fbpx
Отнемане книжка и контролни точки

Обжалване фиш за нарушение

Все по-често към нас се обръщат граждани за обжалване на фиш за нарушение на пътя.

Административните нарушения, които се извършват на пътя, се санкционират съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

За тях се издават различни административни актове – в зависимост от наказанието, което се налага с тях, както и начина, по който нарушението е
установено.

В случай че бъде извършена проверка от органите на реда и бъде установено административно нарушение, на водача на МПС се издава фиш или
акт за установяване на административно нарушение.

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата.

Обжалването на фиш по ЗДвП включва определени процедури и срокове, които гражданите трябва да спазват, за да използват своето право на обжалване ефективно.

Видове фишове за нарушения на пътя Обжалване фиш за нарушение

А/ Хартиен фиш се издава в ситуации, когато извършеното нарушение е маловажно – глобата е до 50 лв. и не се предвижда отнемането на
контролни точки.

Контролният орган прави преценката дали извършеното административно нарушение представлява „маловажен случай”

За наложената глоба следва да се издаде фиш на хартиен носител, като препис от него се връчва на нарушителя.

В останалите случаи, когато от контролен орган бъде установено извършено нарушение от водач на МПС, се съставя Акт за установяване на
административно нарушение.

В случай че на извършителя бъде съставен и връчен , той има право в 7-дневен срок от връчването му да направи писмено възражение срещу него. След това компетентният административнонаказващ орган издава Наказателно постановление.

Ако бъде подадено възражение, административнонаказващият орган го взема предвид при преценката си дали има достатъчно данни за
извършено нарушение и дали те са основание за издаване на НП.

Когато бъде установено нарушение на пътя с автоматизирано техническо средство, без присъствието на нарушител и на контролен орган, тогава
се издава електронен фиш.

Тук е засегнат въпросът за правата и задълженията на водачите, които са санкционирани за извършено от тях нарушение чрез издаване именно на електронен фиш.

Б/ Електронен фиш

В ЗАНН и в ЗДвП е дадена ясна дефиниция на понятието „електронен фиш”.

Според нормативната уредба електронният фиш представлява електронно изявление, което се генерира автоматично и на основание постъпили и обработени данни във връзка с нарушения на пътя, установени чрез автоматизирани технически средства.

Тези средства са уреди за контрол, които функционират самостоятелно, установявайки и автоматично заснемайки нарушения както в присъствието, така и в отсъствието на контролен орган.

След изменение на закона от 2015г. камерите могат да бъдат:Обжалване фиш за нарушение

• Стационарни – прикрепени към земята;
• Мобилни – прикрепени към МПС или временно позиционирани на участък от пътя, засичащи нарушения в присъствието на контролен орган.

Как се връчва електронен фиш ?

Връчването се осъществява или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез длъжностно лице

За собственика на МПС-то възниква задължение да заплати електронния фиш в 14-дневен срок от връчването му, като в тази ситуация
се заплащат само 70% от глобата.

В случай че при проверка на пътя се установи, че водач вече е бил уведомен и е получил надлежно електронен фиш, но не е заплатил санкцията  в срок, свидетелството за управление на МПС (СУМПС) подлежи на отнемане.

В този случай пътното превозно средство следва да бъде спряно от движение до заплащане на глобата.

Съдействие от адвокат обжалването на фиш

Адвокат, специализиран в материята може да помогне при обжалването на фиш по няколко начина:

  • Предоставяне на подробна правна консултация относно законните основания за обжалване на фиша, като извърши анализ на фактите и обстоятелствата на случая и оцени дали са налице основания за успешно обжалване.
  • Подготвяне на необходимата документация и аргументация за обжалването, включително съставянето на жалбата, придружена със съответните доказателства и документи, които да подкрепят аргументите за обжалване.
  • Представляване на нарушителя пред компетентния административен орган и защита в процеса на разглеждане на жалбата. Това включва представянето на аргументи, правна обосновка и защита на интересите на нарушителя пред органа, който издава решението.
  • Адвокатът може да гарантира, че правата на нарушителя са защитени по адекватен начин и че всички процедури и правила, свързани с обжалването на фиша, са спазени.

