fbpx
Извеждане дете в чужбина след ШЕНГЕН

Наследяване еднокръвни братя и сестри

Наследяването между братя и сестри е процес, при който имуществото на починал родител се разделя между неговите низходящи наследници.

Този процес може да бъде много сложен, особено ако няма ясно определени правила за наследството.

Наследяването между братя и сестри може да бъде регулирано от законите за наследството във всяка държава.

Тези закони определят, кой има право на наследство и какво ще стане с имуществото на починалия родител, ако няма направен завещание.

В повечето държави наследството се разделя между наследниците на починалия родител на база на последователността на наследството.

В случай, че единият от наследниците е починал, неговото място ще заеме негов низходящ- дете.

Кои наследници са еднокръвни/едноутробни ? Наследяване еднокръвни братя и сестри

Братя и сестри, както и възходящите от втора или по-горна степен образуват групи на трети наследствен ред.

Те се призовават към наследяване, когато наследодателят не е оставил наследници от първи и втори ред.

Чл. 8, ал. 3 от ЗН прави разграничение между братята и сестрите. 

Целта е да се провери дали наследодателят и те имат общ произход от баща и от майка.

Когато  произходът е общ, законът ги нарича “родни”, а тези братя и сестри, чиито произход само от майката или само от бащата, е един и същ с произхода на  наследодателя, са наречени “едноутробни”, съответно “еднокръвни”.

В чл.8 ал.3 ЗН определя, че еднокръвни и едноутробни братя и сестри наследяват половината от това, което наследяват родните братя и сестри.

Съществуват два основни начина за наследяване – чрез закон и чрез завещание.

Наследството чрез закон се случва, когато починалият родител няма направено завещание или завещанието му е недействително.

В този случай наследството ще се раздели според законовата последователност.

С други думи, законът определя кой има право на наследство и какво ще стане с имуществото на починалия родител, ако няма завещание.

Наследството чрез завещание, от друга страна, се случва, когато починалият родител е направил завещание, в което определя кой ще получи какво от неговото имущество.

Заместване и изключване на наследници

В някои случаи наследниците могат да бъдат заменени или изключени от наследството.

Това може да се случи, ако починалият родител е направил завещание, в което е ясно посочил, че наследникът е изключен от наследството.

Това може да се случи, ако наследникът е постъпил лошо срещу починалия родител или е изоставил семейството си.Наследяване еднокръвни братя и сестри

От друга страна, наследникът може да бъде заменен от друг наследник, ако починалият родител е направил завещание, в което е посочил заместник за наследника.

Това се случва когато наследникът е починал преди починалия родител или е отказал наследството.

При наследяването между братя и сестри е важно да се управлява и разпределя имуществото на починалия родител.

Това може да бъде много сложен процес, особено ако има много наследници или има спорове за имота.

Затова е много важно да се назначи изпълнител на завещанието, който ще управлява имуществото на починалия родител

Негова основна задача е да го разпределя между наследниците, призовани към наследяване съгласно правилата на закона за наследството.

Правни въпроси, които могат да възникнат при наследяване от братя и сестри

При наследяване между братя и сестри може да възникнат много правни въпроси и проблеми.

Затова е много важно да се потърси професионален съвет от адвокат или друг специалист в областта на наследството.

Само така ще може да се разрешат правните въпроси, като се гарантира, че наследството ще бъде раздадено според желанията на починалия родител.

5/5 - (43 votes)