fbpx
Рискове при покупка недвижим имот

Кое имущество на съпруга е лично ?

В практиката често се оказва, че дори и по време на брака между съпрузите придобиват лично имущество. Резонно от тук нататък възниква и въпроса:  Кое имущество на съпруга е лично ?

В общият случай имуществените отношения  в брака се подчиняват именно на т.нар.законов режим на т.нар. съпружеска имуществена общност.

Кое имущество на съпруга е лично ?

Семейният кодекс определя общност на притежание, в случай че при съпружеска имуществена общност, единият от съпрузите е придобил вещни права

Това се случва, при сключен граждански брак относно имуществени права,  получени и придобити по време на брака.

Тези имуществени права принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това на чие име са придобити.

Съвместният принос представлява както влагане на средства, влагане и предоставяне на труд,  така и грижи за децата, работа в домакинството.

Този съвместен принос на общо участие на съпрузите в придобиването се предполага до доказване на противното. Кое имущество на съпруга е лично ? 

В случай на спор и претенции, то иск за по-висок личен принос и липса на съвместен се предявява в срок от една календарна година от датата на бракоразводното дело пред Районен съд, съгласно изискванията на закона.

Законът определя Кое имущество на съпруга е лично ? 

В чл.21 от СК е записано, че „вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити“.

В режима на съпружеска имуществена общност се допуска единият от съпрузите да притежава и лично имущество.

Това са вещни права, придобити преди брака, както и придобитите след сключване на брака по наследство и по дарение.

Тези имущестени права принадлежат на съпруга, който ги е придобил.

Кое имущество на съпруга е лично ?  – вещните права, придобити от единия съпруг, ако кредитор е насочил изпълнение за дълг на другия съпруг.

Лични са движими вещи, придобити по време на брака, които служат за обикновено лично ползване.

Това са вещи за упражняване на професия или занаят.Кое имущество на съпруга е лично ?

Лични са вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Какво е имуществена трансформация ?

Семейният Кодекс позволява и прилагането на  т.нар. трансформация. При нея Лично имущество на съпруга са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество.

Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, то лично притежание на съпруга е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Според чл.24 от СК „съпрузите имат равни права върху общото имущество“.

Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност.

Друго правило е, че управлението на общо имущество може да извършва всеки от съпрузите.

Разпореждането с общо имущество обаче по правило се извършва съвместно от двамата съпрузи.

ВАЖНО: Разпореждането с вещно право върху обща недвижима вещ, извършено от единия съпруг, е оспоримо.

Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореждането в 6-месечен срок от узнаването

Крайният срок за това оспорване е три години от извършването му.

Законът определя общите правила. Разбира се – има и изключения.

При разпореждане с вещно право върху обща вещ чрез възмездна сделка, извършено от съпруг без участието на другия, третото лице придобива собствеността.

Условие за това е , само ако не е знаело или не е могло да знае, че липсва съгласие на другия съпруг.Лично имущество на съпруга

Съгласно чл.22 от СК определя, че вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил.

Законът определя и кое имущество се счита за лично и е извън сферата на съпружеската имуществена общност.

Съгласно тази разпоредба за лични имущества се считат вещите, правата върху вещи и паричните влогове, които са придобити по наследство и по дарение.

В този случай е без значение дали те са придобити преди или по време на брака.

За лични вещи се считат и движими имущества – коли и превозни средства, въпреки, че са  придобити по време на брака.

За допълнителна информация, спокойно можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки конкретен случай ще бъде разгледан внимателно.

5/5 - (33 votes)