Оспорване на електронен фиш

След връчване на електронния фиш лицето има право да оспори издаването му, като са налице няколко правни възможности това да бъде
сторено:

1. Подаване на Декларация

Лицето, на чието име е издаден електронен фиш, има право в 14-дневен срок да подаде Декларация до съответната териториална структура на
МВР, че нарушението не е извършено от него, а от друго лице.

За целта е необходимо в Декларацията да се посочат трите имена на лицето, извършило нарушението, неговият постоянен адрес, копие от свидетелството за управление.

На това лице следва да се издаде нов електронен фиш, а първоначално издаденият – да се анулира. За деклариране на неверни данни в Декларацията собственикът/законният представител носи наказателна отговорност (по чл.313 от НК).

2. Възражение срещу електронен фишОбжалване фиш за нарушение

В 7-дневен срок от връчването на електронния фиш лицето или законният представител, на който е връчен, може да направи възражение до
директора на съответната структура на МВР в случаите, когато: МПС-то е било обявено за издирване или има специален режим на движение. Ако
компетентният орган постанови отказ, то същият може да се обжалва по съдебен ред.

3. Обжалване по съдебен ред

Компетентен да разглежда жалбата е Районният съд в района, където е установено нарушението.

Електронният фиш се обжалва в 14-дневен срок, като се изпраща на Директора на съответната структура на МВР

Цялата преписка, в 7-дневен срок, се изпраща до компетентния Районен съд.

За допълнителна информация обърнете се към нас на тел. 0897/ 90- 43-91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Кога се обжалва фиш за нарушение по ЗДв.П ?

Обжалването на фиш по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е процедура, която позволява на гражданите да се защитават от налагането на административно наказание „глоба“ поради нарушение на правилата за движение на пътищата.

При какви обстоятелства се налага глоба с фиш по ЗДвП

Глоби с фиш могат да бъдат налагани в съответствие със ЗДвП при различни обстоятелства, включително, но не само: Нарушаване на правилата за движение по пътищата - превишаване на скоростта, неправилно паркиране, преминаване на червен светофар, неправилна употреба на мобилен телефон, неправилна употреба на предпазни колани, неспазване на предписанията на пътните знаци и др. Непредоставяне на документи и информация - шофьорска книжка, контролен талон, свидетелство за регистрация на МПС (талон), застраховка и др. Размерът на глобите се определя от компетентните органи в съответствие със законодателството.

Каква е процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП

Процедурата по налагане на глоба с фиш по ЗДвП обикновено се извършва от полицейските служители на място, когато е установено нарушение на правилата за движение на пътищата. В определени случаи, нарушението може да бъде установено и заснето чрез техническо средство или система, като в зависимост от вида на техническото средство или системата, административният орган издава електронен фиш или изпраща на собственика на МПС покана за явяване в съответната служба за контрол за да му бъде издаден фиш. При тези случаи, когато собственикът не е управлявал МПС, той има възможност да подаде декларация, в която да посочи лицето, което е управлявало МПС, съответно на което да му бъде издаден фиш

Кой може да обжалва фиш за нарушение ?

Когато нарушителят оспорва извършването на нарушението или размера на глобата, той има право да обжалва издаденият му АУАН или електронен фиш.т.е това е само нарушителят.

Пред кого се обжалва фишът ?

Фишът се обжалва пред административен орган.Гражданите имат право да подадат възражения срещу АУАН/ електронен фиш пред компетентния административен орган на Министерството на вътрешните работи или друг компетентен адм. орган. Възраженията трябва да бъдат подадени в писмен вид и да съдържат основанията за обжалването. Срокът за подаване на възражения е 7-дневен, считано от датата на връчване на АУАН/ електронен фиш.

Кога издаден фиш се обжалва пред съд ?

Ако административният орган е издал наказателно постановление, съответно ако електронния фиш е потвърден, те могат да бъдат обжалвани пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването им. Решението на съответния районен съд може да бъде обжалвано пред компетентния административен съд, като неговото решение е окончателно.

5/5 - (14 votes)