fbpx
Съставяне и връчване на АУАН

Обжалване глоба от електронен фиш

Често пъти към нас се обръщат шофьори нарушили правилата на Закона за движение по пътищата с молба за Обжалване глоба от електронен фиш.

Въпреки това, много са случайте в които наказанието е наложено неправилно, тъй като не е налице реално извършване на нарушението

Често пъти за това хората са санкционирани несправедливо.

Именно тук идва и техния въпрос за процедурата

Мога ли да оспоря наложеното ми наказание?

Процедурите за оспорване и обжалване се различават в зависимост от механизма за налагане на административно наказание, но във всеки случай на наложено наказание има предвиден законен начин за оспорване.Обжалване глоба от електронен фиш

Налагане на парична глоба с фиш

За по-незначителни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, контролните органи могат да налагат на място глоби.

За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя

Във фиша задължително се посочва мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата.

Фишът задължително се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата.

В Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) не е предвидена процедура за обжалване на фишове

Въпреки това е предвиден механизъм за оспорването им.

Процедура по обжалване на електронен фиш ?

Когато санкционираното лице оспори нарушението или откаже да плати глобата, фишът се анулира

В този момент на негово място се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

Срещу акта вече могат да бъдат подадени възражения към административно-наказващия орган (в случая това е КАТ).

Въз основа на него пък следва издаване на наказателно постановление (НП) за налагане на глобата, което може да се обжалва пред съответния районен съд.

Глоба с електронен фиш или наказателно постановлениеОбжалване глоба от електронен фиш

Когато нарушението е заснето с техническо средство в отсъствие на контролен орган и нарушителя, глобата се налага чрез издаване на ел. фиш

За всички останали случаи на административни нарушения могат да бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения (АУАН) в присъствието на нарушителя и свидетели.

Правната уредба на електронния фиш се различава от тази на обикновения фиш.

Срещу електронния фиш санкционираното лице има право да подаде писмено възражение

Това възражение се подава в 7-дневен срок

Срещу акта също могат да се подават писмени възражения към административно-наказващия орган, но в по-кратък, 3-дневен срок от датата на съставянето на акта.

В случай, че органът прецени, че подадените възражения срещу акта не са основателни, следва да издаде наказателно постановление, с което вече налага съответното административно наказание за нарушението на санкционираното лице.

Обжалване ел. фиш пред съда 

Електронният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от връчването му

Наказателно постановление може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му.

Електронен фиш и наказателно постановление за отмяната на атакувания електронен фиш или наказателно постановление в съдебната фаза на производството, след като бъде даден ход на делото.Обжалване глоба от електронен фиш

Какво следва от обжалването?

Съдът е длъжен да провери изцяло законосъобразността и правилността им. Основания за отмяна на електронен фиш и наказателно постановление от страна на съда могат да бъдат:

– Липса на компетентност в административно-наказващия орган;
– Несъставомерност на деянието;
– Липса на причинна връзка между деяние и резултат;
– Нарушение на материалния закон;
– Неспазване на законоустановената форма;
– Съществено процесуално нарушение на административно-производствените правила;
– Изтекла давност.

Съдът може да потвърди, измени или отмени наложеното наказание.

Евентуална замяна не може да бъде за по-тежко наказание.

Съдебни такси по тези дела от страна на жалбоподателя не се заплащат, НО явяването в съдебни заседания е задължително за жалбоподателя.

Имайки предвид широкия кръг от основания за отмяна, в практиката нерядко има случаи, при които съдът намира основание за отмяна на наказанието.

От атакуване на електронен фиш или наказателно постановление вие всъщност нищо не можете да загубите, но можете да спечелите отпадане на  глобата !

Какво е предвидено за случая, когато получа глоба на място от полицай с фиш?

Законът предвижда, че ако не сте съгласни с глобата, можете да я оспорите чрез подаване на възражение. Фишът се анулира, и вместо него се съставя акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Против този акт можете да подадете възражение към административно-наказващия орган, последвано от обжалване пред съответния районен съд.

Как се определя размерът на глобата при нарушение с фиш?

За незначителни административни нарушения, глобата с фиш се определя на място от контролните органи и обикновено варира от 10 до 50 лева, в зависимост от характера на нарушението.

Каква е процедурата при налагане на глоба с електронен фиш?

Ако сте заснети чрез техническо средство, получавате електронен фиш. Против него имате право да подадете писмено възражение до директора на съответната структура на МВР в срок от 7 дни. Въз основа на възражението се взема решение за анулиране или поддържане на електронния фиш.

Какво да направя, ако не съм съгласен с наложеното електронно наказателно постановление?

Можете да подадете писмени възражения към административно-наказващия орган в 3-дневен срок. Ако възраженията не се приемат, органът издава наказателно постановление, което следва да обжалвате пред съответния районен съд в 7-дневен срок.

Какви документи трябва да представя при оспорване на наложената глоба?

При оспорване на глобата трябва да представите личната си карта, шофьорска книжка и други документи, които могат да подкрепят вашите възражения, като например снимки или видеозаписи, ако такива са налице.

Какъв е процесът след подаване на възражение към акт за установяване на административно нарушение (АУАН)?

След подаването на възражение, контролните органи издават наказателно постановление. Против него може да се подаде жалба до съответния районен съд в 7-дневен срок.

Колко време имам за обжалване на електронен фиш и на наказателно постановление?

Срокът за обжалване на електронен фиш е 14 дни от връчването му. За наказателно постановление срокът е 7 дни от връчването му

Какви са основанията за отмяна на наложеното наказание от съда?

Съдът може да отмени наказанието, ако установи нелегитимност, процесуални нарушения, липса на компетентност или други нарушения на закона. Основанията варират, включвайки липса на причинна връзка, нарушение на материалния закон и др.

Какво става, ако съдът отмени наложеното наказание?

Ако съдът отмени наказанието, това означава, че вие не сте задължени да платите глобата. Въпросното административно нарушение се счита за отменено и не се вписва във вашето досие.

5/5 - (8 votes)