Отговорност превозвача международен превоз

Отговорност превозвача превоз

В отношенията между търговски партньори, при извършване на превозите, превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на стоката от момента на приемането й за превоз до този на доставката.

Неговата имуществена отговорност е ангажирана също така за забавата при доставка на стоките. Възможността на превозвача да се освободи от своята имуществена отговорност е налице, когато липсата, повредата или забавата се дължат на грешки на възложителя (товародателя), при неправилно или грешно нареждане, при което не е  резултат на грешка на превозвача.Отговорност превозвача международен превоз

Друга възможност за освобождаване от отговорност е недостатък на стоката или на обстоятелства, които превозвачът не е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да предвиди.Отговорност превозвача превоз

Отговорност при забава на доставката

При извършването на доставките, всяка стока е необходимо да бъде доставена съгласно записаното в Заявката за транспорта. В случай, че срок  за доставка на стоката не е уговорен, превозвачът при доставка следва да достави стоката за периодо, за който е обичайно е необходим за подобен транспорт.

В практиката се срещат случаи, в който стоката може да се повреди или загуби. В тези случай се ангажира отговорността на превозвача,  в случай че стокът не бъде доставена в срок до 30 дни, както и след изтичане на уговорения за срок за доставка, или, ако такъв срок не е бил уговорен, в срок шестдесет дни от деня на приемането й за превоз от превозвача.Отговорност превозвача превоз

Определяне на размер на обезщетения при отговорност на превозвача

Съществуват случаи, в които отговорността на превозвача за цялостни и частични липси може да бъде ограничена.  Тази отговорност е ограничена до 8.33 специални единици тираж, което не надвишава сума от 25 франка за килограм бруто липсващо тегло. Ориентировъчно това е сума в размер на около 10 Евро/кг.

В тази ситуация, превозвачът дължи връщане и на заплатеното навло, заедно с всички възникнали митнически  и др. разноски. Товародателят може да заплати отделна цена, с което да обяви в стойността на стоката в ЧМР товарителницата, която надвишава съответните лимити. В този случай, превозвачът е отговорен и носи имуществена отговорност  за стоката до обявения размер. рекламация давностен срок чмр, адвокат транспортни дела, обезщетение ЧМР, срок искове липса на товар ЧМР конвенция, Отговорност превозвач, Спедитор

В случай на забава при доставянето превозвачът дължи обезщетение за размера на причинените щети, но не повече от цената на превоза, освен ако в товарителницата не е обявена стойността на стоката или особен интерес от доставката, като за съответното изпращачът заплаща отново допълнително възнаграждение. Ограниченията на отговорността на превозвача не важат в случаите на измама или грешка, приравнена на измамата.

РЕКЛАМАЦИЯ при доставка 

Когато доставката бъде извършена, от своя страна получателят има право на рекламация на получения товар в момента на получаването. Рекламацията на стоката следва да бъде извършена в присъствието на превозвача, когато се касае до явни липси и повреди и/или в 7-дневен срок от получаването й, когато става въпрос за скрити липси и повреди.

В случай, че товарополучателят на стоката не направи тези възражения и рекламации в указаните срокове, се приема, че Договорът за доставка е изпълнен и сроката е получена в състоянието, описано в товарителницата.(т.е.без забележки).Отговорност превозвача превоз

Давностен срок за искове по ЧМР

Законът указва, кратки срокове за предявяване на искове по ЧМР Конвенция. Срокът на погасителната давност за тези искове, свързани с превоза, е едногодишна.

В случай, че при доставката е налице измама или грешка, законът посочва, че давността е тригодишна. При частични липси, повреди или забава давността започва да тече от момента на доставяне на стоката, а за цялостна липса – от тридесетия ден след изтичане на уговорения срок. Ако такъв срок не е бил уговорен, то началният момент, от който започва да тече давността, е 60 дни след като стоката е била приета за превоз.

Писмененото възражение срещу превозвача прекъсва и спира давността до деня, в който превозвачът отхвърли писмено направената рекламацията и върне приложените към нея документи.Отговорност превозвача превоз

Погасеният по давност иск не може да бъде предявен, дори и под формата на насрещен иск или възражение в бъдещ исков процес по ЧМР Конвенция.