fbpx
Поправка очевидна фактическа грешка

Как се сменя фамилно име и презиме ?

В практика се срещат множество случаи, в които се налага промяна в имената. Затова и към нас като адвокат по граждански дела се отправя въпроса за това как се сменя фамилно име и презиме ?

Материята на този въпрос е уредена в чл.19 от Закона за гражданската регистрация. Съгласно закона както фамилното име, така и презимето може да бъде променено.

Това се случва, когато е обществено неудобно, осмиващо, опозоряващо или други важни обстоятелства налагат това.Как се сменя фамилно име и презиме ?

Текстът на Закон за гражданската регистрация е доста обхватен.  С тази цел са описани достатъчно възможни случаи за промяна в имената.

Каква е процедура по промяна на фамилно име и презиме ? 

Съдебната процедура стартира в Районен съд, като се представят доказателствата за основателност на искането

В този род дела е желателно, ищецът да се снабди със свидетелство за съдимост с оглед отпадане на съмненията, че желае промяна в името си, за да се укрие от наказателно преследване

Важно е ищецът да докаже, че няма налични задължения за издръжка или др.

По делото ще бъде ангажиран както съдът, така и прокуратурата, които следят и за защитата и на общественият интерес.

Съдебното производството е охранително, като искането се подава до Районен съд.

В такива дела се най-често за настъпването на важни обстоятелства, които налагат промяна на фамилното име.

В съдебни решения на ВКС, се възприема, че като важна причина следва да се възприема и „субективното желание на дадено лице да носи определено име“

От своя страна съдът следва да се съобрази с наличието на факти от субективно естество, стига промяната да не е свързана с укриване от наказателно преследване или умишлено заблуждение  на държавни органите и институции.

Какви доказателства за промяна на фамилно име и презиме се допускат ?

В производството за промяна на фамилно име и презиме се допускат всички доказателства.

Най-често използвани са писмени доказателства, експертиза на вещо лице, свидетелски показания.  С тях ищецът ще успее да докаже необходимостта от промяна на промяна на фамилно име и презиме.

За допълнителна информация се обърнете на телефон 0897 90 43 91 или на mail : office@lawyer-bulgaria.bg 

Всеки Ваш въпрос, ще бъде разгледан с оглед на конкретната специфика или образуваният съдебен процес по делба на наследствени имоти.

Какво представлява името ?

Името на всяко е лице е основна част от неговата идентичност. То изпълнява изключително важни функции свързани с идентификацията, индивидуализацията и като цяло участието на едно лице в обществото. По тази причина, след вписването на трите имена на всяко лице в акта за раждането му, основанията за промяна на която и да е част от името са строго определени в закона.

Как става промяна на имената ?

Участието на съд (с изключение на фамилното име при сключването на брак), за промяна на името е задължително. Условията, които трябва да са налице за промяна на името, са описани в Закона за гражданската регистрация (ЗГР)

В кои случаи се допуска промяна на имената ?

Случаите, в които едно лице може да иска промяна на име по съдебен ред, са следните: А/ Когато името му е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо (чл. 19 ЗГР) Б/ В случай, че важни обстоятелства налагат това (чл. 19 ЗГР) В/ Ако лицето е известно в обществото с псевдоним (чл. 14 ЗГР) Г/ При осиновяване на дете (чл. 18 ЗГР) Д/ При желание за промяна в изписването на имената на латиница (чл. 2, ал.2 ПИБЛД).

Кога се допуска промяна поради важни обстоятелства ?

Точният изказ на закона създава необходимост от дефиниране на въпросните „важни обстоятелства“. Тъй като съдържанието на това понятие не е доразвито в закона, през годините се е наложило съдебната практика да го дефинира чрез няколко примерни изброявания на важни обстоятелства. Първите две важни обстоятелства са свързани с административни проблеми, които могат да се създадат за държавните органи и лицето.

Какви други основания за промяна на имената са допустими ?

Типично основание за промяна името ще е има, когато едно лице носи две различни имена в две различни държави.Този проблем възниква при придобиването на българско гражданство, като се случва след превеждане имената от чужд на български език те да бъдат променени

5/5 - (44 votes)