fbpx
Какво представлява дребно хулиганство ?

Как се назначава особен представител ?

Липсата на отговор на исковата молба и на призовка за насрочено заседание в основната причина да бъде избран особен представител. Затова често пъти възниква въпроса: Как се назначава особен представител ?

Съдът задължително назначава особен представител поради липсата на ответник, липса на точен адрес за връчване на книжата с оглед зачитане правото на защита.

Често тези права и задължения по съобщението за  връчване на документи са свързани с процесуални преклузии. Как се назначава особен представител ?

След като изтече срокът за отговор и такъв не е бил връчен съдът следва незабавно да предприеме действия спрямо ищеца по назначаване на особен представител на ответника, след като констатира нередовност на връчването.

Особеният представител следва да получи назначение, след връщането на съобщение за делото в съда. 

Законът не указва, че срокът на съобщението за връчване спира да тече докато трае процедурата по назначаване на особен представител.

За самият особен представител стоят няколко възможности :Как се назначава особен представител ?

А/ За продължаване на срока за отговор на исковата молба

Б/ За неговото възстановяване (ако е изтекъл междувременно)

За съда се открива възможност за определяне на нов, по-дълъг срок за изпълнение на връчването .

Друга възможност за уведомяване, законодателят е предвидил само еднократно залепване на уведомление.

Тя не изключва приложението на назначаване на служебен защитник.

Каква е процедурата за избор на особен представител ? 

Съдът е задължен да назначава особен представители в рамките на съдебното производство.

Институтът на особеното представителство по чл. 47, ал. 6 ГПК е общ за всички производства. Те целят връчване чрез залепване за да се гарантира правото на защита на ответника.

Във всяко положение на делото, ако ответникът бъде намерен, съдът следва да го призове и прекрати особеното представителство на служебният защитник.

Ответникът във всеки момент по делото може да се появи и да предприеме действия по своята защита.

Тези действия водят до прекратяване на особеното представителство.

Ответникът няма право на възражение за лошо водена защита от особения представител, тъй като назначаването му е правомерно (чл. 47, ал. 6 ГПК), като не се ограничава правото на защита на ответника.

Но ако съдът не назначи особен представител, ще е налице съществено нарушение на правото на защита на ответника, което е основание за обжалване или отмяна на съдебното решение.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

Rate this post