fbpx
Рискове при покупка недвижим имот

Кога се плаща обезщетение по Автокаско ?

Често са случаите, в който като адвокат по застрахователни дела се налага завеждането на искови претенции пред съд.Кога се плаща обезщетение по Автокаско ?

на основание отговорност на застраховател по сключен договор за имуществена застраховка „Каско“ се извършва по реда и в сроковете, предвидени в застрахователния договор. (чл. 106, ал. 1 от КЗ).

Преди завеждане на искова претенцията пред съд следва да се представи данни за банкова сметка, по която да бъде преведено обезщетението.Кога се плаща обезщетение по Автокаско ?

Застрахователят е длъжен да Ви уведоми писмено за документите, които следва да представите с цел установяване размера на Вашата претенция.

Възможно е за изплащане на застраховка КАСКО, застрахователят да изиска представянето на допълнителни доказателства.

Кога се получава отговор за размера на обезщетението ??

Най-късно от 15 дни от представянето на доказателствата се дава отговор за размера на Вашата претенция. (чл. 106, ал. 4 от КЗ).

Преди образуване на застрахователно дело, Застрахователят трябва да се произнесе по претенцията Ви за обезщетение по Каско в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства

В случай, че не представите всички изискани доказателства, срокът от 15 работни дни за произнасяне на застрахователя не започва да тече.

При евентуално несъгласие с произнасянето разполагате с възможност за жалба за преразглеждане на обезщетението

Кога отговаря застрахователя тук ??

След като разгледа  жалбата, застрахователят отговаря в едномесечен срок от постъпването й. Това се отнася за преразглеждане на определеното обезщетение.

В случай на несъгласие с определения от Застрахователя размер на застрахователното обезщетение по застраховка „КАСКО“, можете да подаде жалба с искане за преразглеждане

Там се описва фактическите и правни основания на търсеното обезщетение.

Можете да поискате и сключване на споразумение със застрахователя, в което да е уреден размерът на дължимото застрахователно обезщетение.
ВАЖНО:  правата по договори за имуществена застраховка „Каско“  се погасяват с тригодишна давност

Този срок тече от настъпване на застрахователното събитие. (чл. 378, ал. 1 от КЗ)

За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на телефон + 359 897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg