fbpx
Тълкуване на неясно решение

Какво е развод по исков ред ?

Всеки от съпрузите може да иска развод по съдебен (исков) ред, ако бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, затова е уреден и въпроса за развод по исков ред.

Важно условие за прекратяване на брака чрез развод по исков ред е същият да е дълбоко и непоправимо разстроен.Какво е развод по исков ред ?

Когато един от съпрузите иска да се разведе, а другият не му дава развод, съпругът, който иска прекратяването на брака може да предяви искова молба за развод по исков ред.

Компетентен да разгледа делото е районния съд по адресна регистрация на ответника.

Искът може да се предяви и пред друг районен съд, но ответникът може да направи възражение за подсъдност

В този случай делото, заведено пред първоначалния съд се прекратява и се премества за разглеждане пред съда по адресна регистрация на ответника.

Не съществува легална дефиниция, какво означава бракът да е дълбоко и непоправимо разстроен

Съдебната практика е приела това да бъде съвкупност от факти и обстоятелства, поради които бракът реално не може да продължи.

Районен съд преценява фактите и след тяхното доказване постановява решение.

Дали бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и дали следва да се прекрати е изцяло самостоятелно решение на Районен съд.

Как протича процедурата по развод ?

В едно бракоразводно дело съпрузите могат да предявят или брачен иск за развод по взаимно съгласие. 

Брачният иск за развод поради разстройство на брака може да се съедини с иск на доказване вината за разстройство на брака.

С иска за развод по чл. 49 СК се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права

Съдът ще разгледа въпросите за личните отношения между децата и родителите.

Той ще разгледа й размер на издръжката за детето, както ползването на семейното жилище и фамилното име.

В съдебното дело за развод могат да се предявят и съединяват съдебни искове за :

В случай че липсва съгласие между съпрузите за развода, законът позволява процедура по т.нар.развод по исков ред. 

Процедурата по т.нар.развод по исков ред е значително усложнена в сравнение с тази на развода по взаимно съгласние.

Ако единият от съпрузите да е завел съдебно дело за развод по чл. 49 СК, не пречи другият да оспори иска.

Какво представлява развод по исков ред ?

Пред Районен съд при Развод по исков ред, съдът  изследва дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

Районният съд ще изследва евентуална вина на единия съпруг.

В последствие съпрузите се споразумеят, бракът ще бъде прекратен по взаимно съгласие.Какво е развод по исков ред ?

Двете страни могат да преминат от развод по исков ред към развод по взаимно съгласие.

Нужно е само да сключат съдебно споразумение относно всички прекратяването на брака.

ВАЖНО: В случай, че бракоразводното дело мине като развод по взаимно съгласие.

Решението на Районния съд в този случай НЕ подлежи на последващо обжалване.

Когато е налице дълбоко и непоправимо разстройство на брака, всеки от съпрузите може да предяви иск за развод.

Процедура по Развода пред Районен съд ?

В хода на бракоразводното дело следва да се докажат причини довели дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

В този бракоразводен процес, съдът се произнася по въпроса за вината, ако някой от съпрузите поискал това.

Ако някой от съпрузите поиска с решението за прекратяване на брака съдът не се произнася за вината. При дела за развод по исков ред, съдебното решение се постановява, при дълбоко и непоправимо разстройство на брака.

в първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично.  При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се прекратява.

Макар да е изрично упоменато, че и двете стани следва да се явят лично, практиката е делото да се гледа и само при явяването на ищеца.

Всеки добър адвокат по семейни дела, ще Ви каже, исковете могат да се изменят. Това става след постигане на Споразумение между съпрузите, което да бъде одобрено от съда.

В този смисъл производство се трансформира в съдебно дело за развод по взаимно съгласие между съпрузите.

В своята дейност, съд по развод по исков ред е задължен да се произнесе служебно по въпросите за :Какво представлява развод по исков ред ?

  • вината за разстройството на брака, 
  • упражняването на родителските права,
  • личните отношения и издръжката на децата, родени от брака,
  • имуществените отношения между съпрузите,
  • ползването на семейното жилище,
  • издръжката за децата и съпрузите
  • Фамилното име на съпруг
  • Режим на лични контакти с децата от страна на другия родител

Като адвокат по бракоразводни дела, уточняваме, че тези правила се прилагат, ако няма сключен брачен договор.

При развода по исков ред съпрузите могат да заявят, че са постигнали Съдебно споразумение за развод по чл. 49 ал.4 Ск.

Районен съд се произнася по въпроса за вината, само ако има изрично искане от страната или страните по делото

Той е задължен да установи наличието на основанието за прекратяване на брака дълбоко и непоправимо разстройство.

Задължително със съдебното решение за прекратяване на брака съдът определя местоживеенето на децата

За допълнителна консултация относно условията за развод по исков ред можете да се обърнете към нас.

Всеки клиент ще получи консултация на тел.: 0897 90 43 91, както и на Е-mail на info@lawyer-bulgaria.bg

Кой може да пусне молба за развод пред Районен съд ?

Съдебното дело за развод започва с молба на съпрузите и се развива пред Районния съд по постоянния им адрес. По тяхна обща воля или съгласието следва да е непоколебимо и сериозно .

Какво представлява разводът по взаимно съгласие ?

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Колко струва дело за развод ?

В делото за развод се заплащат държавни текси и допълнителни в зависимост от конкретния случай. Таксата за завеждане на делот за развод е определена в Тарифа.След постановяване на Съдебното решение се заплаща допълнителна такса. Ако страните имат непълнолетни деца, се плаща издръжка за децата следва да заплати и държавната такса за издръжката, която е 2% върху издръжката, начислена за три години.

Може ли дете да остане при бащата след развода ?

Най-често срещаната хипотеза, при която детето остава при бащата след развода, е когато страните се развеждат по взаимно съгласие и се разберат помежду си след прекратяването на брака. В развод по исков ред, също е възможно страните да постигнат съгласие упражняването на родителските права да бъде предоставено на бащата.

Какви документи се подават при развод ?

Необходимите документи за развод по взаимно съгласие са акт за брак в оригинал и копие от удостоверение за раждане на децата, ако страните имат ненавършили пълнолетие деца. Подават се молба и съобщение за прекратяване на брака.

5/5 - (50 votes)