Клауза за евикция в нотариалният акт

Едно от най-важните задължения на Продавач във всеки договор за продажба на недвижим имот е да прехвърли собствеността върху имота, а Купувачът от своя страна да заплати продажната цена

В нотариалните актове за прехвърляне на недвижими имоти се записва т.нар. клауза за евикция (съдебно отстранение) . Като собственик, продавачът на недвижимият имот  отговаря, в случай, че някой друг – най-често трето лице има претенции или предяви искове за собственост или други вещни права по отношение на имота, които вещни права бъдат противопоставени на купувача, освен ако  се докаже, че последният е знаел това.Клауза за евикция в нотариалният акт

Клауза за евикция в нотариалният акт

С терминът „евикция“ се означават всички онези действия на съдебнно отстранение на купувача по един нотариален договор, когато по съдебен ред бъде отстранен от владението върху имота или се създадат условия за неговото съдебно отстранение от този недвижим имот. Клауза за евикция в нотариалният акт

В текста на нотариалният акт, клаузата за евикция е важна част от Нотариалният договор при прехвърляне собствеността на недвижим имот.

С цел да бъдат защитени правата на купувача при евентуални претенции или искове на трети лица, купувачът трябва да разполага със защита за имота. В текста на Закона за задълженията и договорите, купувачът има право да:

  • развали продажбата, като в този случай, продавачът е длъжен да върне на купувача платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за вещта. За другите вреди продавачът отговаря съгласно общите правила за неизпълнение на задължението;
  • да поиска разваляне на продажбата пред Нотариус, като предяви иск по съдебен ред и поиска обезщетение, в случаите, че се окаже, че продаденият недвижим имот или части от него принадлежа на трето лице, както и в случай, че вещта е обременена с права на трето лице;
  • в случай, че купувачът по Нотариален акт бъде съдебно отстранен, той може да иска от продавача още и стойността на плодовете, които е осъден да върне на третото лице, и заплащане на разноските по делото.

Съгласно разпоредбата на чл. 87 ал.3 ЗЗД развалянето на договорите за недвижими имот, договор с които се учредяват прехвърлят, признават или прекратяват ограничени вещни права върху недвижими имоти, става единствено и само по съдебен ред.Клауза за евикция в нотариалният акт

В случай, че правата на Купувача са нарушени е допустимо при предварителен договор или при още невписан договор за покупко – продажба на недвижим имот (нотариален акт), същият да бъде развален по съответният, предвиден от закона ред.( чл. 87 ал.3 ЗЗД)Клауза за евикция в нотариалният акт

От своя страна, продавачът по Нотариалният акт не отговаря за съдебното отстранение, ако не е бил привлечен в съдебният процес, или има основания за отхвърляне на иска.

В случай, че при прехвърлянето на имота пред Нотариус при сключен Нотариален договор, купувачът не е бил съдебно отстранен или е заплатил парична сума, за да запази правата си на собственик, то продавачът може да се освободи от отговорност, като възстанови заплатената на купувача сума, заедно с лихвите върху нея от деня на плащането и възникналите с това разноски. Клауза за евикция в нотариалният акт

Клауза за евикция в нотариалният акт

За всички казуси, сме на ваше разположение на телефон  0897 90 43 91, както и  office@lawyer-bulgaria.bg като напомняме, че при покупко – продажбата на недвижим имот е много важно да имате адвокат по недвижими имоти и вещни права, който ще защити правата ви. Това ще Ви спести много излишни нерви и финансови средства за в бъдеще.