fbpx
Процедура по отказ от наследство

Наем на търговски обекти

Голям брой от запитванията от фирми са насочени към завека на Договори за Наем на търговски обекти.

Договорите за отдаване под наем на търговски имоти са от съществено значение за бизнеса и икономиката на дадена държава.

Те представляват правната рамка, която регулира отношенията между наемателите и наемодателите на търговски имоти

Тази рамка в отношенията очертава и границите на Договор за наем на търговски обект.

Същевременно тази рамка е предпоставка за успешно функциониране на бизнес дейностите.Наем на търговски обекти

Ключов аспект при подписването на договор за наем на търговско помещение е да се обръща внимание на предназначението на обекта, който ще бъде нает за търговска дейност.

В случаите, когато наемодателят предоставя помещение, което не отговаря на условията, посочени в договора

Същевременно може да възникнат спорове и да се налага да се търсят правни решения.

За да се избегнат такива загуби на време и ресурси, може да се изисква наемателят да предостави помещение с определени качества и характеристики

Неспазването на това задължение да бъде санкционирано с неустойка.

Друга възможност е да се изисква подписване на приемо-предавателен протокол, за да се установят и потвърдят състоянието на наетото помещение.

Какво е нотариалното заверяване?

Нотариалното заверяване е процесът на официално признаване и удостоверяване на документи от нотариус.

Това е процес, който установява, че подписът върху даден документ е правилен, че документът е идентичен с оригинала

Друга предпоставка за сключване на Договор за наем на търговски обект е подписващите страни са съгласни със съдържанието му.

Нотариална заверка Договор за търговски обектНаем на търговски обекти

Нотариалното заверяване на договорите за отдаване под наем на търговски имоти е от съществено значение за осигуряване на законността и валидността на такива документи.

Нотариусът е независима трета страна, която удостоверява, че даден документ е в съответствие с правилата и законите на дадената държава.

Тази заверка увеличава сигурността на всички страни, които са ангажирани с договора, като гарантира, че договорът е законно признат и валиден.

Валидност на нотариално заверените договор за наем

Нотариалното заверяване на договорите за отдаване под наем на търговски имоти е от съществено значение за осигуряване на тяхната правна валидност.

Договорът е законно признат и има сила на закон

Това гарантира, че всички страни, които са ангажирани с договора, ще бъдат защитени от законите на дадената държава.

Защита на наемодателите и наемателите

Нотариалното заверяване на договорите за отдаване под наем на търговски имоти е от съществено значение за защитата на правата и интересите на наемодателите и наемателите.

Особено важно в случаите, когато има спорове между наемодателите и наемателите

В тези случаи Нотариусът може да даде своята независима оценка на съдържанието на договора и да помогне при разрешаването на споровете.

Цена и процес на нотариална заверка

Нотариалното заверяване на договорите за отдаване под наем на търговски имоти може да бъде малко по-скъпо, отколкото при нотариална заверка на документи.

Това е заради сложността и значимостта на такива документи.

Процесът на нотариално заверяване може да отнеме време и усилия, но това е необходима стъпка, която гарантира, че договорът е законно признат и валиден.

Грешки при нотариалното заверяване

Често срещани грешки при нотариалното заверяване на договорите за отдаване под наем на търговски имоти включват непълна или неточна информация

Най-много откриваме и грешки в подписването на документа и липса на необходимите документи.

Най-важното да бъдете внимателни и да се консултирате с нотариус или адвокат, преди да заверите договора.

Важността на търсенето на правен съветНаем на търговски обекти

Нотариусът не е правен съветник, затова е важно да потърсите правен съвет от адвокат.

Винаги, преди да подпишете договора за отдаване под наем на търговски имоти се обърнете към адвокат.

Това ще ви помогне да разберете своите права и задължения и да бъдете сигурни, че договорът е в съответствие с законите на дадената държава.

Важни аспекти

Други важни аспекти на договорите за отдаване под наем на търговски имоти включват задълженията на наемодателя и наемателя

Най-често Договорът за наем на търговски обект очертава всички правила за ремонт и поддръжка на имота, правилата за прекратяване на договора.

Важен аспект при подписване на договор за наем е да се обърне внимание на предназначението на пространството.

За да се избегнат спорове, наемателят може да бъде задължен да предостави пространство с определени качества и характеристики

В случай на невъзможност, договорът предвижда при невъзпълнение и санкции.

Друга опция е да се изисква подписването на протокол за приемане, за да се установи и потвърди състоянието на наетото пространство.

Затова е важно да потърсите правен съвет и да бъдете внимателни при нотариалното заверяване на договора.

