fbpx
Съставяне и връчване на АУАН

Иск за неимуществени вреди

Често пъти по застрахователни дела се стига и до предявяване на иск за неимуществени вреди.

Претендиране на обезщетение за неимуществени вреди при ПТП от застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“

В съответствие с чл. 493, ал. 1 от Кодекса за застраховането се предвижда специално обезщетение, свързано с неимуществените вреди

Тук се касае за настъпването на неимуществени вреди вследствие на пътно-транспортен инцидент.

Този вид застраховка, известна като „Гражданска отговорност“, покрива отговорността на застрахованият лице за вреди, причинени на трети лица

Законът сочи, че в това число се включват пострадали лица, включително пешеходци, велосипедисти и други участници в движението.

Съществуват два основни начина за претендиране на обезщетение за неимуществени вреди след ПТП – чрез съдебен или извънсъдебен път.

Какви са нормативните изисквания ?

Срокът за предявяване на иск чрез съдебен ред е 5 години от датата на инцидента.Иск за неимуществени вреди

Преди да се подаде съдебен иск, пострадалият трябва първо да предложи обезщетение от застрахователя.

Законът сочи, че в този случай застрахователя разполага с  3 месеца да се произнесе по претенцията.

Този извънсъдебен начин често се използва от застрахователите, които могат да предложат минимални суми

, като се надяват, че пострадалият няма да е запознат със съответната правна практика.

Ако застрахователят откаже обезщетение или пострадалият не е съгласен с предложената сума, се открива възможност за съдебен иск.

Въпреки това, съдебните процеси не винаги са необходими, тъй като застрахователите често предлагат извънсъдебни споразумения.

Изключително важно е пострадалият да разполага със съответната документация

Тук по-конкретно се включват следните документи :

  1. Констативния протокол от органите на МВР,
  2. Протокол за спешна медицинска помощ,
  3. Амбулаторен лист или епикриза.

Тези документи са от основно значение при определянето на размера на обезщетението за неимуществените вреди.

Според Закона за задълженията и договорите, съдът определя обезщетението за неимуществени вреди по справедливост.

По този въпрос, Пленумът на Върховния съд постановява, че съдът трябва да вземе предвид всички обстоятелства

Тук по конкретно се включват следните факти: Иск за неимуществени вреди

  1. характер на увреждането,
  2. начин на настъпване на инцидента,
  3. Допълнително влошаване на здравето,
  4. Наличието на моралните страдания и други.

Така че, за да предявите иск или да търсите извънсъдебно обезщетение от застрахователя

Това е от съществено значение да имате всички необходими документи и да се консултирате с професионален юрист, който да ви предостави съответната правна подкрепа.

За допълнителна информация, обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email : office@lawyer-bulgaria.bg

Какво предвижда Кодекса за застраховане относно обезщетението за неимуществени вреди при ПТП?

Какви са двата основни начина за претендиране на обезщетение за неимуществени вреди след ПТП?

Има два основни начина - съдебен и извънсъдебен. Срокът за предявяване на съдебен иск е 5 години от датата на инцидента, но преди това пострадалият може да предложи извънсъдебно обезщетение, на което застрахователят трябва да отговори в рамките на 3 месеца.

Каква е ролята на застрахователя при извънсъдебни претенции за обезщетение?

Пострадалият трябва първо да предложи обезщетение от застрахователя, който има 3 месеца да се произнесе. Този извънсъдебен начин често се използва, но ако се откаже обезщетението, пострадалият може да предяви съдебен иск.

Какви са документите, които пострадалият трябва да представи при претендиране за обезщетение?

Необходими са документи като констативен протокол от органите на МВР, фиш за спешна медицинска помощ, амбулаторен лист или епикриза. Тези документи са от съществено значение за определянето на размера на обезщетението.

Как се определя размерът на обезщетението за неимуществени вреди съгласно закона?

Според Закона за задълженията и договорите, съдът определя размера на обезщетението за неимуществени вреди по справедливост, взимайки предвид обстоятелствата като характера на увреждането, начина на настъпване на инцидента и моралните страдания.

Защо съдебните процеси не винаги са необходими при претенции за обезщетение?

Застрахователите често предлагат извънсъдебни споразумения, които могат да решат въпроса без съдебни процеси, но това зависи от отговора на застрахователя.

Какво е значение на минималните предлагани суми при извънсъдебни претенции?

Застрахователите често предлагат минимални суми при извънсъдебни претенции, надявайки се, че пострадалият няма да е запознат със съответната правна практика, което може да намали размера на обезщетението.

Каква е връзката между извънсъдебни споразумения и отказ от обезщетение?

След предложение за извънсъдебно обезщетение, застрахователят може да откаже да плати, да не се произнесе в законовия срок или пострадалият може да не се съгласи с предложената сума, което води до право на пострадалия да предяви съдебен иск.

Какви са стъпките, които трябва да предприеме лицето, за да предяви иск или да търси извънсъдебно обезщетение?

Необходимо е да разполага с документи като констативен протокол, фиш за спешна медицинска помощ, амбулаторен лист или епикриза, и да се консултира с професионален юрист, който ще предостави необходимата правна подкрепа при предявяване на иска или търсене на извънсъдебно обезщетение.

5/5 - (1 vote)