fbpx
Проверка при сделка с недвижими имоти

Обявяване саморъчно завещание

Всяко саморъчно завещание трябва да бъде обявено от нотариус, за да могат заветниците да придобият завещаното им имущество.

Лицето, на което е предадено за пазене саморъчно завещание, трябва да поиска обявяването му от нотариус веднага след като узнае за смъртта на завещателя.

Не съществува конкретен срок, в който лицата, които съхраняват или намерят саморъчно завещание, трябва да го обявят.

Как се обявя саморъчно завещание ?

Много често саморъчните завещания се предават за пазене при нотариус, а наследниците, в чиято полза е завещанието, знаят при кой нотариус да отидат.

В случай, че наследодателят не е казал на наследниците при кой нотариус е оставил за пазене завещанието, те могат да поискат справка за наличието на завещание в Агенцията по вписванията. Обявяване саморъчно завещание

Най-често такова се изисква или от Регистър за завещанията към Нотариалната камара.

Съхраняването на завещанието при нотариус се предпочита, за да се избегне опасността завещанието да бъде намерено от някой недоволен наследник, който би могъл да го укрие или унищожи.

Възможно е завещателят да е дал саморъчното завещание за пазене на самия заветник или на друго доверено лице.

Целта отново е завещанието да не бъде укрито или унищожено от недоволен наследник.

В зависимост от вида на завещаното имущество може да са необходими и други документи.

Ако не разполагате с някои от тези документи, заветникът може да поиска от нотариуса да му издаде специално удостоверение

Той следва да представи Удостоверението пред съответните държавни или общински органи или други институции и да се снабди с тях.

Такова удостоверение е често необходимо на лица, които ползват завещанието, но не са наследници по закон.

При универсално завещание, където не са указани конкретни недвижими имоти, наличието на такъв се удостоверява чрез декларация с нотариално заверен подпис на ползващото се от завещанието лице.

Обявяването на завещанието може да се извърши от всякакъв нотариус.

Нотариусът съставя Протокол за обявяване на саморъчно завещание, който указваОбявяване саморъчно завещание

1.Kой го представя,

2.На каква хартия е написано,

3. Брой на страниците,

4.Наличие на дата и подпис,

5. Зачерквания, добавки или поправки и др.

Нотариусът прочита завещанието, след което молителят и нотариусът се подписват на всяка страница. Протоколът се подписва от нотариуса и молителя. След обявяването, нотариусът издава заверен препис от завещанието.

Оригиналът на завещанието се съхранява при нотариуса. Имайте предвид, че саморъчните завещания, с които се завещава право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, трябва задължително да се впишат в Службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот.

5/5 - (2 votes)