fbpx
Издръжка за минал период

Имущество придобито през брака

В практиката, често се задава въпроса, чия собственост е имущество придобито през брака ?

В съпружеската имуществена общност се включват вещи, права върху вещи и парични влогове, придобити през  брака от съвместния принос.

Извън приложното поле остават пари, ценните книги, вземанията, които не са парични влогове.  Те принадлежат на съпруга, който ги е придобил.Имущество придобито през брака

Ако тези ценности и вещи са придобити съвместно, представляват съсобственост по Закон за собствеността.

Най-често се задава въпроса дали другият съпруг има право да се разпорежда с тях ?

Друг въпрос е дали са предмет на делба,при евентуален развод /раздяла между съпрузите ?

Лично имущество през време на брака

Отговорът на този въпроса относно  имущество, придобито по време на брака  е сравнително ясен и конкретен.  Всички вещни права, придобити преди сключването на брака между съпрузите

Към тях спадат придобити по наследство или дарение към единия имущества, придобито по време на брака

Съгласно чл. 22  СК се определя коя част от придобитото през брака имущество се числи за лично на съпруга/та.

Всяко придобито по време на брака имущество е общо, като част от съпружеска имуществена общност. В определени ситуации, законът допуска изключения.

 Имущество, придобито по време на бракаТези изключения касаят придобитите от съпруг имущества по наследство и/или  дарение.

Лични са и движимите вещи, придобити от съпруг, които служат за лично ползване, занаятчийски вещи и др.

Лични са и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, за упражняване на търговска му дейност

Наследените земеделски земи и горски фонд се подчиняват на правилата за личното имущество по чл. 22 СК

Съгласно Семейният кодекс, съпрузите имат равни права върху семейното имущество. Имущество придобито през брака

Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, който би получил при прекратяване на имуществената общност.

Управлението на съвместно имущество се извършва от всеки, но разпореждане само съвместно от двамата.

ВАЖНО: Разпореждане с вещни права върху движими или недвижими вещи от единия съпруг е оспоримо.

Срокът,  в който другият може да оспори по съдебен ред разпореждането е 6-месечен срок от узнаването.

При разпореждане с вещно право върху обща движима вещ чрез възмездна сделка от съпруг без участието на другия, купувачът придобива ако е добросъвестен.

Съгласно Решение № 756 от 22.1.1996 г. по гражд. д. № 809/95 г., I г.о. на ВКС се счита, че даденото от родител на единия съпруг е дарение за него.

Когато става дума за лично имущество обаче, правилото е друго, независимо че става дума за брак и за режим на съпружеска имуществена общност.

Според чл. 25 от СК всеки от съпрузите може да сключи сделка на разпореждане с личното си имущество с трети лица и с другия съпруг.

Той може да дари, продаде, замени придобити по наследство земеделски земи или гори, без съгласието или подписа в документите на другия съпруг.

Трансформация на лично и семейно имущество 

Законът допуска трансформация и преобразуване на лично имущество в семейно и отново в лично. Това са вещните права, придобити по време на брака изцяло с лично имущество.

При покупка на имот с пари от наследство/дарение това и имущество се счита за лична собственост. 

При прекратяване на брака чрез развод, това имущество ще остане собственост на съпруга, който го е получил като наследство или дарение.

Изключение от този казус е ако вещните права са придобити отчасти с лични средства

Тогава лично имущество е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Законът счита, че имуществото е общо, ако придобитата част от това имущество с лично притежание на съпруга или негови средства е незначителна.

За лични вещи се считат и движими имущества – коли и превозни средства, въпреки, че са  придобити по време на брака.

За допълнителна информация, спокойно можете да се обърнете към нас на следните телефони + 359 897 90 43 91 или mail office@lawyer-bulgaria.bg 

Кое имущество през брака е лично ?

чл. 22 от Семейния кодекс (СК) вещните права, придобити преди брака, както и придобитите по време на брака по наследство и по дарение, принадлежат на съпруга, който ги е придобил.Лични са движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят. Лични са и вещните права, придобити от съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Може ли лично имущество да стане общо и обратно ?

Режимът на съпружеска имуществена общност се отнася само до вещи, които сме придобили по време на брака. Законът допуска преобразуване на лично имущество, отново в лично. Ако съпруг купи имот с пари от наследство или дарение, имотът ще е само негова собственост.

Какъв е срока за оспорване разпореждане с общ имот ?

Да, срокът е едногодишен от узнаването, но най-късно 3 годишен от извършването. при развод всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството. Искът се предявява в срок до една година от прекратяването на брака или на съпружеската имуществена общност. Този иск може да се предяви и преди развода, ако поведението на съпруга, който е придобил имуществото, поставя в опасност интересите на другия съпруг или на децата

Как се прекратява съпружеска имуществена общност (СИО)?

ИО може да се прекрати , ако в хода на брака се стигне до избор на друг режим на имуществени отношения - договорен или разделност.

5/5 - (47 votes)