fbpx
Нотариална заверка на Договор за наем ?

Кога се заверява Договорът за наем ?

Често пъти наемодатели, а и наематели питат Кога се заверява Договорът за наем ?

Договорът за наем предвижда ясни отношения между наемателя

Единият има задължение да плаща месечен наем, а наемодателя, предоставя за възмездно ползване недвижимия имот на наемателя.

Този тип договори могат да бъде сключени както писмено, така и устно.

Въпреки тези възможности писмената форма на Договора за наем е препоръчителна

Като такава тя значително улеснява спазването на предварително уговорените условия

Именно писмената форма на Договора за наем представя описаните задължения и правомощия на страните.

Поради тази причина, е желателно да подпишете Договор за наем.

В този случай, няма значение дали сте от страната на наемодателя, или в ролята на наемател. Нотариална заверка на Договор за наем ?

Гаранции в Договора за наем 

Сключването на договор за отдаване под наем не е напълно достатъчно, за да се установят нагледно отношенията между страните

Целта е да се гарантира и последващото изпълнение на задълженията на страните

Затова е добре да разчитаме на нотариално заверяване на договора, което да подейства като допълнителна предпазна мярка.

Извършването на нотариална заверка на Договора за наем предвижда ползи преди всичко за наемодателите, но и за наемателите, в случай, че наемодателя предсрочно реши да прекрати договора без основание.

С оглед на това нотариална заверка често се изисква от наемодателя

Нотариална заверка на Договор за наем ?Това е така, защото съществува схващането и идеята, че рисковете за наемодателя са значително по-големи.

Често пъти наемодателите са изправени пред реалната опасност да не получат уговорения месечен наем.

Друг проблем пред който се сблъскват е да не могат да отстранят своя наемател

Най-често това са ситуации за неспазване на подписаните условия за ползване, след изтичане на срока на договора за наем.

В този случай, наемодателят е принуден да образува незабавно Съдебно дело.

Допълнително утежнение на ситуацията възниква в следните случаи

А/ налице са няколко неизплатени наемни вноски към наемодателя

Б/ наемателят отказва да освободи апартамента.

При такъв сценарий, наемодателят трябва да заведе две отделни дела.

Основната цел е да осъди наемателя, за да получи сумата от неплатените месечни вноски

Втората задача на бъдещото дело е да освободи за ползването на имота.

Това се дължи на факта, че се налага да се образуват съдебни дела по различен съдебен ред.

Съдебният процес изисква време и финансови средства, което влошава ситуацията за наемодателя.

Именно затова се налага договорът за наем да има нотариална заверка.Подобрения, извършени от наемател

В случай, че наемателят не плаща месечните си задължения или откаже да напусне жилището, наемодателят лесно може да прескочи съдебната процедура по общия ред

Всеки наемодател може да се снабди с изпълнителен лист срещу наемателя.

Важно е да знаете, че наемодателят може да се снабди с изпълнителния лист, без да уведоми наемателя

В този случай Районният съд издава в полза на наемодателя заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист

Именно чрез тях наемодателят може директно да се обърне към съдебен изпълнител, който да пристъпи към

А/ принудително събиране на дълга за неплатените наемни вноски за имота

Б/ принудително отстраняване на наемателя от имота

Заверката на Договора дава защита на наемателя ? 

Въпреки горното при неспазване на някоя от клаузите по договора наемателят също би могъл да разчита на нотариалната заверка

Именно чрез заверката на Договора за наем, наемателят ще защити своята позиция по съдебен ред, в случай че правата му са нарушени.

За допълнителна информация, можете да се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg

Трябва ли да заверяваме нотариално договора си за наем?

Да, нотариалната заверка на договора за наем предоставя допълнителна закрила и улеснява съдебните процедури в случай на спорове между наемодателя и наемателя.

Какво включва договорът за наем?

Договорът за наем трябва да съдържа информация за страните, конкретните условия за ползване на имота, наемната цена, срока на договора и местонахождението на имота.

Защо е важно да се впише договорът за наем в Имотния регистър?

Вписването на договора в Имотния регистър е задължително при срок на договора над 1 година. Това осигурява правна сигурност и прозрачност за страните.

Каква е разликата между обикновен и нотариално заверен договор за наем?

Нотариално завереният договор за наем предоставя по-голяма правна сигурност, позволяваща на наемодателя да предприеме бързи и ефективни действия в случай на неизпълнение от страна на наемателя.

Какъв е срокът на договора за наем?

Срокът на договора за наем може да бъде свободно уговорен между страните, при спазване на законовите рамки, но не може да надвишава 10 години за физически лица.

Как могат да бъдат прекратени договорните отношения по наем?

Договорът за наем може да бъде прекратен чрез едномесечно предизвестие, както и по други основания, определени от закона.

Кой трябва да бъде вписан като страни в договора за наем?

В договора за наем могат да бъдат вписани както физически лица, така и фирми, което не влияе на съдържанието на договора.

Какви са правата и задълженията на страните в договора за наем?

Договорът за наем определя конкретно правата и задълженията на наемодателя и наемателя, включително условията за ползване на имота.

Каква е ролята на нотариуса при сключване на договор за наем?

Нотариусът осигурява правна сигурност и заверява договора, което е от съществено значение при регулиране на отношенията между страните.

Какви са предимствата от нотариално заверен договор за наем?

Нотариално завереният договор за наем предоставя по-голяма закрила и леснота за прекратяване на отношенията в случай на спорове или неизпълнение на задълженията.

5/5 - (1 vote)