Наследяване при преживял съпруг

Настоящото законодателство в областта на наследственото право дава детайлна рамка за регламентация на наследствени дялове и наследяване  в случай на смърт на съпруг./.съпруга и наследяване при низходящи (деца) на наследодателя.Наследяване при преживял съпруг, наследяване при смърт на съпруг, низходящи наследяват, дял от наследството, наследяване при деца и преживял съпруг, СИО

Съгласно чл.9 Закон за наследството“съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете“.

В този смисъл Законът указва, че деца на починалият наследодател, наследяват по равни части за всяко едно от тях, заедно с другият преживял съпруг или съпруга. Това описание автоматично прави преживелият съпруг и неговите деца наследници на равни части от наследството, открито след смъртта на наследодателя.

Определяне на наследствени квоти между преживял съпруг и низходящи (деца) при откриване на наследството……

В случай, че са притежавали имот и наследява с дете, то наследствените квоти се разпределят по 1/2 идеални части от него и ще станат съсобственици. Ако има две деца, тогава те ще разделят с живия съпруг при същите условия по 1/3 от наследството.

Веднага следва да посочим, че това е валидно за общият случай, в който наследодателят е собственик в наследството. Чести са случаите в които имотите са придобити по време на брак и представляват съпружеската имуществена общност.

Съпрузите са и не просто наследници, а наследници със запазена част. Такива са още само тези по права линия – децата, внуците или в някои ситуации родителите на починалия. Според чл. 14 от Закона за наследството всеки може чрез завещание да се разпорежда с цялото си имущество, без да накърнява запазената част на тези законни наследници.

Сред тях са и преживелите съпрузи. Законът казва, че ако наследодателят се разпореди с повече от разполагаемата част, всеки от  наследниците със запазена част, призован към наследяване, има право да иска намаляването им до размера на запазената му част.

Законът определя, че запазената част на децата, когато наследодателят не е оставил съпруг, е половината от имуществото при едно дете и низходящи от него и две трети при две и повече деца или внуци. Ако пък са оставени деца и внуци, но и съпруг, то запазената част на последния е равна на тази на всяко дете.

Като при едно дете разполагаемата част е 1/3, а 2/3 е запазена част. При две деца има 1/4 разполагаема и 3/4 запазена част, при три и повече деца – 1/6 разполагаема и 5/6 запазена част от имуществото на наследодателя.

Запазената част на родителите или преживелия от тях е винаги 1/3. Според чл. 29, ал. 3, изр. 1 от ЗН пък запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследява с родители. Когато съпругът наследява с низходящи, то неговата запазена част е равна на частта на всяко дете.

В този случай, при смърт на съпруг или съпруга, другият  получава половината от имота, съгласно условията на съпружеската имуществена общност. В откритата процедура по наследяване с децата, ситуацията вече ще е налична, като за тях наследствената маса се разпределя само втората половина от наследството.

В този наследствена 1/2 части низходящите (децата) на починалият наследодател наследяват поравно  с  преживелия съпруг. В тези случаи преживелият съпруг получава най-голяма част от наследството – 1/2 от целия имот според правилата за разделяне на съпружеската имуществена общност, заедно с втората половина, която се получава по наследство.

Законодателят посочва, че се касае само и единствено за идеални части от цялото наследство на наследодателя и съобразно правилата на в чл. 341 Закон за собствеността, тези идеални части могат да се поделят между наследниците чрез доброволна или съдебна делба.

Идеална съсобственост между съпрузи…

Тази идеална съсобственост се дели чрез делба, ако разбира се и наследствените имоти го позволяват.  В случай, че не е налице възможност да бъдат обособени самостоятелни наследствени части следва да се стигне до договорка. При която едината страна може да получи имот от наследството, срещу задължението да наплати на другата тези идеални части

В случай, че починалият съпруг има имоти, придобити отпреди брака, то тогава преживелият съпруг и неговите низходящи (деца)  наследяват равни части от наследството.  Разликата е,  обаче че в този случай преживелият съпруг няма предимство при разпределението на наследствените дялове и квоти. Тъй като не е налице съпружеска имуществена общност.Наследяване при преживял съпруг, наследяване при смърт на съпруг, низходящи наследяват, дял от наследството, наследяване при деца и преживял съпруг, СИО

Определяне на т.нар. ЗАПАЗЕНА ЧАСТ от наследството…..

С постановление на Върховния съд обаче и този проблем е изясняван. Според него няма спор, че съпругът е наследник със запазена част. Той  наследява с всеки от трите реда наследници: първи ред низходящи (деца, внуци), втори ред – родители, и трети ред – братя и сестри или техни деца и внуци, както и възходящи от втора степен – баба, дядо,  прабаба и прадядо.

Низходящите изключват от наследяване наследниците от другите два реда, родителите изключват третия ред. Низходящите и родителите не наследяват с наследници без запазена част.

Важно е да се отбележи, че при наследяване по закона за наследството както съпругът така и децата са от категорията наследници. За които е предвидена и т. нар. „Запазена част“ от откритото вече наследство.

Тази запазена част по смисъла на чл. 28 от ЗН следва да бъде определена в съответствие с правилата на закона. Че „когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, то той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството, в противен случай и съпругът, и децата имат право на на иск по чл. 30, ал. 1 от ЗН.

За допълнителна информация се обърнете за съвет към адвокат по наследствени и делбени дела в кантората на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всеки Ваш въпрос ще бъде разгледан с оглед конкретната специфика и особености на отделният казус.

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Наследяване преживял съпруг

Referevces

References

Наследяване преживял съпруг