fbpx
Имот, купен от съпруг

Имот, купен от съпруг

Често пъти ни питат за правата на страните при имот, купен от съпруг.

Имот, купен от съпруг, е често срещан въпрос, когато става дума за съпружески имуществени въпроси.

В този случай, когато един от съпрузите придобие имот, независимо дали преди или по време на брака, възникват въпроси

Тези въпроси касаят собствеността и правата върху него.

Важно е да се отбележи, че вещните права, които са придобити преди брака, принадлежат на съпруга, който ги е придобил, съгласно законодателството.

Същото важи и за имотите, които са придобити по време на брака чрез наследство или дарение.

Тези права са лично имущество на съпругаИмот, купен от съпруг

Това се определя ясно от действащото законодателство и се прилага в случай на разглеждане на съпружеските имуществени въпроси.

Когато един от съпрузите придобие имот по време на брака, често възниква въпросът за общността на имуществото.

В такива ситуации е важно да се установи дали имотът е придобит със средства, които са част от общата съпружеска имуществена общност

Това може да има значение в случай на бъдещо разделение на имуществото или при разглеждане на други правни въпроси, свързани с имота.

Въпросите около имота, купен от съпруг, могат да бъдат сложни и изискват внимателно разглеждане на съпружеските права и задължения.

Законът сочи, че те са лично имущество.

Вещните права, придобити от единия съпруг, когато кредиторът е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг

Това се случва по реда на ГПК върху вещни права, които са част от съпружеската имуществена общност, също се считат за лично имущество.

Това е уредено в действащия Семеен кодекс.

Чрез разпоредби, които определят какво е лично имущество на двама съпрузи, които живеят в режим на СИО.

Движимите вещи, придобити от единия съпруг по време на брака се считат за лично имущество.

Същото се отнася и за имоти и вещи, предназначени за обичайно лично ползване или за упражняване на професия или занаят.

Лично са и вещните права, придобити от съпруг – единоличен търговец

Тук се отнасят по време на брака за целите на търговската му дейност и включени в неговото предприятие.

Тези специални текстове се отнасят до така наречените лични (индивидуални) имущества.

В тях се определя, че тези обекти не са част от съпружеската имуществена общност, както придобитите чрез съвместни усилия по време на брака, а се регулират отделно.Имот, купен от съпруг

Чрез тези разпоредби законът практически определя кои вещи са само на единия съпруг – и по време на брака, и след евентуално развод.

Според Семейния кодекс също така лично са и вещните права, придобити преди брака

Това се отнася за тези права, придобити по време на брака чрез наследство или дарение, и те принадлежат на съпруга, който ги е придобил.

Дори ако наследството е получено по време на брака, то пак е само наследство за съпруга наследник и представлява лично имущество.

Отново, като изключение от общите правила, Семейният кодекс предвижда т.нар. пълно или частично преобразуване (трансформация) на лично имущество.

Според кодекса се считат за лично имущество влоговете, придобити по време на брака изцяло с лично имущество.

Това се отнася за имоти и средства (пари)  от наследство или дарение, използвани за покупка на имот.

Този имот също е за съпруга – наследник или получател на дарение. Това е пълно преобразуване.

Законът допуска и частичното преобразуване.

То е уредено във втората алинея, която посочва, че може да се иска определяне на съответната част от имот, придобит с лично имущество, като лично имущество на съпруга.

Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество, лично имущество на съпруга е съответната част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

Тази искова процедура се предявява пред съда, който е установителен.Имот, купен от съпруг

Тя може да се започне при делба.

Няма забрана за предявяване на такава иска и по време на брака.

Чрез този иск се търси решение, с което даден имот да бъде определен като лично имущество и да не се дели заедно с имуществената общност.

При такива дела се приемат като доказателства както документи, така и свидетелства.

Практически съдът изследва дали например жилището, претендирано като лично имущество, е закупено изцяло с лични средства, които са извънсемейни.

Според съдебната практика собственост на единия съпруг се признава за жилище, закупено от него чрез жилищно-строителна кооперация

Това се случва когато стойността му е покрита с лични средства и със заем, взет преди брака.

Въпреки че нотариалният акт е издаден или заемът е възстановен по време на брака.

Ако се твърди, че имотът е закупен средства, предоставени като дарение от родителите, тогава съдът изследва тяхното материално положение

Изследва се дали за имотите са могли да предоставят средства, как са били предоставени парите и други подобни обстоятелства.

Същото важи и за частичната трансформация

Тогава се доказва, че само част от определения имот е лично имущество, защото е бил закупен с лични, наследствени или дарени средства.

Съдът определя колко от имота е личен дял, според това, което е доказвано.

Ако тази част обаче е незначителна, съдът ще откаже да я определи като лично имущество.

5/5 - (3 votes)