fbpx
Грешки при прехвърляне на имот

Как да си извадя документ за собственост ?

Често пъти клиенти ни питат как да си извадя документ за собственост ?

Често като адвокати по недвижими имоти в София, ние предоставяме съдействие и правна помощ при липса на документ за собственост.

Когато собственикът на недвижим имот не притежава документ за собственост поради различни причини, но владее имота повече от десет години може да си извади документи.

За целта е нужно да се извърши обстоен преглед пред нотариус и да се издаде констативен нотариален акт за собственост върху съответния имот.

Процесът за придобиване на документ за собственост чрез изтичане на давностен срок на придобивна давност е сложен

Процесът започва с подаване на молба-декларация, която трябва да бъде изготвена точно и заверена пред съответните държавни институции.

Как се издава Констативен нотариален акт ?Как да си извадя документ за собственост ?

Какво е обстоятелствената проверка и кога е необходима?

Обстоятелствената проверка е процедура, която се извършва, за да се придобие собственост върху недвижим имот чрез дългогодишно държание.

Извършването на такава проверка е задължително, ако лицето, което претендира за собствеността, не разполага с документи като нотариален акт.

Същността на тази процедура е, че участва само лицето, което претендира за собственост, и няма други претенденти върху имота.

Не става въпрос за спор за собствеността, а само за удостоверяване на правото на този, който я притежава.

Процесът на обстоятелствена проверка:

Процедурата за издаване на нотариален акт при обстоятелствена проверка започва с подаване на молба до компетентния нотариус чрез кмета на общината.

Към молбата се прилагат необходимите документи, които са задължителни за процедурата.

Освен документите, са необходими и показания от свидетели.

Според Гражданския процесуален кодекс свидетелите трябва да бъдат най-малко трима, но може да бъдат повече.

Свидетелите се избират от собственика и трябва да имат пряки и непосредствени познания за дългогодишното държание върху имота.

Времето за изпълнение на процедурата:

Обстоятелствената проверка е дълга процедура поради спецификата си.

Продължителността зависи от различни фактори, като местоположението на имота, неговия вид и времето на годината, през което се извършва проверката.

Край на обстоятелствената проверка:Как да си извадя документ за собственост ?

Ако лицето, което е започнало процедурата, бъде признато за собственик, нотариусът издава нотариален акт.

Този акт потвърждава съществуването на дългогодишното държание и правото на собственост върху имота.

Собственикът може да получи такъв документ, когато удостовери пред нотариуса правото си чрез писмени доказателства.

Предмет на този нотариален акт е самото право на собственост върху имота.

Нотариусът трябва да увери, че молителят е реален собственик, като провери необходимите документи.

След като се съберат всички необходими документи и приложения към тях, се провежда съществената обстоена проверка пред нотариус с район на действие спрямо местоположението на имота.

Процедурата включва изслушване на трима свидетели относно факта на владението.

Техните показания се протоколират, а на базата на тях се установява собствеността върху недвижимия имот и се издава констативен нотариален акт.

 

Каква е обстоятелствената проверка?

Каква е обстоятелствената проверка? Обстоятелствената проверка е процедура за придобиване на собственост върху недвижим имот чрез дългогодишно държание без наличие на други документи за собственост като нотариален акт.

Кога е необходима обстоятелствената проверка?

Обстоятелствената проверка е задължителна, когато лицето, което претендира за собствеността, няма документи за собственост към имота.

Как се инициира процедурата на обстоятелствена проверка?

Процедурата започва с подаване на молба до компетентния нотариус чрез кмета на общината, приложени с необходимите документи и показания от свидетели.

Колко свидетели са необходими за обстоятелствената проверка?

Според Гражданския процесуален кодекс трябва да има най-малко три свидетеля, които да разполагат с пряки познания за дългогодишното държание върху имота.

Каква е продължителността на обстоятелствената проверка?

Продължителността на процедурата зависи от местоположението и характеристиките на имота, като например в София обикновено отнема от 4 до 6 месеца.

Какви са правните последици от успешно завършена обстоятелствена проверка?

След успешно приключена процедура и установяване на правото на собственост, нотариусът издава нотариален акт, потвърждаващ собствеността върху имота.

Кой трябва да удостовери правото на собственост при обстоятелствена проверка?

Нотариусът трябва да убеди, че молителят е реален собственик, след проверка на предоставените документи.

Как се представя доказателството за дългогодишното държание?

Доказателствата за дългогодишното държание се представят пред нотариуса чрез писмени свидетелства и други необходими документи.

Може ли да се изискват допълнителни доказателства за обстоятелствената проверка?

Да, нотариусът може да изиска допълнителни доказателства или показания от свидетели, ако е необходимо за установяване на дългогодишното държание.

Какво представлява нотариалният акт при обстоятелствена проверка?

Нотариалният акт потвърждава правото на собственост върху имота, придобито чрез дългогодишно държание, и е доказателство за собствеността пред трети страни.

5/5 - (4 votes)