fbpx
Как да си извадя документ за собственост ?

Как се вписва ипотека

Фактическият състав на ипотеката, от който вписването е елемент, има своите особености при отделните видове ипотека.

Това налага тяхното представяне отделно, като се постави акцент върху вписването на ипотеката и въпросът за самостоятелното значение на този елемент в конститутивно действие на вписването.

Много често се задава въпроса как се вписва ипотека ? Как се вписва ипотека

Законът разграничава два вида ипотеки –  Законна и Договорна

При договорната ипотека трябва да е налице действителен договор между ипотекарния кредитор и собственика на имота, сключен в нотариална форма, както и вписване на договора.

Налице е смесен фактически състав, който е съставен от един гражданскоправен елемент (договора) и един публично правен елемент – вписване.

Договорната ипотека е най-често срещана в практиката.

Тя е предпочитано обезпечение, например, при сключване на договори за банков кредит – чл. 430-432 ТЗ.

Този вид ипотека обаче не е ограничен само до тези случаи.

Стига да има съгласие между кредитора и длъжника, ипотеката може да бъде учредена за обезпечаване на което и да е вземане.

Върху един имот може да се впише повече от една ипотека, всяка от тях има ред на вписване. Ипотеката се вписва и има действие за срок от 10 години, като то може да бъде подновено преди изтичане на срока.

Ако срокът изтече, без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.

За всички конкретни казуси по тази тема е желателно да се обърнете към адвокат.

ЗАКОНОВА ИПОТЕКА

При учредяване на законна ипотека е налице единствено производство по вписване. То започва с молба на кредитора с искане за нейното вписване и последващо определение на съдията по вписванията, с което тази молба се уважава.

В тази хипотеза може да се каже, че е налице изцяло процесуален фактически състав.

Той е съставен от два публично-правни елемента – молбата на кредитора и Определение на съдия по вписванията.

Чрез учредяването на законната ипотека кредиторът упражнява свое потестативно право, което е допустимо само в изброените в закона хипотези.

Това са следните случаи:въпроса как се вписва ипотека ?

  • в полза на отчуждителя на недвижим имот – върху отчуждения имот, за обезпечение на вземанията му по договора – чл. 168, ал. 1, т. 1 ЗЗД;
  • в полза на съделителя, комуто се дължи допълване на дела – върху недвижимите имоти, оставени в дела на онзи съделител, който дължи допълване – чл. 168, ал. 1, т. 2 ЗЗД;
  • в полза на банката спрямо недвижими имоти и вещни права върху тях, придобити изцяло или частично чрез ползване на банков кредит – чл. 60, ал. 4 ЗКИ;
  • в полза на държавата или общината за направени разноски за необходимите проектни укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности или реконструкция по автентични данни на недвижимата културна ценност или на част от нея – чл. 76, ал. 5 ЗКН;
  • в полза на държавен фонд „Земеделие” върху недвижимите имоти и вещни права върху тях, включително върху земеделските земи, придобити от земеделски стопани изцяло или частично с отпуснат от фонда кредит или с банков кредит, гарантиран от фонда – чл. 26, ал. 4 ЗПЗП;
  • в полза на органите за приватизация, съответно Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, за обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационен договор – § 11д от ДР на ЗПСК;
  • при оземляване със земи от държавния или общинския фонд – чл. 23, ал. 1 ЗСПЗЗ

ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ СПРЯМО ТРЕТИ ЛИЦА

Вписването на ипотеката е свързано с определени правни последици спрямо третите лица с конкуриращи права. Те могат да бъдат разделени на три групи:

  • приобретателите на недвижим имот, придобили вещни права върху него след учредяване на ипотеката (право на собственост, право на ползване, право на строеж, право на пристрояване и надстрояване, сервитутни права);
  • лицата, упражняващи своето право да предявят искова молба срещу ипотекарния длъжник, от вписването на която възниква оповестително-защитно действие по чл. 17, ал. 2 и 3 ЗЗД; чл. 33, ал. 3 ЗЗД; чл. 88, ал. 2 ЗЗД; чл. 135, ал. 1, изр. трето ЗЗД; чл. 211, ал. 2 ЗЗД; чл. 227, ал. 5 ЗЗД; чл. 114, ал. 1, б. „б”, изр. второ ЗС; чл. 114, б. „в”, изр. второ ЗС, чл. 37, ал. 1 ЗН;
  • кредитори на ипотекарния длъжник с привилегировани вземания, които се удовлетворяват по определен в закона ред след публичната продан на ипотекирания недвижим имот.

Принципът е, че противопоставимост осигурява защита на ипотекарния кредитор, вписал първи по време своята ипотека, спрямо актовете на тези трети лица, които са вписали по-късно по време своите актове, от които те черпят конкуриращи права.

За допълнителна информация, моля обърнете се към адвокат в кантората за отговор на въпроса как се вписва ипотека ?

Нашите телефони са 0897 90 43 91 или Email: office@lawyer-bulgaria.bg 

5/5 - (42 votes)