fbpx
Встъпването на подпомагаща страна

Как се променя адресът на фирмата ?

Смяна на адрес на фирма е една от най-често срещаните промени в търговските дружества. Как се променя адресът на фирмата ?

Адресът на фирмата е една от нейните характеристики, които подлежат на вписване в Търговския регистър.

Поради това промяната на адреса следва да се впише в регистъра. Вписаният в Търговския регистър адрес винаги се счита за актуалния такъв на фирмата.

Голяма част от клиентите ни питат за различни правни услуги.Промяна адрес на фирмата

Примери за промяна на обстоятелства на фирма са смяна на адрес на фирма и назначаване на прокурист или смяна на седалище на дружеството

Tехнически въпроси относно срок за регистрация на търговско дружество в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията.

Всеки добър адвокат по търговски дела ще Ви обърне внимание на последните промени в Закона за търговския регистър.

В него срокът за регистрация фирма е съкратен драстично а процедурите улеснени.

Съществен въпрос, който повечето дружества поставят е смяната на адреса на фирмата. Смяна на адрес на фирма е една от най-често срещаните промени в търговските дружества.

Адресът на фирмата е една от нейните характеристики, които подлежат на вписване в Търговския регистър.

Поради това смяна на адрес на фирма следва да се впише в регистъра. Вписаният в Търговския регистър адрес на управление на фирмата винаги се счита за актуалния адрес на дружеството.Промяна адрес на фирмата

Последиците от това са, че всякаква форма на официална кореспонденция ще бъде изпращана на този адрес, включително такава с НАП, съдебните органи и други.

Основен смисъл от посочване на актуален адрес на фирмата е, че той определя кои са местните компетентните органи, с които фирмата работи – териториални дирекции на НАП, местни агенции, общинска администрация и други. Затова е важно адресът в регистъра винаги да бъде коректен.

Как се извършва смяна на адрес на фирма ?

В практиката ни като адвокат по фирмени дела, ще посочим, че смяна на адрес на фирма се състои в стъпки, които се извършват последователно.

За да бъде сменен адресът на една фирма, е необходимо да бъде взето решение на общото събрание на ООД. Решението се взима с обикновено мнозинство, т.е. повече от половината гласове в събранието. При ЕООД решението за смяна на адрес се взима от едноличния собственик на фирмата. Взетото решение се оформя в протокол, на който се поставя дата.

Освен информация за новия адрес на фирмата, в протокола трябва да фигурира и решение за изменение на дружествения договор на ООД или учредителния акт на ЕООД. Това се налага, защото адресът на фирмата се вписва в дружествения договор, а той също трябва да бъде винаги актуален. Единствената промяна, която се прави в дружествения договор, е посочването на нов адрес.

В процедурата по смяна на адрес на фирма , всички стъпки е необходимо да бъде взето решение от общото събрание на съдружниците в ООД, съответно Решение на едноличния собственик на капитала в еднолично ООД. Съществена предпоставка за промяна на седалище и адрес на управление на дружеството е избор на нов адрес на дружеството.промяна адрес на фирмата

Как се вписва смяна на адрес на фирма ?

Смяна на адрес на фирма се вписват по партидата на търговското дружество в Търговския регистър. Поради това и смяна на адрес на фирма става факт за трети лица не в момента на вземане на решението за смяна, а чак след вписването в регистъра.

Докато смяна на адрес на фирма не бъде вписана, всички клиенти и контрагенти на фирмата следва да считат, че новият адрес, който е посочен по партидата на дружеството

Промяна адрес на фирмата

Целта на това въведение е, че с тази промяна се ускорява откриването на нов бизнес. Ние като адвокати по фирмени дела, регистрираме смяна на седалището на дружеството в рамките на очакванията на нашите клиенти, търговски дружества. Също и дружества и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).промяна адрес на фирмата

Нашите адвокати съветват, че новите корекции по смяна на адрес на фирма предвиждат заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър.

Поради зачестилия интерес и постъпили питания в нашата адвокатска кантора за регистрация на фирма като ЕООД (ООД) решихме последователно в няколко точки да обясним кратко и ясно процедурата по промяна адрес на фирмата.

Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието се извършва след разглеждане на подаденото писмено заявление.

За търговска регистрация или промяна на адреса на фирма или дружество, за информация или справки можете спокойно да се обърнете към нас на тел. +359 2 858 10 2/+ 359 897 90 43 91 и еmail:  info@lawyer-bulgaria.bg

Rate this post