fbpx
Права при потребителски кредит

Какви разноски се плащат по делото ?

По делата пред Районен и Окръжен съд  се събират държавни такси. Възниква и въпроса какви разноски се плащат по делото ?

Законът определя таксата върху цената на иска и разноски за производството.Какви разноски се плащат по делото ?

Когато искът е неоценяем, размерът на държавната такса се определя от съда.

Съществуват няколко законови изключения от основното правило, че страната, която е отговорна за съответното действие на съда, трябва да понесе разноските.

Първата група изключения зависят от изхода на делото.

Ответникът има право да иска направените от него разноски съобразно отхвърлената част от иска – чл. 78, ал. 3 ГПК.

Но и ищецът има право да иска ответникът да му възстанови направените от него разноски съобразно уважената част от иска.

Ако предмет на делото е право на собственост или други вещни права върху имот, искът се оценява по конкретна формула.

При исковете за съществуване, унищожаване или разваляне на договор цената на иска се определя от Тарифа за държавните такси.

Съгласно Тарифа за държавните такси размерът на съдебната такса се определя върху една четвърт от данъчната оценка на имота.

Важна предпоставка за съдебното производство е плащането на държавна такса в размер на 4 %.

Изключение от това правило прави делото за съдебната делба

Как се определя държавната такса ?

Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и даване ход на делото.

Тези такси се събират от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.

Тази Тарифа за държавните такси е приета със специално Постановление относно разноските по делото.

В Тарифата №1 е посочено по съответните граждански дела, дължимите съдебни такси.

Съгласно изискванията на закона (ГПК) цената на иска е паричната оценка на предмета на делото.Какви разноски се плащат по делото ?

Размерът на цената на иска за парични вземания е сумата записана като искова претенция в исковата молба по делото.

При предявени съдебни искове за собственост и други вещни права върху имот цената на иска е 1/4 от данъчната оценка

В случай, че няма такава, то делото ще се гледа при такса 4 % от  пазарната цена на вещното право.

Цената по искове за съществуване, за унищожаване, разваляне, сключване на окончателен договор е стойността на договора,

Освен съдебните такси като разноски следва да се посочат и такси за вещо лице, определяне на гаранции по делата и др.

В случай на предявени съдебни искове по Договор за наем цената на иска е 4 % от наемът за една година.

При искове за периодични платежи за определено време тя е сборът на всички платежи.

По искове за периодични платежи за неопределено време или за пожизнени платежи – сборът за три години.Какви разноски се плащат по делото ?

В повечето случай цената на исковете в гражданските производства се определят от ищеца.

Понякога цената на предявен иск, представлява затруднение за определяне.

Същата се конкретизира приблизително от съда

По трудови дела, законът има възможност за освобождаване от плащане на съдебни такси.

Характерен пример за това са делатата на работници, служители и членове на кооперации.

Става дума обаче само по водени от тях искове, произтичащи от трудови правоотношения.

В този случай държавните такси не са всички разноски по съдебно дело.

В някой случай ищецът не заплаща съдебни такси. Това с дела с искове за издръжка и искове, водени от прокурор.

Такси и разноски по делата не се внасят физическите лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства.

Кой се освобождава от съдебни такси ?Какви разноски се плащат по делото ?

Съдебното производство за освобождаване от такси се извършва по строго определен в закона ред.

Самото освобождаване от такси става след изрично съгласие от Председател на Окръжен или Районен съд.

Съдът може да констатира и други обстоятелства, които да водят до освобождаване.

След като бъде одобрено освобождаване всички съдебни разноските се поемат от бюджета на съдебната власт.

Кой плаща разноските по делото ?

Основно правило на разпределение на разноските в съдебния и арбитражния процес е че страната, която е загубила делото

Загубилата страна е длъжна да плати държавната такса по делото, възнаграждението за адвокат, възнаграждения за вещи лица, разноски на отсрещната страна

Това се случва при условие че те са направени разумно, че са били необходими и адекватни на извършените процесуални действия.

Държавната такса се определя от ГПК и от Тарифа, приета от Министерския съвет на основание чл. 73, ал. 3 ГПК

Кантората съдейства активно при изготвянето на нужните писмени документи, пълномощни или удостоверения.

Какви са държавните такси?

В зависимост от вида на предявения иск, държавната такса е различна – в едни случаи е твърда сума (проста такса), а в други е процент от материалния интерес по делото (пропорционална такса). Задължение на съда е да определи дължимите такси и да укаже на страната да ги внесе.

... ако не бъде внесена държавна такса ?

В някои случаи може да се стигне до неизвършване на съответното действие от съда, за което се дължи такса. В други случаи може да се стигне до прекратяването на делото за ищеца или недопускане на насрещния иск – за ответника.

Кой плаща разноските по делото ?

Разноските представляват разходи, свързани с воденето на делото, които също се определят от съда. Най-често те биват депозити за съдебни експертизи, за разпити на свидетели, за особен представител, за гаранция и други. Последица от тяхното невнасяне най-често е неизвършване на съответното действие, за което не е внесен определеният от съда депозит. Разноските се понасят от страната, в чийто интерес е събирането на доказателството. Например, ако ищецът е поискал да бъде назначена съдебна експертиза за доказване на механизъм на пътно транспортно произшествие, но не е внесъл депозита за нея, съдът няма да укаже на вещото лице да работи по поставените от ищеца задачи. Това може да доведе до отхвърляне на иска като недоказан.

Може ли да се освобождава от съдебни такси ?

В определени в закона случаи* – когато задължението за такси и/или разноски към съда би създало невъзможност на страната да получи достъп до правосъдие, като: ищците по искове за издръжка; искове на работници, произтичащи от трудови правоотношения; исковете за вреди от непозволено увреждане от престъпления, за което има влязла в сила присъда или когато съдът признае, че лицето няма достатъчно средства да ги заплати.

Как мога да се освободя от такси или разноски?

с изрично искане до съда. До момента на приключване на производството по подаденото искане за освобождаване от държавна такса, включително и чрез обжалване на акта, с който искането е прието за неоснователно, съдът не разполага с правомощието да изисква от лицето внасяне на дължимата държавна такса, респ. да връща подадената искова молба или жалба поради неизпълнение на указанието за внасяне на такса. По молба на страната, като във всеки конкретен случай, съдът взема предвид определени предпоставки, в това число и здравословното състояние на лицето, подало молбата.