fbpx

Отговорност непререгистрирани ЕТ. Непререгистрирани търговци

С изтичането на сроковете от Закона за Търговският регистър, напоследък все по актуално става въпросът с непререгистрираните търговци и клонове на чуждестранни юридически лица.

В този контекст основно място заема въпросът за имуществената отговорност за задължения на еднилични търговци и кооперации. Както и отговорността на непререгистрираните дружества.

Особено важен е въпроса за пререгистрацията, прекратяването и заличаването на едноличните търговци. Клоновете на чуждестранните търговци, търговските дружества и кооперациите.

Които не са поискали пререгистрация и вписване в търговския регистър до 31 декември 2011 г.

С промените в Закона за търговския регистър от 2011гг, бяха въведени съществени промени в преходните и заключителни разпоредби.

Относно пререгистрацията, прекратяването и заличаването на едноличните търговци. Клоновете на чуждестранните непререгистрирани еднолични търговци, търговските дружества и кооперациите.

Съществема последица от липсата на искане за пререгистрация в срок е забраната търговецът с прекратена дейност да предявява искове.

Както и последващото подаване на молби за образуване на изпълнителни производства.

Особено внимание промените обръщат на едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци.

Като спрямо тях с тези промени отпадна очертаната в закона правна възможност да бъдат пререгистрирани служебно от Агенцията по вписванията и след това незабавно заличени.

Съгласно тези промени публикувани Държавен вестник (бр. 34 от 29.04.2011 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър. С изтичането на определения в закона срок тези непререгистрирани еднолични търговци (ЕТ) и клонове. За които не е заявена пререгистрация, се считат за заличени от 01.01.2012 г.

Законът тук е двусмислен, но следва да отбележим, че по отношение на непререгистрираните еднолични търговци и клоновете на чуждестранните търговци. Че заличаването не води автоматично до отпадане на отговорността за задължения спрямо техните кредитори.

Отговорността на непререгистрираните еднолични търговци за задълженията се носи с цяло си имущество на физическото лице. Поело тези задължения като непререгистриран едноличен търговец.

Във връзка с промените от 2011г. относно адълженията на клона отговаря самият чуждестранен търговец по седалище в неговата държава.

Това е причината кредиторите на заличените и непререгистрирани еднолични търгоци и клонове на чуждестранни търговци да могат да предявяват претенциите си (включително да предявят искове. Или подават молби за образуване на изпълнителни производства) срещу физическите лица, собственици на тези непререгистрирани еднолични търговци и чуждестранни търговци.

Важна подробност, която следва да се отбележи с промените в закона е, че заличаването на непрегистрираните им не препятства и развитието на образуваните срещу тях съдебни. И изпълнителни производства и граждански дела срещу непререгистрирани еднолични търговци и клонове на чуждестранни дружества. Тъй като техният кредитор -ищец или взискател в изпълнителните производства. Както и ответникът на претенцията на кредитора – ответник/длъжник по изпълнителното производство) са субекти, на които заличаването не се отразява.

Съвсем нормално в тези случаи като страни да бъдат конституирани и призовавани физическото лице (чиято регистрация като ЕТ е заличена). Респективно чуждестранният търговец (регистрацията на чийто клон е заличена).

Различна е уредбата за търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срок до 31 декември 2011 г.

Дейността им се прекратява, считано от 1 януари 2012 г. За да се минимизират обаче негативните последици от излизането от стопанския живот на тези субекти. Включително и за да имат възможност техните кредитори да получат вземанията си, е предвидено. Че тези „търговци с прекратена дейност“ не се заличават автоматично на 1 януари 2012 г.

Те ще бъдат заличени служебно след 31 януари 2017 г. само ако междувременно не се поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация

Искане за тяхна пререгистрация и обявяване в ликвидация може да подаде до 31 януари 2015 г. всяко заинтересувано лице (съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет. Страна по заварено дело, кредитор, държавни органи, органи на местно самоуправление и ведомства, посочени в §1,т.4 Допълнителните разпоредби на ЗТР).

Пререгистрацията се заявява винаги заедно с обявяване в ликвидация, т.е. не може да се иска само пререгистрация.

Предвидено е, че ликвидацията следва да приключи в срок до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г.

Едногодишният срок може да бъде продължаван въз основа на обосновано предложение от ликвидатора или по искане на заинтересовано лице до Агенцията по вписванията. Като във втория случай се изисква заявена готовност за покриване на разноските по ликвидацията, вкл. и на възнаграждението на ликвидатора.

Ако ликвидацията не е приключила до 31 януари 2017 г. поради бездействие на ликвидатора или на заинтересуваното лице. Търговецът ще бъде заличен служебно от Агенцията по вписванията след 31.01.2017 г.

По аргумент на обратното, ако ликвидацията не е приключила към 31 януари 2017 г.. Но причината за това не е бездействие на ликвидатора/ заинтересованото лице, служебно заличаване няма да се извърши.

Само ако нито едно заинтересувано лице не поискапререгистрация и обявяване в ликвидация на търговеца с прекратена дейност, след 31 януари 2017 г. Агенцията по вписванията служебно го заличава.

Една от последиците, които настъпват в резултат от липсата на искане за пререгистрация до 31 декемри 2011 г., е забраната търговецът с прекратена дейност да предявява искове и да подава молби за образуване на изпълнителни производства след 31 декември 2011 г.

Законът не дава изричен отговор на въпроса дали тази забрана има перманентен характер

Или важи само докато бъде извършена пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговеца по §5а и следващите от Преходните и заключителни разпоредби на ЗТР. Надделяват аргументите в подкрепа на второто разрешение – че забраната действа до вписването на пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговеца:

Ако на ликвидатора се забрани да предявява искове и да подава молби за образуване на изпълнителни производства, това практически ще блокира събирането на вземанията.

Легалното тълкуване на разпоредбите стига до извода, че правните последици, които настъпват от 1 януари 2012 г., са уредени в §5 ПЗР на ЗТР.

Надлежното подаването на молба за последваща пререгистрация и обявяване в ликвидация на непререгистрираните еднолични търговци. И клонове на чуждестранни юридически лица, както и последиците му, са уредени отделно в § 5а и сл. ПЗР на ЗТР.

Ако действието на забраната за предявяване на искове и за подаване на молби за образуване на изпълнителни производства трябваше да обхване и фазата на ликвидацията. То това щеше да е предвидено изрично.

Освен това ликвидацията като производство цели да удовлетвори кредиторите на търговеца преди неговото заличаване. Ето защо ликвидаторът има широки правомощия, включително да събира вземанията на търговеца.

Ако на ликвидатора му се отнеме правото да предявява искове и да подава молби за образуване на изпълнителни производства.

То това ще изложи на огромен риск интересите на кредиторите на търговеца в ликвидация. Защото възможностите за удовлетворяване на вземанията им ще бъдат радикално намалени.

Следователно изводът е, че забраната за предявяване на искове и за подаване на молби за образуване на изпълнителни производства след 1 януари 2012 г. действа. Докато се извърши пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговеца.

5
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

непререгистрирани търговци

Referevces

References

непререгистрирани търговци