fbpx
Придобиване собственост по давност

Какво представлява правото на ползване ?

В голяма част от случаите, когато се прехвърля недвижим имот, част от продавачите не са наясно какво представлява правото на ползване ?

Правото на ползване представлява правен способ за запазване владението и обитаването на един недвижим имот, дори и след неговото прехвърляне.

Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗС ограниченото вещно право на ползване на недвижим имот включва правото да се ползва вещта според нейното предназначение

Това право включва право да се получават добивите, без тя да се променя съществено.

Ограниченото вещно право на ползване е противопоставимо като абсолютно субективно материално право на всеки, в т.ч. и на собственика на имота. Когато собственикът на един недвижим имот учреди в полза на друго лице ограниченото вещно право на ползване по предвидения за това ред, той се лишава от всяка възможност да ползва вещта.

С учредяване на вещно право на ползване на недвижим имот, учредителят предоставя ползването и владеенето на част или на целия имот за определено време.

Това право на ползване е пожизнено и се прекратява с отказ от стана на лицето, в  чиято полза е учредено.

Какви са ползите от учреденото право на ползване ?

Съгласно Закона правото на ползване включва правото да се използва вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добивите от нея, без тя да се променя съществено.

Голямото предимство на учреденото право на ползване е, че едно лице може да продаде своят имот,  като остане да живее в него, и се издържа с получената сума до края на дните си.

Именно поради това тази опция се предпочита за запазване на ползването на недвижим имот, въпреки неговата официална продажба и прехвърляне пред Нотариус.

Как се прекратява правото на ползване ??

По своята същност правото на ползване представлява ограничено вещно право да се използва имота съгласно предназначението.

Това включва и правото да се получават добивите (наем).

Учреденото право на ползване се прекратява в следните изброени по-долу случаи, а именно :Какво представлява правото на ползване ?
1. В случай, че е учредено за определен срок – с изтичането на срока;
2. В случай, че е учредено в полза на физическо лице пожизнено – със смъртта на ползвателя; правото на ползване не може да бъде наследявано;
3. В случай, че е учредено в полза на юридическо лице без да е посочен срок – с прекратяването (заличаването) на юридическото лице;
4. с унищожаването на имота (погиването на вещта);
5. В случай, че не е упражнявано от ползвателя в продължение на 5 години;
6. В случай, че ползвателят изрично се откаже от правото си на ползване с нотариално заверена декларация, която се вписва в имотния регистър;
7. по съдебен ред по искане на собственика.

За допълнителна информация можете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или на office@lawyer-bulgaria.bg

Правото на ползване се използва успешно за запазване собствеността на имота и прекъсване на опити за разпореждане с имота.

Вещното право на ползване е особена вид тежест върху имота.

След като бъде учредено в полза на бивш собственик, това рязко съкращава броя на желаещите да купят имота.

За разлика от другите видове тежести /ипотеки, възбрани, искови молби и пр./, тази тежест не се предполага, че може да бъде махната с пари или изпълнение на определени условия или действия.

Има два начина това все пак да се случи – човекът, който има право да ползва имота, да се откаже доброволно от това право или в случай на смърт,

Всяко Ваше запитване ще бъде разгледано с оглед конкретиката на всеки случай ! Вие ще получите отговор в рамките на текущият работен ден !