fbpx
Тълкуване на неясно решение

Кой може да откаже да свидетелства ?

Вече изяснихме детайлно какво представляват свидетелските показания. Законът изрично дефинира случаите, като посочва кой може да откаже да свидетелства ?

В съдебното заседание по делото пред съда всеки свидетел е длъжен да говори истината и да изложи всичко, което му е известно.Кой може да откаже да свидетелства ?

Това следва да има пряка връзка с предмета на делото и въпросите на питащите адвокат или съдия по делото.

ВАЖНО:  Наказателният кодекс предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода за свидетел, който устно или писмено съзнателно потвърди неистина или скрие истина.

Лица, които могат да откажат да дадат показания ?

Могат да откажат да предоставят свидетелски показания пълномощниците на страните по същото делото.

Отказ от предоставяне на свидетелски показания, могат да направят лицата, които са били медиатори по същия спор

Към този списък ще добавим и близки и роднини на някоя от страните в процеса страните по права линия. Затова е важен въпроса кой може да откаже да свидетелства ?

Могат да откажат да предоставят свидетелски показания

  1. близките и родинините, които могат да направят отказ от представяне на свидетелски показания,
  2. братята и сестрите и роднините по сватовство от първа степен,
  3. с настоящ и бивш съпруг, както и лице във фактическо съпружеско съжителство.

Законът въвежда и указания за тези лица, които не могат да откажат да свидетелстват, но пък могат да откажат да дадат отговор на въпроси

Причината за това е, тъй като с тяхните свидетелски показания биха причинили на себе си или на роднини вреди и опозоряване, което да доведе до наказателно преследване.

САНКЦИЯ ЗА НЕЯВЯВАНЕ НА СВИДЕТЕЛ ПО ДЕЛО ?

В случай, че призован свидетел не се яви в съдебно заседание и откаже да без уважителни причини, то съдът му налага глоба.

Успоредно с определената глоба се постановява и принудителното му довеждане за следващото заседание.

Ако свидетел откаже да даде показания без уважителни причини, то съдът налага глоба.

Размерът на глобите в този случай варира от 50 до 300 лв.

Ако обаче този отказ възпрепятства хода на производството или са извършени повторно, то глобата е в размер от 100 до 1200 лв.

Желателно е тези въпроси, относно това какво може да свидетелства едно лице да бъдат предварително обсъдени с адвокат.

Той ще може да прецени какви са рисковете от предоставянето на едни или други свидетелски показания.

За допълнителна информация относно свидетелски показания, моля обърнете се на тел. 0897 90 43 91 или по електронната поща office@lawyer-bulgaria.bg.

Rate this post