fbpx
Как се сменя адрес на дете ?

Ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за детето, Районният съд по настоящия адрес на детето е компетентен да вземе съответните мерки.

Производството по възлагане упражняването на родителските права на единия родител не бива да се бърка с процедура за ограничаване на родителски права

Тази процедура не следва да се смесва с лишаване на родител от родителски права.

Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, по искане на родител компетентният районният съд взема съответни мерки в интерес на детето, като ограничава родителските права – отнема или поставя условия за упражняването на някои от тях, и може да възложи осъществяването им на друго лице.

При нужда може да бъде променено местоживеенето на детето или то да бъде настанено извън семейството.Ограничаване на родителски права

Мерките се вземат и когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Искането за постановяване на мерки се оформя като искова молба, която следва да бъде предявена пред съда.

Съдът постановява мерки след събиране на доказателства в процес (напр. писмени доказателства, изслушване на свидетели, експертиза, доклад от ДСП и т.н.).

Мерките влизат в сила след постановяване на съдебно решение, което е необжалваемо.

Производство по ограничаване на права

Когато правата се предоставят за упражняване на единия родител това не означава, че другият родител е лишен от права и задължения по отношение на детето си.

Родителят, който упражнява родителските права, взема решения, засягащи ежедневието на детето.

Разпределяне фактическото упражняване на правата и задълженията има функционален смисъл и е в интерес на детето.

Ако се случи нещо с този родител, което временно или за постоянно пречи да упражнява права, другият родител трябва да поеме упражняване на правата над детето в целия или ограничен обем.

В този смисъл той продължава да е носител на родителските права и задължения през цялото време.

Това са хипотезите, когато е налице невъзможност на родителя да полага грижи за него, молбата може да съдържа искане за ограничаване на родителски права.

  1. когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието
  2. поведението на родителя представлява опасност за имуществото на детето;
  3. в случаите на продължителна физическа или душевна болест на родителя
  4. по обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Ограничаване на родителски праваМярка, които Районен съд следва да вземе са да ограничи някои от родителските права като постави условия за упражняването им, както и да промени местоживеенето на детето.

Основанието за ограничаване на родителските права по чл. 131, ал. 1 СК са следните:

1) поведение на родителя (действие или бездействие);

2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;

3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността;

4) вина на родителя и

5) случаят да не е особено тежък.

Всички тези предпоставките са кумулативни

Същност на делото за ограничаване на права

Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права започва с подаване на молба от родител, прокурора или Дирекция „Социално подпомагане”

Производството по ограничаване на родителските права в уредено в чл. 133, СК и то има характер на една спорна съдебна администрация.

Съдът, който разглежда делото може да ограничи правата на родителя да тегли суми от влоговете на детето, може да постанови изваждане на родителя от жилището, където живее детето и да вземе други подходящи мерки с оглед интересите на детето.

Мерките по ограничаване на родителските права се вземат и в случаите на продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини, при които родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат на 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява делото за ограничаване на права ?

Делото за ограничаване на родителските права чрез съдебно решение е мярка за закрила на детето. Основната цел на производството е да се защити максимално висшият интерес на детето чрез ограничаване на правата на родител - насилник или такъв с неморално поведение.

Кога е допустимо и нужно ограничаване на правата на родител ?

ова важи и за случаите относно „дете в риск” (§ 1, т. 11 от ДР на ЗЗД). Това, че детето е в риск, съдът следва да съобрази не при преценка на основанието на чл. 131, ал. 1 СК, а когато с решението ограничава конкретно родителско право и определя мерките относно личните отношения между родителя и детето, включително пред вид възможността да постанови настаняване на детето извън семейството (чл. 134 СК)

Кой може да предяви иск за ограничаване на права на родител ?

В чл.133, ал.1 СК е посочено, че производството за ограничаване и за лишаване от родителски права се образува по искане на другия родител, на прокурора или на дирекция „Социално подпомагане“ пред районния съд по настоящия адрес на детето.

Какви са предпоставките за ограничаване на родителските права ?

Основанието (материалноправните предпоставки) на чл. 131, ал. 1 СК за ограничаване на родителските права са следните: 1) поведение на родителя (действие или бездействие) 2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето 3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността 4) вина на родителя

Особеност по делото за ограничаване на права на родител ?

В съдебното производство съдът е длъжен да следи служебно за висшите интереси на детето. Тези интереси не изключват, а изискват наличието на всички кумулативни предпоставки на чл. 131, ал. 1 СК за съдебното решение, с което се ограничава конкретно родителско право.

5/5 - (36 votes)