Напускане дружеството от управител

Напускане дружеството от управител

Всеки избран и назначен управителят на всяко търговско дружество може да се оттегли от управлението на дружеството. напускане дружеството от управител

Това действие на напускане на дружеството  управителят може да направи по всяко време, за което следва да уведоми Общото събрание на дружеството за това свое решение.

Изготвеното от управителя писмено Уведомление за напускане на дружеството следва до стигне до отделните съдружници, като задължително условие в този случай, управителят следва да разполага с доказателства за това връчване. напускане дружеството от управител

напускане дружеството от управител

От дългогодишната практика по връчване на уведомления, Ви съветваме, че най-удобно връчването на писмено Уведомление за напускане на дружеството да се извърши чрез изпращане на нотариална покана.напускане дружеството от управител

Съгласно изискванията на Търговският закон, всяка промяната в управлението на търговските дружества, подлежи на вписване в Търговския регистър.

След извършване на вписването за напускане на дружеството в Търговският регистър към Агенцията по Вписванията, по отношение на трети лица управителят престава да изпълнява функциите си на управител на дружеството  след като тази промяна бъде отразена.напускане дружеството от управител

В случай, че въпреки отправеното уведомление за прекратяване на функциите на управителя и задълженията му по управление на представляваното от него дружество не бъдат прекратени, в едномесечен срок от получаване на това писмено уведомление до съдружниците, ако от самото дружество не бъде подадено заявление за вписване на промяната в управлението,  то в този случай, самият управител, отправил изявление за напускане, може да заяви за вписване тази промяна, дори без да е необходимо на негово място да е бил избран нов управител.