fbpx
Приемане и отказ от наследство

Клауза за евикция в нотариалният акт

Най-важното задължение на Продавача в Договор за продажба на недвижим имот е да прехвърли собствеността върху имота. В този случай Купувачът може да бъде съдебно отстранен от имота. Затова изясняваме какво е клауза за евикция в нотариалният акт

Какво означава теминиът евикция на купувача ?Клауза за евикция в нотариалният акт

В нотариалните актове за прехвърляне на недвижими имоти се записва т.нар. клауза за евикция (съдебно отстранение).

Като собственик, продавачът на недвижимият имот  отговаря, в случай, че трето лице има претенции или предяви искове за собственост

Това трето лице може да предявеи и вещни права по отношение на имота, които вещни права бъдат противопоставени на купувача, освен ако  се докаже, че последният е знаел това.

Определение на понятието ЕВИКЦИЯ ?

С терминът „евикция“ се означават всички онези действия на съдебнно отстранение на купувача по един нотариален договор, когато по съдебен ред бъде отстранен от владението върху имота

Това основание е налице, когато се създадат условия за неговото съдебно отстранение от този недвижим имот.

В текста на нотариалният акт, клаузата за евикция е важна част от Нотариалният договор при прехвърляне собствеността на недвижим имот.

С цел да бъдат защитени правата на купувача при евентуални претенции или искове на трети лица, купувачът трябва да разполага.

В текста на Закона за задълженията и договорите, купувачът има право да:

  • развали продажбата, като в този случай, продавачът е длъжен да върне на купувача платената цена и да му заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за вещта.
  • да поиска разваляне на продажбата като предяви иск по съдебен ред ако продаденият недвижим имот принадлежа на трето лице
  • в случай, че купувачът по Нотариален акт бъде съдебно отстранен, той може да иска от продавача още и плодовете, които е осъден да върне и разноски по делото.

Какви са правата на отстраненият КУПУВАЧ ?Клауза за евикция в нотариалният акт

Съгласно разпоредбата на чл. 87 ал.3 ЗЗД развалянето на договорите за недвижими имот, договор с които се учредяват прехвърлят вещни права върху недвижими имоти, става единствено и само по съдебен ред.

В случай, че правата на Купувача са нарушени е допустимо при предварителен договор да бъде развален по съдебен ред.

От своя страна, продавачът по Нотариалният акт не отговаря за съдебното отстранение, ако не е бил привлечен в съдебният процес.

За всички казуси, сме на ваше разположение на телефон  0897 90 43 91, както и  office@lawyer-bulgaria.bg

В случай на съдебна евикция на купувач при продажба на недвижим имот е важно да имате адвокат по недвижими имоти и вещни права, който ще защити правата ви.

Това ще Ви спести много излишни нерви и финансови разходи в бъдеще.

Rate this post