Лични отношения с баба и дядо

Лични отношения с баба и дядо

Законът гарантира възможност на бабата и дядото да развиват и утвърждават самостоятелно емоционална връзка с тяхното внуче – чл. 128 СК и по начин ,който да е в интерес на детето.

Семейният кодекс не съдържа легално определение на понятието“интерес на детето“. От тълкуването на разпоредбите на чл. 59, ал. 4 СК, вр. чл. 124чл. 125 и др. СК се налага извода, че интересът на детето се свежда до това то да се отглежда и възпитава по начин, който му осигурява нормално физическо, умствено, интелектуално, нравствено и социално развитие, а преценката на съда следва да обхваща обстоятелствата по § 1 т. 5 от ДР на  Закона за закрила на детето.

Интересът на всяко дете е да расте в нормална семейна среда, като контактува с родителите си и с роднините от майчина и бащина страна. По този начин детето получава възпитание, подкрепа, придобива опит за различни житейски ситуации. По принцип бабата и дядото са мотивирани да полагат грижи за отглеждане и възпитание на внуците си и то в техен най-добър интерес. Установяването на правото им по чл.128 от СК  е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство, а именно по-възрастните родители да подпомагат своите деца при отглеждането на техните деца, т.е. на внуците.

Отчуждението от близките, включително от дядото и бабата от майчина и бащина страна не е в интерес на детето, освен когато те вредят на развитието и възпитанието му.

В съдебната ни практика, все по-често се срещат ситуации,  в които родителите живеят и работят в чужбина, а децата са отглеждани от баба или от баб и дядо в България.  За обществото е важно да бъдат осигурени интересите на всяко дете, като то расте в нормална семейна среда, а при невъзможност – да контактува с всеки от роднините си и да поддържа отношения с него.лични отношения с баба и дядо

лични отношения с баба и дядо

С оглед осигуряването на контакт с децата е желателно да не се стига до отчуждение от неговите близки. Такива ситуации могат да навредят на развитието възпитанието му – именно затова законът дава право на детето и на бабата и дядото да поискат съда да определи режим на лични контакти между тях на основание чл. 128 от Семейния кодекс.

Когато става въпрос за баба и дядо на детето, то интересът му да контактува с тях се преценява на основа установените отношения на бабата и дядото, които ще отглеждат и възпитават детето, както и се отчита факта на влиянието, което те могат да окажат върху неговата личност.лични отношения с баба и дядо

Целта на производството е не да се търси комфорта на родителите и бабата и дядото, а да се осигури най-добрият интерес на децата, който принцип е инкорпориран в Общия коментар No 14 (2013 г.) на Конвенцията за правата на детето на ООН.

Най-добрите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи. В този смисъл в т. 70 от Коментара е записано следното: „Запазването на семейната среда обхваща запазване на връзките на детето в по-широк смисъл. тези връзки се отнасят до по-широкия семеен кръг, например баби и дядовци, чичовци и лели, както и приятели, училищна и по-широка среда, и са от особено голямо значение, ако родителите са разделени и живеят на различни места.“лични отношения с баба и дядо

Установяването на правото по чл. 128 СК е продиктувано от обичайните и традиционни отношения в българското семейство, а именно по-възрастните родители да подпомагат своите деца при отглеждането на техните деца, т.е. на внуците.

Нормата цели утвърдените родови отношения да не бъдат прекъсвани при развод между родителите на децата, респективно при смърт на единия родител, и родителските права да се упражняват само от единия родител.