fbpx

Клон на чуждестранен търговец

Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България. За разлика от дъщерното дружество, което се създава като всяко друго търговско дружество /ООД, АД и т.н./, особеностите на клона са, че той не е самостоятелен правен субект и че може да се прекратява без производство по ликвидация /само със заявление за закриване/.

Всички права и задължения по сключените от клона сделки възникват за чуждестранния търговец, а не за клона. Въпреки това клонът е задължен да води търговски книги като самостоятелен търговец и да съставя баланс. По смисъла на данъчното ни законодателство клонът е „място на стопанска дейност“.

Вписване на клон на чуждестранен търговец 

Регистрацията на клон е резултат на следната процедура, която включва:

1. вземане на решение за учредяване на клон;

2. избиране на управител на клона;

3. вписване в търговския регистър (ТР).

Решението за регистрация на клон се взема от компетентния дружествен орган по правилата за съответното търговско дружество:

Решението следва да съдържа ясно изразена воля за учредяване на клон и за неговите седалище, адрес на управление, предмет на дейност, начин на управляване.

Управителят на клона се избира от органа, който е компетентен да вземе решение за учредяването на клон. С решението за избиране се определя и обемът на представителната му власт. Отношенията с управителя на клон е добре да се уредят с договор за възлагане на управлението, в който да се конкретизират правата и задълженията на управителя. При вписването на клона управителят следва да представи нотариално заверено съгласие да бъде управител и образец от подписа си.

Регистрация на клон на чуждестранен търговец :

1.документът, установяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице, правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, името на лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;

2.решението на чуждестранния търговец -фирмата, за откриване на клон;

3.ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;

4.учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец, както и препис от учредителния акт, договора или устава на чуждестранния търговец, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени;

5.пълномощното с нотариална заверка на подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец (фирма);

6.нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на лицето, което управлява клона на чуждестранния търговец;

7.документът (диплом, сертификат на БНБ и др.) за професионална квалификация или правоспособност на управителя/управителите съгласно изискванията на закон;

8.другите документи съгласно изискванията на закон.

Всички документи за регистрацията на клон на българска или чуждестранна фирма се подават в Търговски регистър на български език.

Документите може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно с превод на български език. Преводът на официални документи се извършва от преводач към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Обстоятелството, че преводачът е вписан към фирма, сключила договор с Министерството на външните работи, се удостоверява от Министерството на външните работи със заверка на подписа на преводача или с изрично удостоверение заедно с декларация от преводача, че същият не е заличен от списъка към Министерството на външните работи. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език, предимство има преводът на български език.

Вписват се промените относно името, седалището и адреса на управление, предмета на дейност на клона и избора на нов управител.

Всеки годишен финансов отчет на чуждестранния търговец, както и промени в учредителния акт, дружествен договор или устав или други промени в чуждестранния търговец, както и процедури по ликвидация или несъстоятелност, също се вписват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Клон на чуждестранен търговец

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд