fbpx
отговорност непочистен сняг

Отговорност общината непочистен сняг

В последните дни на годината, често се случва, след като се заледят улиците и тротоарите, да се стигне до тежки инциденти, в това число и счупени крайници. Често пъти хората питат и задава въпроса : КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА ???

За нас въпросът е : Носи ли отговорност общинската администрация, за непочистени улици и причинени вреди на гражданите от сняг и лед по тротоарите ?

Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗОС, вр. с § 7, т. 4 ПЗР ЗМСМА, улиците в рамките на населеното място, които не са част от републиканската пътна мрежа, представляват публична общинска собственост. отговорност общината непочистен сняг

Всяка общинска администрация е задължена да стопанисва и управлява предоставената и общинска собственост. В списъка с общинската собственост подадат и улиците в рамките на населеното място.

Основно задължение на общинската администрация, в интерес на гражданите е да поддържа прилежащата инфраструктура с грижата на добър стопанин – чл. 140 КРБ и чл. 11, ал.1 ЗОС.

Дължимата грижа за почистване на улици и тротоари в полза на териториалната общност включва както изграждане, ремонт и поддържане на улиците е на самата община, както и полагане на грижи за чистотата им, в т.ч. снегопочистване и осигуряването на безопасно придвижване на гражданите в качеството им на пешеходци, и естествено създаване на организация за правилно паркиране на предвидените места на автомобилите.отговорност общината непочистен сняг

По силата на разпоредбата на чл. 8 ЗНА, всеки общински съвет е възложил с изрична Наредба своите задължения си за поддържане на чистотата на територията на съответната общинска администрация на външни фирми – трети лица, каквито са специализирани предприятия, работещи по договор с общината и собствениците и ползвателите на имоти на територията на общината.отговорност общината непочистен сняг

В този смисъл отговорността за вреди от техни противоправни действия или бездействия, конкретна отговорност на общинаската администрация – обективна, безвиновна, гаранционно-обезпечителна отговорност по чл. 49 ЗЗД вр. с чл. 45 ЗЗД.

Самата общинска администрация има редица правни възможности да възложи и уреди с писмени Договора за възлагане – почистването и поддръжката, в това число и зиммната поддръжка на улици и булеварди, както и да налага съответните предвидени в закона санкции при неизпълнение на задълженията на тези изпълнители.

Процедура по търсене на отговорност за вреди от непочистен сняг …..

Правна възможност за санкции съществува спрямо дружествата, на които общинската администрация е възложила изпълнение на задължения по поддържане на чистотата на територията и, в т.ч. съставяне на протоколи и налагане на глоби на физически и юридически лица, отговорни за снегопочистване на тротоарните платна.отговорност общината непочистен сняг

Адвокат документи покупко-продажбаЗа вреди от действията на почистващите фирми обаче отговаря общинската администрация, възложител на почистването на улици и булеварди в зимни условия относно имотите общинска собственост с грижата на добър стопанин. Задачата й е да осигури за ползване на тези площи и пространства нормални, безопасни условия за придвижване на гражданите съгласно чл. 2, ал. 1, т. 2, вр. с чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗОС, вр. § 7, т. 4 ПЗР ЗМСМА.

Предвид изложеното, общината отговаря както за вреди, настъпили при движение на МПС поради непочистването от сняг и/или лед на улично платно, така и за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му непочистен тротоар. Общината отговаря на основание чл. 49 ЗЗД и за настъпили за пешеходеца вреди при придвижването му по пътното платно, когато ползването на тротоара не е била възможно.

Съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДП, пешеходците са длъжни да се движат по тротоара, но съгласно ал. 2, т.1 от същият текст на закона, пешеходците могат да се движат и по пътното платно, когато няма тротоар или е невъзможно той да бъде ползван. отговорност общината непочистен сняг

При непочистен от сняг и лед тротоар или при заемането му от паркирани коли в нарушение на чл. 94, ал. 3 ЗДП, правещо невъзможно ползването му за преминаване на пешеходци, то отговорността за вреди на пешеходец при движението му по пътното платно е на общината, която като собственик на имота има задължение за почистване на улиците, в т.ч. за предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията, препятстващи движението на пешеходците по тротоарните платна.

„Общината отговаря на основание чл. 49 ЗЗД и за настъпили за пешеходеца вреди при придвижването му по пътното платно, когато ползването на тротоара не е била възможно. 

Съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДП, пешеходците са длъжни да се движат по тротоара, но съгласно ал. 2, т.1 от същият текст на закона, пешеходците могат да се движат и по пътното платно, когато няма тротоар или е невъзможно той да бъде ползван. отговорност общината непочистен сняг

При непочистен от сняг и лед тротоар или при заемането му от паркирани коли в нарушение на чл. 94, ал. 3 ЗДП, правещо невъзможно ползването му за преминаване на пешеходци, то отговорността за вреди на пешеходец при движението му по пътното платно е на общината, която като собственик на имота има задължение за почистване на улиците, в т.ч. за предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията, препятстващи движението на пешеходците по тротоарните платна“ съобразно съдебно решение на ВКС.