fbpx
Процедура по отказ от наследство

Наследяване на братя и сестри

Все по-често се задават въпроси около откриване на наследство и наследяване на братя и сестри.

Когато наследодателят не е оставил завещание, с което разпределя своето имущество за след смъртта си.

Законът за наследството определя кръга на наследниците на починалото лице, както и дяловете, които им се следват.

Според чл.8 ал.2 ЗН когато починалият е оставил само братя и сестри, то те наследяват по равни части.

В случай, че починалият е оставил само братя и сестри, но заедно с възходящи във втора или по-горна степен, те получават две трети от наследството.

За възходящите остава наследство в размер на една трета.Наследяване на братя и сестри

Наследяването е сложен и често емоционален процес, особено когато става въпрос за разпределяне на имущество между братя и сестри.

В качеството си на наследници от трета линия братята и сестрите играят решаваща роля в наследяването

Целта е да се ориентират в тънкостите на наследяването и в семейните отношения, за да осигурят наслвдяване

Статията разглежда различни аспекти на наследяване между братя и сестри

Целта е да се посочи правната рамка, уреждаща наследяването, общи предизвикателства, пред които са изправени братя и сестри при наследяване.

Правната рамка за наследяване е различна в различните юрисдикции

Най-общо казано, братята и сестрите се считат за наследници от трета линия.

Това означава, че те имат право да наследят активи от починало лице при липса на преки низходящи (деца или внуци) или възходящи (баби и дядовци).

В много случаи разпределянето на наследство между братята и сестрите се определя от завещание, в който са описани желанията на починалото лице относно разпределяне на неговите активи.

При липса на такъв документ влизат в сила законите за наследството, които могат да определят как наследството да се разпредели между братята и сестрите

Това се случва в зависимост от правната им връзка с починалия (т.е. пълни братя и сестри, полубратя и сестри и т.н.).

Тук третият ред на наследяване по закон включва братята, сестрите, дядото, бабата, прадядото и прабабата.

Наследниците по закон – роднини, са определени в чл. чл. 5-8 от ЗН, като правната доктрина ги групира в четири наследствени реда.

Братята и сестрите, както и възходящите от втора или по-горна степен образуват двете групи на третия наследствен ред.

Те се призовават към наследяване, когато наследодателят не е оставил наследници от първи и втори ред.

Ред за наследяване на братя и сестриНаследяване при преживял съпруг

Чл. 8, ал. 3 от ЗН прави разграничение между братята и сестрите

Разликата е с оглед на това, дали наследодателят и те имат общ произход от баща и от майка.

Когато произходът е общ, законът ги нарича “родни”, а тези братя и сестри, чиито произход само от майката или само от бащата, е един и същ с произхода на наследодателя, са наречени “едноутробни”, съответно “еднокръвни”.

В същата разпоредба ЗН определя, че еднокръвни и едноутробни братя и сестри наследяват половината от това, което наследяват родните братя и сестри.

Когато наследодателят е оставил брат от предишен брак на бащата, родна сестра, баба и дядо по майчина линия и прадядо по бащина, наследството се разпределя по чл. 8, ал.2 ЗН.

Разпоредбата на чл. 8, ал. 3 се прилага само в случаите, в които се призовават да наследят едновременно както родни, така и непълнокръвни братя и сестри.

При наследяване само от непълнокръвни братя и сестри – самостоятелно, с възходящи от втора или по-горна степен и/или съпруг.

В този случай първите получават дела, който се следва на родните братя и сестри, без той да се намалява поради качеството “непълнородност”.

Дела на еднокръвни/пълнокръвни братя и сестриНаследяване на братя и сестри

Ако братята и сестрите наследяват с възходящи от втора и по-горна степен, получените по горната формула дялове се умножават по 2/3, за да се определи делът на братята и сестрите

В конкретния случай, а останалата 1/3 се разпределя между възходящите, съобразно техния брой. (чл. 8, ал.2 ЗН)

Ако братята и сестрите наследяват с възходящи от втора и по-горна степен и съпруг, тогава дяловете следва да се съобразят с времетраенето на брака.

Съгласно чл. 9, ал. 2 ЗН, съпругът наследява заедно само с възходящи или само с братя и сестри, низходящи, той получава половината от наследството до 10 годишен брак.

Това се определя, в случай, че наследството се е открило преди навършването на десет години от сключването на брака

В случай, че бракът е продължил повече от 10 години съпругът ще получи  2/3 от наследството.

В случай, че съпругът наследява заедно с възходящи и с братя и сестри или с техни низходящи, той получава 1/3 от наследството

Това касае случая, когато наследството е открито преди навършването на десет години от сключване на брака и 1/2 ако се е открило след навършването на 10 години брак.

5/5 - (46 votes)