fbpx
Признаване на чуждестранни присъди

Отговорност за лекарска грешка 

В случай на възникване на усложнение след лечение, следва да се провери и потърси отговорност за лекарска грешка.

След като се стигне до проверка може да се заведе дело за лекарска грешка. Отговорност за лекарска грешка 

Делата за обезщетения след лекарски грешки продължават повече от средното.

Причина за това е, че основните доказателства по тях са медицинските експертизи.

В повечето случаи се налагат повторни и допълнителни експертизи.

Сериозен проблем е и намирането на съответните специалисти – вещи лица, лекари са съгласни да свидетелстват срещу колеги.

Към разходите по делата следва се числят-разходи за експертизи, за призоваване на свидетели и издаване на съдебни удостоверения, преписи и др.

Кантората предлага следните услуги :

  1. Правни консултации и сравнителен анализ на пострадал – правен анализ на цялостната, налична медицинска документация, правен анализ на дейности на медицински специалист.
  2. Изготвяне на правна защита и стратегия, както  избор на подход за действие с оглед постигане на максимален икономически резултат от случая.
  3. Подробен правен анализа на медицинска документация – при този вид анализ, правен специалист и медицинско лице изследва обстойно наличната документация, проучвайки казуса за неточности, професионални пропуски, лични нарушения на лекаря специалист, извършил манипулацията;
  4. Правен анализ на фактите – при този анализ на действията, които следва да предприемете;
  5. Изготвяне и подготвяне на сигнали, респ. тъжби до прокуратура и инстанции;
  6. Изготвяне на жалба до съответната медицинска служба;
  7. Процесуално представителство в съдебния процес.

Съществен акцент в подготовката на тези дела, относно „лекарски грешки“ представляват подготовката на медицински експертизи от вещи лица.

Липсата на адекватно лечение на пациент е случаи за възникване на отговорност за лекарска грешка.  Това разбира се не е равносилно на неизпълнение на задълженията на лекаря.

Когато е определяна правилна диагноза следва да бъде указано и приложено грижа и лечение, което понякога не се случва. Отговорност за лекарска грешка 

Възможно е също да има забавяне при провеждане на  операция, в резултат на което да се появят усложнения.

Нормативна база за отговорност за лекарска грешка 

Съгласно Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия се изпълняват разпоредбите на  Закона за здравето

Целта на нормативният акт е осигуряване на причинени вреди, вследствие от виновно неизпълнение на медицински специалисти.

В България липсва нормативна уредба, която да задължава лечебните заведения и медицинските специалисти да докладват нежеланите събития.

Инфектиране, ненаблюдаване на болнично състояние на пациент, отказ за информиране на пациент- пряко засягат здравословното му състояние, също са основания за отговорност за лекарска грешка.

За повече информация и нужда от правна помощ, моля свържете се с нас за да Ви помогнем на следните телефони + 359 2 858 -10-25, или на мейл info@lawyer-bulgaria.bg

Какво е лекарска грешка ?

Професионално неправилно действие или бездействие, или съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия за работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за здравето и живота му, които са могли да бъдат предотвратени

Може ли да се търси отговорност на болница ?

Да, отговорността на лечебното заведение по чл. 49 ЗЗД е за чужди противоправни и виновни деяния. Лечебното заведение не отговаря за това, че то самото е допуснало лекарска грешка, извършило е противоправно деяние, непосредствено, физически е причинило увреждането, а затова, че е привлякло в своята дейност лекари и медицински специалисти, доверило им си е и е допуснало те да работят за него, в неговите помещения, с неговата апаратура, под негово име, за негова сметка и не на последно място, в негова полза. Отговорността на лечебното заведение има обезпечителен характер.

Колко време отнема дело за лекарска грешка ?

Делата за търсене на отговорност на медицински специалисти и лекарска грешка отнемат значително време и траят повече от обикновените съдебни дела.

На какво основание отговаря лечебното заведение ?

Исковият път за защита се реализира чрез ангажиране на гражданската отговорност на лекаря, допуснал лекарската и съответното лечебно заведение грешка по реда на ЗЗД – когато налице е изпълнението на състава на чл. 45, във вр. с чл. 49 от ЗЗД. Отговорност по чл. 49 от ЗЗД носи работодателят на лекар, допуснал лекарска грешка, с която е причинил вреди – най-често лечебно заведение

Rate this post