fbpx
Запазена част от наследството ?

Обжалване на забрана за напускане

С измененията на законодателството се стига до обжалване на забарана за напускане на страната.

В Конституцията на РБ е записано, че всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.

Обжалване на забрана за напусканеТази мярка има за цел да обезпечи участието на обвиняемия, респективно подсъдимия в наказателното производство до неговото приключване.

Забрана за напускане се налага от прокурора по съответното дело. Районният прокурор може да разрешава отделни пътувания.

За наложената забрана незабавно се уведомяват компетентните структури на Министерството на вътрешните работи. Мярката може да бъде потвърдена от съд или да бъде наложена в съдебно производство след постановяване на присъда.

В този случай на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност по Закона за българските лични документи. На същия следва да му се издават заместващи документи по ред, предвиден в закон.

Правото на напускане може да бъде ограничено само само със специален закон.Обжалване на забрана за напускане

Най-често това са специални закони за за защита на националната сигурност, Закон за  народното здраве, защита правата и свободите на други граждани.

Българска конституция, приета 1991г. допуска възможност за забрана за напускане на страната, но само при определени изключения.

В Европейските регламенти се приема, че правото на гражданите да напускат свободно пределите на страна е неотменимо, но не е абсолютно

Ограничения за него са допустими, когато това е предвидено в закон и са налице условията

Какво представлява Обжалване на забрана за напускане ?

Съдебна забраната за напускане на пределите на страната е вид мярка за процесуална принуда. Тази мярка е възприета в действащия Наказателнопроцесуалния кодекс

Мярката напускане на страната се прилага спрямо обвиняем, привлечен към наказателно производство за тежко умишлено престъпление

Мярката напускане на страната се прилага спрямо обвиняем, обвинен за извършено престъпление с което е причинена смърт.

Мярка има за цел да обезпечи участието на обвиняемия, респективно подсъдимия в наказателното производство до неговото приключване.

Законът позволява във всеки един момент съответният подсъдим или обвиняем с наложена забрана да иска от прокурора да пътува за определен срок.

В случай,ч е Районният прокурор или Окръжна прокуратура откаже, то отказът се обжалва му пред съответния съд. Районният съд незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание.

Районният съд се произнася с определение, с което потвърждава отказа на прокурора или разрешава на обвиняемия да напусне пределите на България за определен срок.

За допълнителна информация относно обжалване на забрана за напускане се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на Email office@lawyer-bulgaria.bg

#напускане, #адвокат, #мярка,#НПК, #подсъдим,#заподозрян, #обвинявем, #наказателно, #право, #Районен, #прокуратура

5/5 - (43 votes)