fbpx
Отговорност за непочистен сняг

Отговорност за непочистен сняг

В последните дни на годината, често се случва, след като се заледят улиците и тротоарите, да се стигне до тежки инциденти, в това число и до отговорност за непочистен сняг

Резонно възниква въпроса : КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ТОВА ???

За нас въпросът е : Носи ли отговорност общинската администрация, за непочистени улици и причинени вреди на гражданите от сняг и лед по тротоарите ?

Съгласно Закона улиците в рамките на населеното място, които не са част от републиканската пътна мрежа, представляват публична общинска собственост.

Всяка общинска администрация е задължена да стопанисва и управлява предоставената и общинска собственост.Отговорност за непочистен сняг

В списъка с общинската собственост подадат и улиците в населеното място.

Основно задължение на общинската администрация, в интерес на гражданите е да поддържа прилежащата инфраструктура с грижата на добър стопанин.

Дължимата грижа за почистване на улици и тротоари в полза на териториалната общност включва както изграждане, ремонт и поддържане на улиците е на самата община

Тя е длъжна да полага грижи за чистотата и снегопочистване за осигуряване безопасно придвижване на гражданите в качеството им на пешеходци

Общината е длъжна за създаване на организация за правилно паркиране на предвидените места на автомобилите.

В този смисъл отговорността за вреди от техни противоправни действия или бездействия, конкретна отговорност на общинската администрация.

Общинската администрация има редица правни възможности да възложи и уреди с Договор за възлагане  почистването и поддръжката на улици и булеварди.

Процедура по търсене на отговорност за вреди

Правна възможност за санкции съществува спрямо дружествата, на които общинската администрация е възложила изпълнение на задължения по поддържане на чистотата на територията и, в т.ч. съставяне на протоколи и налагане на глоби на физически и юридически лица, отговорни за снегопочистване на тротоарните платна.

Адвокат документи покупко-продажбаЗа вреди от действията на почистващите фирми обаче отговаря общинската администрация, възложител на почистването на улици и булеварди в зимни условия.

Задачата й е да осигури за ползване на тези площи и пространства нормални, безопасни условия за придвижване на гражданите.

Предвид изложеното, общината отговаря както за вреди, настъпили при движение на МПС поради непочистване от сняг и/или лед на улично платно

Тя носи и отговорност за вреди, причинени на пешеходец поради придвижването му непочистен тротоар.

Общината отговаря на основание чл. 49 ЗЗД и за настъпили за пешеходеца вреди при придвижването му по пътното платно, когато ползването на тротоара не е била възможно.

Съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДП, пешеходците са длъжни да се движат по тротоара

Съгласно ал. 2, т.1 от същият текст на закона, пешеходците могат да се движат и по пътното платно, когато няма тротоар.

При непочистен от сняг и лед тротоар за преминаване на пешеходци, то отговорността за вреди е на общината.

Тя е собственик на улиците и има задължение за почистване на улиците

В това число се включва предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията, препятстващи движението на пешеходците по тротоарните платна.

„Общината отговаря на основание чл. 49 ЗЗД и за настъпили за пешеходеца вреди при придвижването му по пътното платно

При непочистен от сняг и лед тротоар или при заемането му от паркирани коли отговорността за вреди е на общината.

За допълнителни въпроси, се обърнете на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg.