fbpx
Пътуване на деца в чужбина ?

Ограничаване на родителски права

Когато поведението на родителя представлява опасност за детето, Районният съд по настоящия адрес на детето е компетентен да вземе съответните мерки.

Това са хипотезите, когато е налице невъзможност на родителя да полага грижи за него, като в зависимост от конкретните обстоятелства, молбата може да съдържа искане за ограничаване на родителски права.

  1. когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието
  2. поведението на родителя представлява опасност за имуществото на детето;
  3. в случаите на продължителна физическа или душевна болест на родителя
  4. по обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Ограничаване на родителски праваЧаст от мерките, които Районен съд следва да вземе са да ограничи някои от родителските права като постави условия за упражняването им, както и да промени местоживеенето на детето.

Основанието за ограничаване на родителските права по чл. 131, ал. 1 СК са следните:

1) поведение на родителя (действие или бездействие);

2) създадена опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;

3) причинно-следствена връзка между поведението и опасността;

4) вина на родителя и

5) случаят да не е особено тежък.

Всички тези предпоставките са кумулативни (алтернативни са юридическите факти, поставени в т. 2, откъм визирания от правната норма резултат – създаване на опасност за детето).

Производство

Производството за ограничаване и за лишаване от родителски права започва с подаване на молба от родител, прокурора или Дирекция „Социално подпомагане” пред районния съд по настоящия адрес на детето, в която се излагат обстоятелствата, налагащи предприемане на мерки за ограничаване на родителските права или за лишаване на родителя от родителски права.

В нея се правят и искания за събиране на доказателства – издаване на съдебни удостоверения, когато са необходими за снабдяване с документи, за разпит на свидетели, за експертизи и др.