fbpx
Прехвърляне на имот при продажба

Кои са документите за продажба ?

Най-честият въпрос на повечето клиенти, интересуващи се от имоти е : Кои са документите за продажба ?

Обикновено разделяме документите в няколко групи, когато става дума за недвижим имот.

Продажбата на имот е сложна сделка и често продавачи или купувачи решават да се възползват от услугите на адвокат, специализиращ именно в областта на недвижимите имоти.

Едните касаят правната част – акт за собственост, актуална скица.данъчна оценка, удостоверение за наследници и др.Кой са документите за продажба ?

Втората група касае законността на самият имот пред съответните общински власти.

Когато се касае за къща или апартамент – Удостоверение за експлоатация (т.нар. образец Акт 16 ), допълнително Удостоверения за търпимост и техническа годност.

Към първата група числим отговора на въпроса : Кой са документите за продажба ?

  1. Документ за собственост – нотариален акт, договор за покупка от община или др.

В документа за собственост е необходимо имотът да бъде подробно описан от какво се състои, като площ и съседи, кадастрален номер.

  1. Актуална скица на имота от Служба по геодезия, картография и кадастър

  2.  Удостоверения за наследници на всички починали лица

За всеки починал трябва да има отделно удостоверение за наследници. В това Удостоверение за наследници се посочва дата на смъртта, семейно положение,кои са наследниците му

ВАЖНО : Починали преди 1977г., тъй като не разполагат с ЕГН, се записват само с имена в регистрите. 

Издава се от служба „Есграон” на общината по последното местоживеене на починалия.

За самостоятелни обекти като парко места и гаражи се издават самостоятелни кадастрални схеми – извадка от кадастрален план.

За обекти като апартамент, ателие,  студио, кабинет и други самостоятелни обекти се издават самостоятелни схеми от службата по Кадастъра

4.Удостоверение за семейно положение на продавача – в случай, че има сключен граждански брак.

Издава се от служба ЕСГРАОН на общината по местоживеене.Кой са документите за продажба ?

В случай на развод в удостоверението се отбелязано какво е било семейното положение към датата на придобиване на имота

5. Удостоверение за граждански брак на наследодателите

8.Декларация по чл.26 СК  – Декларация, че имотът не е семейно жилище.

9. Актуално удостоверение за данъчна оценка – издава се от данъчна служба в общината, където се намира имотът.

ВАЖНО : Тук е нужно да има изрично отбелязване, че всички собственици нямат задължения.

  1. Други документи  – Удостоверения по чл.87 от ДОПК, Удостоверения от Брачен регистър и други според конкретния случай

ПРАВНИ СЪВЕТИ ЗА КУПУВАЧА

За пълна и качествена проверка за имота, който купувате, е необходимо допълнително:

1.Копия на всички предходни документи до първи собственик на земята /нот. актове, удостоверения за наследници, делби/, хронологично и логически свързани, които освен като копия на нотариуса се подават и на съдията по вписвания за издаване на удостоверение за липса на тежести без срок

2.Удостоверение от отдел “Общински имоти” на съответната община, от което да е видно, че за имота няма Акт за държавна собственост от 01.06.1996., няма Акт за общинска собственост и няма реституционни претенции от трети лица

3. Ако първичният документ, с който е придобит имота, е Договор за покупка от общината  от което да е видно, че договорът фигурира в регистрите на общинската администрация.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай

Вие ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !

Rate this post