fbpx
Основания за събиране на дълг

Какво представлява банкова гаранция?

В последните няколко години, доста активно се разви нуждата от учредяване на банкова гаранция. Възниква въпроса: Какво представлява банкова гаранция?

Това е така с оглед желанието за участие в различни търгове за различни дейности в множество сфери на икономиката.

В качеството ни на добри и опитни адвокати по финансови и данъчни дела, оказваме правно съдействие на фирми.Какво представлява банковата гаранция?

Целта на учредяването на тази гаранция е да даде ясни гаранции за отговорността на Изпълнителя.

Това касае изпълнението на поръчката съгласно правилата в Договор за банкова гаранция.

Като добри адвокати по банкови дела ще Ви споделим, че целта на гаранцията е да обезпечи изпълнението на задължение

Внасянето на гаранция има дисциплиниращо действие към участниците в процеса по сделка с недвижим имоти или финансова операция.

Как се учредява банковата гаранция?

Самата гаранция представлява ангажимента на всяка една банка, в която Изпълнителят ще гарантира изпълнението си пред Възложителя

Възложителят ще преведе сумата, депозирана в банката, при настъпването на определени правни последици и предпоставки, посочени Договора

В случая, търговската банка издава съответната банкова гаранция за участие в конкурс или тържна процедура, при настъпването на определени условия.

Целта е да се гарантира обезпеченост на  ВъзложителяКакво представлява банковата гаранция?

Най-вече при неизпълнение или съответно отказ от страна на Изпълнителя да сключи договор, след спечелването на правото да подпише договор с Възложителя за изпълнение на основното задължение.

Какво е парична банкова гранция ?

Според нас, за да бъде издадена самата банкова гаранция в полза на Възложителя е необходимо да бъде сключен договор с търговска банка, съгласно който същата се задължава, че при настъпването на определени обстоятелства между страните по сделка

Банката ще изплати на Възложителя пълния размер на сумата по учредената гаранция, за да бъде обезпечено неговото право да получи това обезпечение, вследствие неизпълнение на условията

В нашата практика се срещат и случаи, при които размерът на самата учредена парична банкова гаранция е висок.

С подписването на писмен Договор с банката, в която е учредена гаранция в полза на Възложителя се счита за учредена и Договорът следва да му се предаде, за да бъде изпълнено поставеното условие.

Какви условия се догоорят при банковата гаранция ?

Ние винаги съветваме, нашите клиенти, че в този договор следва да се очертаят всички условия за учредяването, усвояването и съответно освобождаването на учредената парична банкова гаранция.

Основни параметри, които следва да се изяснят са следните :Какво представлява банковата гаранция?

1. Срок на Договора;

След този срок, Възложителят, в чиято полза е учредена паричната банкова гаранция не може да се възползва от нея;

2. Размер на сумата на гаранцията;

3. Специални условия за учредяване;

4. Условия за връщане;

5. Условия за прекратяване на Договора;

За повече информация или помощ, моля да се обърнете към нас на следният телефон + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg.  

Всеки конкретен случай, ще бъде разгледан с оглед неговата специфика.

4.9/5 - (10 votes)