fbpx

Отмяна на влязло в сила решение

В съдебната практика се случва да се стигне до отмяна на влязло в сила незаконосъобразно решение. 

Това не противоречи на общо приетите принципи и правила на съдебната система. Тези основание за отмяна са посочени в чл. 303 ГПК.

Въпросът за отмяната на влязло в сила решение идва, в момента в който са налице някоя от предпоставките на чл. 303 ГПК.

В повечето случай, заинтересованото лице е възпрепятствано да участва самостоятелно в съдебният процес.

Възпрепятстването се изразява в ограничаване на защитата на неговите права.Отмяна на влязло в сила решение

Именно това са аргументите за отмяна на влязло в сила съдебно решение по чл. 303 ГПК пред ВКС.

Основания за отмяна Решение ВКС по чл. 303 ГПК

Отмяната представлява самостоятелно, контролно-отменително производство.

Аргумент за отмяна на влязло в сила решение лишаване от участие в делото.

В случай, че тази страна не е била надлежно представлявана от адвокат.

Това се случва и ако не е могла да се защити адекватно,  съдът ще приложи чл.303 ГПК

Предмет на отмяна могат да бъдат само необжалваеми и ползващи се със сила на пресъдено нещо съдебни решения.

В практиката сме срещали ситуации в който не е изпратено уведомление за насроченото открито съдебно заседание

Отмяната по молба на трети лица е уредена в чл. 304 ГПК. Тя се явява защитно средство за третите лица срещу силата на пресъдено нещо. 

Всичко това са аргументи и законни основания за отмяна на влязлото в сила съдебно решение по чл. 303 ГПК.

Важността на отмяната на влезли в сила съдебни решения в качеството й на способ за придобиване на вещни права е безспорна

Oтменителното решение на ВКС ще играе ролята на правопораждащ юридически факт за молителя с уважена молба за отмяна.

Това решение има функция и на правопрекратяващ юридически факт за другата страна по спора

То има действие и за третите лица, придобили вещни права от другата страна по спора въз основа на неправилното конститутивно решение.

С влизането в сила на отменителното съдебно решение съдът признава молителя за носител на претендираното преобразуващо право

Така наред с това постановява търсената и желана от него правна промяна, към която са били насочени усилията му в течение на контролно-отменителното производство.

Тези действия се случават въпреки посочен съдебен адрес за призоваване и надлежна кореспонденция, както и обявен съдебен адрес на упълномощен адвокат.

СРОК ЗА ОТМЯНА РЕШЕНИЯ НА ВКС

Молбата за отмяна се подава в тримесечен срок. Този срок тече от ден, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство.Отмяна на влязло в сила решение
Съществува хипотеза, в която срокът тече от деня, в който молителят е могъл да се снабди с новото писмено доказателство.

Това е основание по чл. 303 ГПК пред ВКС, като този начин е нарушено правото на страната на защита.

Причината за отмяна на влязло в сила съдебно решение по чл. 303 ГПК е изброените хипотези.

Пример за това е, че страната не е била надлежно представлявана и участвала в приключилото производство .

Нещо повече, нейните права и възможности за защита в съдебният процес са били сериозни ограничени.

След като не е била дадена  възможност на страната да изложи своите правни аргументи по спора, ВКС уважава иска и молбата.

Какво представлява отмяна на Решение ВКС ?

Отмяната представлява самостоятелно, извънинстанционно, контролно-отменително производство, което не е част от исковия процес

Какво се отменя Решение на ВКС с молба по чл. 303 ГПК ?

Предмет на отмяна могат да бъдат само необжалваеми и ползващи се със сила на пресъдено нещо съдебни решения на ВКС. Ако намери молбата за основателна, ВКС отменя решението изцяло или отчасти и връща делото за ново разглеждане от друг състав.

Кой може да поиска отмяна Решение на ВКС по чл. 303 ГПК ?

Молбата за отмяна на Решение на ВКС се подава от „заинтересована страна“ или от трето лице с препис за връчване на насрещната страна. Легитимацията може да принадлежи както на „заинтересована страна“ и на трето лице, спрямо което решението има сила, въпреки че то не е било страна по делото. За да може обаче да инициира контролно-отменителното производство, третото лице следва да не е било участник в делото, защото съдът не го е конституирал по съответния надлежен ред като главна подпомагаща страна.

Могат ли в производството за отмяна на Решения на ВКС да участват и др. лица ?

ДА- Отмяната по молба на трети лица се явява защитно средство за третите лица срещу силата на пресъдено нещо.

Какъв е срокът за отмяна Решение на ВКС по чл. 303 ГПК ?

Срокът за подаване на молбата за отмяна е тримесечен, съответно шестмесечен, в зависимост от обективираното в молбата основание за отмяна. Началният момент, от който започва да тече срока за подаване на молбата е преклузивен и е регламентиран в чл. 305 ГПК, като началният момент е диференциран в зависимост от основанието, което молителят посочва в молбата си.

Кога влиза в сила решение на съда ?

Постановеното от съда съдебно решение влиза в сила при наличието на две предпоставки. Първата от тях е необходимостта от изтечането на срок неговото обжалване. В различните инстанции, този срок е упоменат в самото съдебно решение. Втората предпоставка за влизане в сила на съдебното решение е никоя от страните в производството по делото да не е обжалвала надлежно съдебното решение пред по-горестоящият съдебен състав.

Кога мога да искам отмяна на влязло в сила съдебно решение?

Искането за отмяна следва да се оформи като надлежна искова молба от адвокат по граждански дела на основание чл. 303 ГПК в тримесечният срок от узнаването на обстоятелството за отмяна или други основания по чл. 303 ГПК.

От кой момент мога да подам въззивна жалба ?

След връчване на Съдебното решение и призовката за уведомяване тече срок, в зависимост от инстанционноста на съдебното решение за неговото обжалване. Това обжалване може да бъде извършено пред по-горестоящият съдебен състав. След упълномощаването на адвокат, да подготви възивната жалба, същата се входира в деловодството на съда.

Rate this post