fbpx
Декларация-несъгласие за дете

Изслушват ли се децата при развод ?

Тежкият въпрос при кого от двамата родители да останат децата след развода, неминуемо е свързан с въпрос изслушват ли се децата при развод ?

Въпросът въпрос при кой от двамата родители да се предоставят родителските права е решен еднозначно в съдебната ни практика.Изслушват ли се децата при развод ?

Семейният Кодекс определя, че преди да вземе решение, Районен съд изслушва родителите, както и децата при условията на чл. 15 ЗЗК.

Съдът трябва да вземе становище от дирекция „Социално подпомагане“ и „изслушва и други лица“.

А пък ако има данни, че е налице родителско отчуждение, то съдът трябва да изслушва вещо лице – психолог.

Следва ли да се изслушат децата ?

При спор за родителски права, съдът следва да се съобрази с желанието на детето при кого от двамата родители да живее ?

Възниква въпроса изслушват ли се децата при развод ?

Следва ли съдът да прецени възрастта и пола на детето, синдром на родителско отчуждение, родителските качества на родителя ?

Какво казва и съдебната практика за желанието на децата след развода ?

Следва ли съдът да вземе под внимание средата, в която детето живее и учи ?

Следва ли да вземе под внимание при извеждането му от тази среда би се отразило на психическото и физическото му развитие ?

Следва ли да прецени възможността да има пълноценни отношения с двамата родители ??Изслушват ли се децата при развод ?

Този правен въпрос е разрешен от въззивния съд в противоречие със задължителната практика на ВКС, и конкретно:

  • Съдебно Решение № 290/07.11.2012 г. по гр. дело № 640/2012 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС,
  • Съдебно Решение № 215/21.06.2011 г. по гр. дело № 1325/2010 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС,
  • Съдебно Решение № 152/18.06.2012 г. по гр. дело № 1066/2011 г. на ІІІ-то гр. отд. на ВКС,
  • Съдебно Решение № 712/15.02.2011 г. по гр. дело № 81/2010 г. на ІІІ-го гр. отд. на ВКС,
  • Съдебно Решение № 280/20.07.2011 г. по гр. дело № 888/2010 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС,
  • ППВС № 1/12.11.1974 г., както и решение № 207/24.07.2013 г. по гр. дело № 911/2012 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС
  • Съдебно решение № 331/01.11.2013 г. по гр. дело № 2181/2013 г. на ІV-то гр. отд. на ВКС.

Практиката на съда е, че желанието на децата не са задължителни за съда.

Техните мнения се вземат преценяват в съвкупност с всички останали релевантни обстоятелства.

Изслушване на детето пред съда 

Съдебният състав е длъжен да „осигури подходяща обстановка за изслушване на детето, съобразена с неговата възраст“.

На изслушването задължително присъства социален работник от дирекция „Социално подпомагане“.

В тази връзка, чрез режим на родителските права и лични отношения цели децата да растат с грижата и с подкрепата на родителите си.

Това е и основният принцип при определяне на въпроса всяко дете има право и естествена потребност е да общува и с двамата си родители.

При развод се взимат под вниманеи поведението на родителите, причините довели до нежелание детето да живее с единия родител.

Тези фактори имат важно, но не решаващо значение при преценката за упражняването на родителските права и лични контакти.

Изхождайки при тази преценка изключително от интересите на детето.

При образувано делото детето се изслушва по реда на Закона за закрила на детето, включително и относно режима на личните отношения.

Общото правило е, че „във всяко съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст.Изслушват ли се децата при развод ?

Това правило се прилага, освен ако това би навредило на неговите интереси“.

Съдът не само има право, но и дори задължението да изслуша детето, включително и относно виждането с родителя, при когото то не живее.

Възможно е обаче едно такова изслушване да повлияе силно негативно на психиката на детето.

Съдът не е обвързан от желанието или нежеланието на детето да живее с единия родител и да има контакти с другия.

По правило обаче трябва да има изслушване на детето, след като е навършило 10 години, без значение дали е на 10 или 15г. възраст.

Следва да вземе предвид и да зачете чувствата на детето, както и да отчете ефекта на принудата при изпълнението на съответния режим

Това Районен съд преценява с оглед възрастта на детето, конкретното му развитие и зрелост, и психоемоционално състояние.

Rate this post