fbpx

Наказание „ПРОБАЦИЯ“

В съвременното ежедневие не са редки случаите, които завършват с едно или друго наказание в съда – било заради хулигански прояви. Било заради сбиване и действия по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

В този смисъл, районните съдилища и в частност отделните наказателни състави налагат различни наказания между които и наказание ПРОБАЦИЯ. В зависимост от степента на извършеното деяние, налагането и на други мерки е по преценка на съда.

Характеристика на наказанието „ПРОБАЦИЯ“ 

В голяма част от случаите наказание пробация е по-лек вариант, за да се избегне  друго, по-тежко наказание. Самото наказание „пробация“ се налага от съда като чувствително по-лека алтернатива на „лишаване от свобода“ за някои по-леки престъпления. При които затворът би бил твърде строг и излишно скъп.

Наказание Наказанието „пробация“ се състои в определянето и прилагането на отделни пробационни мерки.  Част от тях се налагат задължително на подсъдимия.  Става дума за задължителна регистрация по настоящ адрес, както и периодични срещи с определен и назначен пробационен служител.

В системата от наказания съгласно Наказателния кодекс по тежест пробацията се нарежда след най-тежките наказания „доживотния затвор“ и „лишаването от свобода“.

ПРОБАЦИОННИ МЕРКИ

  1. Осъденият се явява регулярно пред пробационен служител и се подписва, лишавайки се от възможността да отсъства задълго от едно населено място. В решението на съда е посочено колко често ще става това, но минимумът е поне два пъти седмично. Целият срок за продължителност на мярката е между 6 месеца и 3 години.
  2. Осъденият се явява пред пробационния служител по график, определен от служителя. Той наблюдава и контролира поведението на осъдения за евентуални незаконни прояви или такива, които биха нарушили наказанието пробация. За разлика от първата мярка тук ефектът на контрол е по-леко застъпен, но не следва да се забравя. Че тези две мерки се налагат заедно и се допълват взаимно.

Останалите мерки на процесуална принуда като част от пробацията, се налагат по избор на съда и включват ограничаване в свободното придвижване. Включване в курсове за професионална квалификация, програми за обществено въздействие, безвъзмезден труд в полза на обществото и поправителен труд.

Мярката „ограничаване в физическото предвижване на едно лице“  се определя и налага за престъпни деяния. Които са извършени на определено място, като тази пробационна мярка предполага ограничаването на достъпа и изрична забрана за посещение на определено място, цял район или конкретно заведение.  Детайлно разписани в изрично съдебното решение на наказателен състав на съда;

Тези мерки могат да варират като например „ограничаване на излизане извън населеното място. Където осъденият изтърпява наказанието си, без разрешение на пробационния служител или прокурора, както и „излизане от жилището, което обитава, в определени часове от денонощието (например от 22 от 6 ч).

За целта и с оглед яснота е добре да се посочи, че в крайна сметка, максималният срок и времетраене на различните разновидности на тази мярка е 3 години.

По предписание на съдебният състав, може да бъде посочени и „включването в професионални курсове и програми за обществено въздействие“ което предлага възможност за трудово обучение и интеграция, създаване на умения, които да бъдат в помощ на осъдения.  Тази разновидност на мярката „ПРОБАЦИЯ“ следва да се наложи за срок отново от 6 месеца до 3 години и може би е най-възпитателната сред мерките.

Форма на мярката ПРОБАЦИЯ е безвъзмезден труд в полза на обществени цели и организации. Това представлява предоставянето на безвъзмездни усилия и трудова дейност в полза на обществото представлява полагане на неплатен труд без ограничаване на свободата на осъдения. Минималният срок за налагане на мярката е 100 часа годишно,  а максималният е 320 часа.

От горното следва да се прави разлика с поправителен труд, което представлява удръжки на паричното възнаграждение на осъдения, в размер, определен от съда (между 10 и 25%). Те се правят в полза на държавата. Времето, през което е наложена тази мярка не се счита за трудов стаж. Продължителността на наказанието е между 3 месеца и 2 години.

Законът посочва, че самото изпълнение на пробационните мерки започва, след като прокурорът изпрати съдебния акт, с който е наложено наказанието, до съответната пробационна служба. лека телесна повреда, злепоставяне, излагане в опасност, неоказване на помощ, маловажни случаи на кражба, измама, хулиганство, маловажни случай и престъпни деяния чл.9 НК

В случай, че осъденият неоснователно наруши и прекъсне изпълнението на отделните пробационните мерки, то незабавно съдът, които ги е постановил може по предложение на пробационния съвет,  да замени определена наложена пробационна мярка с друга.  Съдът може да я отмени окончателно като наложи по-тежка мярка на процесуална принуда – чрез прилагането на наказание „лишаване от свобода“ за оставащото време  след нарушението.

Пробацията се изпълнява от пробационни служби, които са част от териториалните служби на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието.  Всеки съдебен район към съответния окръжен съд има създадена пробационна служба.

За допълнителна информация се обърнете за съвет към адвокат по наказателни дела и съдебни процедури по НК в кантората на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail office@lawyer-bulgaria.bg.

Всеки Ваш въпрос ще бъде разгледан с оглед конкретната специфика и особености на отделният казус.

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Oбезщетение гаранционен фонд

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд