fbpx

Как се купува паркомясто ?

Законодателят не е дал легално определение нито на понятието “паркомясто”, респективно “място за паркиране”.  Затова резонно възниква въпроса как се купува паркомясто ?

Сблъсквайки се ежедневно с липсата на място за паркиране, все повече хора проявяват интерес към покупка на гараж или паркомясто.

Паркоместата са обекти са със статут на самостоятелен обект в сградата, или паркинг-гараж със статут на обща част в сградата.

Паркоместата следва да бъдат обособени като отделни места за паркиране са определени със статут на принадлежност към самостоятелните обекти в сградата.

Разлика между гараж и паркомястоКак се купува паркомясто ?

На първо място най-съществената разлика е ценова – паркомястото може да бъде закупено на много по-ниска цена, поради факта, че на паркоместата не е отреден самостоятелен статут.

Съответно собственикът на паркомясто не разполага с права за ограничаване на достъп с каквито разполагат собствениците на самостоятелни обекти.

Регламент на гаражите

Гаражът е самостоятелен обект, със собствен независим достъп, който може да бъде предмет на нотариална сделка. Това гарантира по-големи права на собственика, включително свободата да го продава и отдава.

Предимства на гаража са по-голямата площ, контрола на достъп, самостоятелния вход и факта, че голяма част от тях са електро и водоснабдени.

Какво е паркомясто ?Как се купува паркомясто ?

Паркомястото не е самостоятелен обект на собственост, не може да се нанася в кадастрална карта като самостоятелен обект и не може да бъде обект на прехвърлителна сделка.

Върху него може да се учреди вещно право на ползване но то е непрехвърлимо и ненаследимо и се прекратява със смъртта на титуляра.

Категории паркоместа:

 • Паркоместа в общ паркинг, който е самостоятелен обект
  В този случай ако желаем да придобием паркомясто, това трябва да е описано като идеална част от паркинга, съответстваща на площта на желаното паркомясто, в нотариалния акт освен прехвърлянето на идеалната част от гаража, да бъде уговорена и точната локация на конкретното място за паркиране като паркомястото бъде описано по площ и съседи от три страни. Ново обособеното паркомясто не е самостоятелен обект и не може да бъде обект на сделка.
 • Паркоместа в общ паркинг, който е обща част от сградата
  Регулират се в режим на етажна собственост. Не са самостоятелен обект и не могат да бъдат обект на сделка, не може да се придобие в идеална част.

По закон общите части не могат да бъдат обект на прехвърлителна сделка, разпределението на подобен тип паркоместа се прави от собствениците на сградата на Общо събрание.

 •  Отделни места за паркиране с принадлежност към обекти в сградата
 • При покупка на паркомясто, сделка може да се осъществи единствено в комплект със самостоятелните обекти към който принадлежат.
 • Самостоятелни гаражни клетки
  В редки случай е възможно наличието на отделни гаражи, тоест отделни, самостоятелни гаражни клетки, със статут на гараж, разположени в голям общ подземен гараж и ползващи общи маневрени части от сградата. Тези обекти подлежат на прехвърляне и сделки.

Когато урегулираният поземлен имот е обща част към етажната собственост, местата за паркиране следва да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място

Разпределението се извършва от Етажната собственостКак се купува паркомясто ?

Изискването е при разпределението да бъде спазва норматива за минималната задължително озеленена дворна площ.

В случай, че земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 ЗС паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част от свободната площ

Специален текст в Закона урежда паркоместата, при което, в урегулиран поземлен имот, част от обща част към сграда – етажна собственост

Местата, необходимите места за паркиране могат да бъда осигурени и в свободната дворна площ чрез разпределяне на ползването на част от дворното място.

То се разпределя от общото събрание на етажните собственици при спазване на нормативите за минималната задължително озеленена дворна площ.

По смисъла на ЗУТ тези паркинги-гаражи могат да имат статут на самостоятелен обект в сградата, статут на обща част в сградата, или отделни места за паркиране със статут на принадлежност към съответните самостоятелни обекти в сградата.

След влизане в сила на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии сгради в режим на етажна собственост, строителят е предвидил едно или няколко подземни нива

В тези нива по проект следва да бъде разчертано и номерирано отделни места за паркиране.Как се купува паркомясто ?

Как се продават паркоместа ?

Особен момент при прехвърляне на паркомясто като идеална част от гараж – самостоятелен обект в сграда, е въпросът с приложението на чл. 33 ЗС.

В този случай между собствениците на паркоместата възниква съсобственост по отношение на гаража – самостоятелен обект.

В нормативните правила се изисква всяка нова сграда да се предвидят определен брой места за гариране или паркиране.

Изискването е паркоместата да са в границите на урегулирания поземлен имот.

Начин за решение на въпроса е изготвянето на протокол за разпределение на правото на ползване на вече съсобствения подземен паркинг-гараж

Веднага след първата продажба на паркомясто на трето лице, заедно с нагледна схема за паркиране са разграфени и номерирани отделните паркоместа.

За повече информация или помощ, моля да се обърнете на телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

5/5 - (65 votes)