fbpx

Как да прехвърля апартамента ?

В практиката ни напоследък ни задават все по често един и същи въпрос. Как да прехвърля апартамента ?

Продажбата или прехвърлянето на имот става изключително актуален, когато родителите решат, че желаят да прехвърлят своето недвижимо имущество на децата.

Проблемът тук е, обаче, че повечето хора нямат ясна идея кой е най-добрия начин да се осъществи такава сделка.

При фиктивна продажба на недвижим имот между роднини може да създаде сериозни проблеми в бъдеще.

Най-важният аспект при прехвърляне на имот между роднини е да се вземе под внимание действителната воля на страните.  Това определя и вида на сделката: продажба, дарение, прехвърляне срещу издръжка и гледане, завещание или замяна.Как да прехвърля апартамента ?

Прехвърлянето на недвижим имот от родители на дете става по няколко начина.

В повечето случаи се прибягва до обикновена покупко продажба.

ВАЖНО : В случаите, когато се продава фиктивно имот на едно от близки или роднини, наследници и кредитори  могат да атакуват тази продажба.

Било поради фиктивна сделка с имота,  плащане на средства без доказан произход или симулативна сделка.

Така може да се прехвърли недвижимия имот както чрез продажба, така и чрез дарение, замяна или издръжка и гледане.

В крайна сметка е изключително важно да се разбере какво цели клиента. Важен въпрос е да се уточни, какъв краен резултат смята да постигне с тази сделка.

Един от вариантите за прехвърляне на недвижим имот между роднини е чрез сключването на Договор (нотариален акт) за издръжка и гледане.

Тези действия обхващат полагане на дългосрочни грижи лично или чрез другиго в случай на болест, старост, физическа невъзможност.

Как да прехвърля апартамента ?Дължимата и уговорена в договор издръжката може да включва плащане на месечни суми за сметки и консумативи,  храна, лекарства, както и месечни разходи по имота

С цел избягване на недоразумения и предотвратяване на конфликти страните следва да запишат всички действия в Договора за издръжка и гледане.

Процедура по прехвърляне на апартамента

  1. Заверен препис или оригинал на акта за собственост.
  2. Актуална скица и кадастрална схема на имота
  3. Нова данъчна оценка;
  4. Изваждане на Удостоверение за наследници

Какви са таксите за прехвърляне на апартамента ?

В случай на сделка Ви съветваме да се обърнете към адвокат по недвижими имоти, за да не се окаже,че дори и като продавате ще се наложи да плащате разходи.

ВАЖНО : преди да пристъпите към продажба е добре да проверите дали няма неплатени данъчни задължения за имота.

В противен случай, няма да можете да си извадите чиста данъчна оценка на имота.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Как се прехвърля имот чрез дарение ?

Най-честият начин да се прехвърли имот между роднини е имуществото да бъде дарено от собственика на имота, който е и дарител в този случай. Това имущество се разпределя между бъдещите наследници, като дарителят може да запази правото си да ползва недвижимия имот. Това е гаранция, че собственикът на имота ще продължи да има покрив над главата си до самия край. Прехвърлянето на имот чрез дарение е често практикувана сделка, защото е и най-евтиният вариант за прехвърляне на имот - разходите за данъци и такси по сделката са най-малки. В такъв случай, местен данък не се дължи, а се заплащат само нотариалната такса и таксата за вписване на имота.

Недостатък на сделката на дарение на имот ?

Основният недостатък на такъв тип сделка е, че след смъртта на дарителя, възможно е наследниците на имота да претендират за запазената част, която им се полага законно. Такава запазена част от закона е за хората, които имат родствена връзка помежду си – например, родители, деца, съпрузи. Разбира се, ако междувременно съответният имот се продаде на трето лице по възмезден начин, това правило не важи. Прехвърлянето на имот чрез дарение се извършва при нотариус, където участват и се съгласяват и двете страни по сделката. Самото дарение се смята за едностранен договор, тъй като е безвъзмездно.

Прехвърляне на имот чрез покупко-продажба ?

нотариалните такси при покупка на имот, разходите по прехвърлянето на недвижимия имот са по-големи в сравнение с прехвърлянето на имот чрез дарение, но за сметка на това сигурността за придобилия имота е много по-голяма. Реално, при доказано плащане при покупко-продажба на недвижимо имущество, сигурността е гарантирана в дългосрочен план и няма да зависи от никакви лица и обстоятелства извън него.

Недостатъци на сделка на продажба на имот ?

Един от основните проблеми при прехвърляне на имущество чрез покупко-продажба е, че някои хора избират да се извърши фиктивна покупко-продажба между роднини, при което няма реално плащане. Основната причина за това е, че по този начин роднините прикриват дарение.

Рискове при сделка за покупко продажбата ?

Проблемът е, че ако в крайна сметка наследниците на имота по закон оспорят сделката пред съд и успеят да докажат, че тя е била фиктивна (тоест не е платена продажната цена), тогава продажбата на този имот може да бъде обявена за нищожна. В случай, че продажбата на имот бъде провъзгласена за нищожна, тогава ще важат правилата за прикритата сделка – с други думи, правилата на дарението. В крайна сметка, това означава, че след този момент законовите наследници на недвижимия имот ще имат правото да претендират за възстановяване на тяхната запазена част.

Прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане

Друг начин за прехвърляне на недвижим имот е в замяна срещу издръжка и гледане. Това е приложимо, когато родител желае да прехвърли жилището си на едно от децата си, защото разчита само на него за грижи в бъдеще, тогава този родител може да прехвърли имота с нотариален акт за издръжка и гледане. В такива случаи, нотариалният акт трябва съдържа точно описание какво точно се има предвид под издръжка и гледане. Издръжката включва плащане на фиксирани суми ежемесечно или закупуване на храна, лекарства, плащане на разходите по имота, включително битовите сметки, и други. От друга страна, гледането включва полагане на грижи в случай на старост или болест.

Особености на сделка за прехвърляне срещу издръжка и гледане ?

Изключително важно да се опишат в нотариалния акт точно какво ще включват случаите на издръжка и гледане, за да има висока степен на яснота и за родителя и за детето, както и да се избегнат недоразумения за в бъдеще. По този начин, и двете страни по договора ще знаят точно какви са техните задължения, за да има мир и разбирателство. Добре оформеният нотариален акт при прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане ще предотврати и потенциални претенции от страна на други наследници на имота при условия, че детето изпълнява точно своите задължения.

Прехвърляне на имот чрез замяна

Прехвърлянето на недвижим имот чрез замяна не се среща често, но е възможен вариант при определени обстоятелства. В някои случаи може да се разменят имоти, които са неравностойни – тоест, единият е (значително) по-скъп от другия. При такива варианти, законът допуска да се доплати разликата в цената. Интересно е, че се допуска да се размени недвижим имот за движима вещ

Прехвърляне на имот чрез завещание

Най-лесният начин за прехвърляне на имот е чрез завещание. До смъртта на завещателя, неговото имущество остава негова собственост, а след това то преминава върху наследниците според изразената от него воля. Най-често това е наследяване на имот при смърт на родител. Завещанието може да е два вида – саморъчно и нотариално. Нотариалното завещание трябва да бъде извършено от нотариус в присъствието на двама свидетели, а саморъчното трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от него.

5/5 - (44 votes)