fbpx
Издръжка за минал период

Неизпълнение по Предварителен договор

Сравнително редки са случаите в който се стига до неизпълнение по Предварителен договор.

Всяка една от двете страни може да се окаже в ситуация, в която не изпълнява задълженията си по Предварителен Договор

Неизпълнение на предварителен договор ще е налице, когато продавачът не се яви пред нотариус в уговореното време и място и поради това не се сключи окончателен договор.

За да може да се ангажира отговорността на продавача, е необходимо той да е действал виновно.

Причината или обстоятелството, което да е попречило на продавача да сключи окончателен договор, трябва да е непредвидимо – Продавача да не е можел да го предотврати и да го предвиди.

Правни възможности по Предварителния Договор при неизпълнение

  1. Изправната страна може да отправи покана до другата страна да изпълни доброволно задълженията си в срок.Неизпълнение по Предварителен договор

Най-често в такива случай двете страни се уговарят част от продажната цена да се плати при сключване на окончателния договор

При сключване на Предварителния Договор е залегнала и платена сума от 10%  като капаро ( задатък) по сделката от цялата продажна цена

Платената сума служи като гаранция за страните по Предварителния Договор, тъй като, в случай на отказ от сключване на окончателен Договор

Най-често другата страна може да поиска връщане на капарото (задатък) в двоен размер, респ. да го задържи, ако се касае за продавача.

     2. Правна възможност на увредената страна е да се иска обявяването на предварителния договор за окончателен.

Основното средство за защита предвидено от закона е правото на иск по чл. 19 ал.3 ЗЗД.

Възможност купувача да предяви иск за обявяване на предварителния договор за окончателен.

Друга възможност е да развали предварителния договор и да се търсят заплатените във връзка с него суми, заедно с уговорените неустойки за разваляне и обезщетение за  претъпрените вреди от неизпълнението.

Освен това може без да се разваля предварителния договор да се търсят неустойките за неизпълнение. Съгласно чл. 19, ал. 3  ЗЗД, всяка страна по предварителен договор може да предяви иск за обявяването му за окончателен.

Изискването в този конкретен случай е тя да е изпълнила или да е готова да изпълни своите задължения по Предварителния договор.

Нотариалният акт в този случай се замества от съдебно решение на Районния съд по местонахождение на имота.Неизпълнение по Предварителен договор

3. Иск за присъждане на обезщетение по Предварителен договор

Често пъти страните по Предварителен Договор уговарят неустойка за неизпълнение.

Затова увредената страна може да развали договора и да потърси неустойка или обезщетение по сделката.

Затова предварително се уговарят размер на неустойката или евентуални обезщетения в случай на неизпълнение на Предварителния договор.

Това не е задължително, но когато ги няма, обезщетението при разваляне на договора следва да обхване единствено претърпените парични загуби и пропуснатите евентуални доходи от имота.

За допълнителна информация или проверка на Предварителен договор се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg.

5/5 - (41 votes)