За допълнителна информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кога се сключва договор за наем?

Най-често договорът за наем се сключва между страните в обикновена писмена форма. Договорът за наем няма определена законова форма. Той е валиден дори когато е сключен в устна форма. За да защитим вашите интереси, ние препоръчваме винаги договорът за наем да е в писмена форма, който при нужда от вписване в Имотния регистър, следва да се завери пред нотариус. Когато договорът за наем е изготвен за срок по-дълъг от една година, той следва да се впише в Имотния регистър към Агенция по вписванията по правилата на чл. 112 от Закона за собствеността. При дългосрочните наеми с цел по-голяма сигурност може договорът да се завери пред нотариус и да се впише в Имотния регистър. По този начин ще се подсигурите, че дори при смяна на собственика на недвижимия имот ще останете наемател в него.

Как се прекратява Договор за наем ?

Договорът за наем се прекратява на общите основания, описани в Закона за задълженията и договорите. Ако след изтичането на срока на договора за наем, ползването на имота от наемателя продължи, със знанието и без противопоставяне от страна на наемодателя, договорът се счита продължен за неопределен срок.

Какви са начините за прекратяване Договора за наем ?

В Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) не е изрично упоменат минималният срок, за който може да се сключи договор за наем на имот. Не се посочват и срокове или начин на плащане на дължимите суми. Това е оставено в ръцете на страните, за да могат те да се споразумеят по най-добрия и удобен за тях начин. Според ЗЗД наемните отношения приключват с изтичане на срока на договора по взаимно съгласие на страните. Възможно е обаче прекратяването на договорните отношения да се случи предсрочно. За целта лицето, което е решило да предприеме такова действие, е необходимо да даде писмено предизвестие на отсрещната страна по образеца, посочен в договора за наем.

Какво включва самия договор?

Законът за задълженията и договорите (ЗЗД) дава известна свобода за това какво да се включи в наемния договор. Има обаче някои клаузи, които е добре да присъстват като задължителен елемент във всяко писмено споразумение, сключено между наемодател и наемател. Такава е например клаузата за период на действие. В масовия случай периодът на действие се ограничава в рамките на една година. В случай че договорните отношения не се прекратят по-рано, се приема, че договорът става безсрочен.

Кога се уговаря цената в Договора за наем ?

Клаузата за наемна цена и срок за извършване на плащането са също сред елементите, които е добре да бъдат описани детайлно в договора. Наемът за имота се плаща всеки месец в рамките на конкретен период, предварително съгласуван между двете страни. Месечният наем се заплаща предварително. Така например ако сте наемодател, можете да изисквате да получавате наема от 5-то до 15-то число на месеца. В случай че наемателят закъснее и не плати в посочения срок, то той дължи неустойка на своя хазяин. Размерът на неустойката също се вписва в договора и най-често е процент от наема. Обикновено той възлиза на 0,5% от наемната цена.

В какъв размер е депозита в Договор за наем ?

Към клаузата за размера и срока на плащане на наема е добре да се включи и отделна алинея за плащането на депозит. В най-често срещаните случаи от практиката, той е в размер на един месечен наем и се явява като гаранция за това наемателят да се грижи съвестно за предоставения му за ползване имот. При освобождаване на жилището ако се установят някакви щети по недвижимото имущество, нанесени от страна на наемателя, наемодателят има право да задържи предплатата или част от нея, в зависимост от сериозността и размера на щетите. Депозитът може да се използва и за покриване на сметките за комунални услуги като ток, вода, парно, в случай че те не са били редовно и навременно изплащани от наемателя.

Какви са правата на страните по Договор за наем >?

За да бъде всичко коректно, най-добре е в наемния договор да се впишат и правата и задълженията на двете страни. Така например наемателят е длъжен да опазва имота, да информира собственика ако възникне проблем с жилището, както и редовно да заплаща всички сметки. Също така лицето, живеещо под наем, е важно да знае, че няма право да предоставя жилището на трети страни или да предприема ремонтни дейности без предварително да уведоми и получи разрешение от собственика на имота.

С какво може да Ви помогнем ?

Без значение дали сте поставени в ролята на наемател, или разполагате с недвижим имот, който отдавате под наем, преди приключване на договорните отношения е препоръчително да се уредят всички сметки за комунални услуги. Като трябва да имате предвид, че те излизат с месец закъснение. Затова е добре предварително да съобразите уреждането на тези сметки, като това може да бъде описано в договора. Удобен и често срещан вариант е сумата да бъде приспадната от депозита.

5/5 - (41 votes)