяна на постановеното съдебно решение по развода. 

ВАЖНО : предявяването на молбата по чл. 303 ГПК е нужно да бъде направено в изискуемият по закон 3 месечен срок по чл. 305 ГПК !

За въпроси и допълнителна консултация, моля обърнете се телефон + 359 897 90 43 91 или на mail  office@lawyer-bulgaria.bg. Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед неговата специфика и особености.